TES­LA BY­TER KON­TAKT

Bil - - FRAMVAGNEN - När det

nu är dags för Mo­del 3 att kom­ma till Eu­ro­pa pas­sar Tes­la på att by­ta ladd­kon­takt, från de­ras egen stan­dard till den eu­ro­pe­is­ka Ccs-stan­dar­den. Tes­la ska även om­gå­en­de bör­ja för­se Su­per­char­ger-en­he­ter­na med en and­ra ladd­ka­bel in­ne­hål­lan­des en Ccs-kon­takt. På över 3 600 Su­per­char­gers som är för­de­la­de över fler än 430 sta­tio­ner ska en ny ladd­ka­bel mon­te­ras bred­vid den be­fint­li­ga, och Tes­la lo­var att när Mo­del 3 bör­jar rul­la ut till si­na äga­re i bör­jan av näs­ta år ska den nya kon­takt­ty­pen fin­nas på åt­minsto­ne al­la Su­per­char­gers längs stör­re vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.