SÅ LAD­DAR VW-ÄGAR­NA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Volks­wa­gen Sve­ri­ge har för and­ra gång­en un­der­sökt hur Volks­wa­gen Gte-ägar­na (de som kör ladd­hy­bri­der­na Golf GTE och Pas­sat GTE) an­vän­der si­na bi­lar och fått sva­ret att väl­digt många pri­o­ri­te­rar elekt­ri­ci­tet fram­för ben­sin. På frå­gan ”Hur stor an­del av kör­sträc­kan un­der en van­lig vec­ka upp­skat­tar du sker i E-lä­get, det vill sä­ga med ren el­drift?” sva­ra­de ex­akt hälf­ten av de 200 till­frå­ga­de Gte-fö­rar­na (som köpt el­ler lea­sat en ny Vw-ladd­hy­brid un­der 2018) att de kör på elekt­ri­ci­tet mel­lan 81 och 100 pro­cent av sträc­kor­na som av­ver­kas. No­te­ra att den­na un­der­sök­ning gäl­ler för Volks­wa­gen Gte-fö­ra­re/ äga­re. Hur ladd­hy­brid­fö­ra­re av and­ra bil­mär­ken an­vän­der si­na bi­lar fram­går in­te av un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.