Volks­wa­gens mi­ni­suv sta­vas T-cross

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är den pre­sen­te­rad, Volks­wa­gens mins­ta suv T-cross som blir lil­le­bror till T-roc och de and­ra su­var­na från Wolfs­burg.

Volks­wa­gen T-cross är, trots att den på bild kan upp­le­vas som gans­ka re­jäl, en li­ten bil. Den är en­dast 410,7 cen­ti­me­ter lång, vil­ket i och för sig gör den 5,4 cen­ti­me­ter läng­re än Po­lo. Men mot sto­re­bror T-roc är den kort i roc­ken då T-roc, som har ett Au­di-sys­kon i Q2, är 12,7 cen­ti­me­ter läng­re. Ax­elav­stån­det är 256 cen­ti­me­ter vil­ket är en­dast fy­ra cen­ti­me­ter kor­ta­re än be­tyd­ligt läng­re T-roc. Med and­ra ord bör in­te­ri­ö­ren bju­da på gans­ka bra ut­rym­men. Bland an­nat näm­ner Volks­wa­gen att bak­sä­tet kan skju­tas fram och till­ba­ka med 14 cen­ti­me­ter i längd­led för att bju­da på mer benut­rym­me i ­bak­sä­tet el­ler mer plats för ba­gage i lastut­rym­met. När bak­sä­tet är i bak­re läg­re ryms 385 li­ter i ba­ga­geut­rym­met, i främ­re lä­get ryms 455 li­ter vil­ket är tio li­ter mer i sto­re­bror T-roc. Fälls bak­sä­tes­ryg­gen (60/40-del­ning) ryms upp till 1 281 li­ter vil­ket in­te är fy skam för en så­dan li­ten bil, om än nio li­ter mind­re än i T-roc.

Ny bakän­da

Skär­mar­na och dör­rar­na är med si­na veck och lin­jer i prin­cip iden­tis­ka med kon­cept­bi­lens, men bakän­den har fått en helt ny de­sign myc­ket tack va­re de sto­ra bak­lju­sen som knyts sam­man av en ramp som sträc­ker sig rakt över bak­luc­kan.

T-cross lan­se­ras med fy­ra oli­ka tur­bo­mo­to­rer, tre ben­sin­driv­na (TSI) och en som går på die­sel (TDI).

Som stan­dard har T-cross bland an­nat au­tobroms med fot­gäng­ari­gen­kän­ning, fil­håll­nings­as­si­stent, dö­da vin­keln-var­na­re, var­nings­sy­stem för kor­sa­de trafik bakom bi­len, och myc­ket an­nat. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re, ”hål­la fö­ra­ren va­ken”-tek­nik och par­ke­rings­as­si­stent finns som till­val.

Till vå­ren 2019 är det mark­nads­lan­se­ring, när­ma­re be­stämt un­der and­ra kvar­ta­let. För­sälj­ning­en star­tar pre­li­mi­närt re­dan i de­cem­ber 2018, men någ­ra pri­ser finns än­nu in­te att ta del av. Pri­ser­na med­de­las av Volks­wa­gen när det bör­jar bli dags för or­der­böc­ker­na att öpp­nas.

T-cross är fem cen­ti­me­ter läng­re än Po­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.