Bmw3-se­rie som ladd­hy­brid

Bil - - FRAMVAGNEN -

Till de tyng­re ny­he­ter­na hör ­li­ti­umjon­bat­te­ri­et. Det har en brut­toka­pa­ci­tet på 12,0 kwh vil­ket kan jäm­fö­ras med fö­re­gång­a­rens 7,6 kwh. Det hand­lar om en näs­tan 58-pro­cen­tig ök­ning och det slår ju så klart ut po­si­tivt på räck­vid­den. Me­dan gam­la 330e nåd­de mel­lan 3,7 mil på en­bart el ska nya 330e kom­ma he­la 6,0 mil, en ök­ning om 62 pro­cent.

Nya BMW 330e är snå­la­re än sin fö­re­gång­a­re som lan­se­ra­des för drygt två år se­dan. En­ligt Nedc-kör­cy­keln (WLTP-KON­ver­te­ra­de siff­ror) drar mo­del­len 0,17 li­ter per mil vid blan­dad kör­ning och släp­per ut 39 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Gam­la 330e drog 0,21 li­ter per mil och släpp­te ut 49 gram per kilo­me­ter.

Driv­li­nan hand­lar fort­fa­ran­de om en två­li­ters­ben­si­na­re på 184 häst­kraf­ter som sam­spe­lar med en el­mo­tor, men i stäl­let för 88 häst­kraf­ter ger den ba­ra ifrån sig 68 häst­kraf­ter. Men… den vi­da­re­ut­veck­la­de el­mo­torn, som är in­te­gre­rad i den åt­taste­ga­de Steptro­nic-au­to­mat­lå­dan, har fått en fi­ness som kal­las Xtra­boost. För­sät­ter man bi­len i Sport-lä­get finns det yt­ter­li­ga­re 41 elekt­ris­ka häst­kraf­ter att häm­ta ut, to­talt 108 styc­ken.

To­tal sy­ste­mef­fekt, det vill sä­ga för­brän­nings- och el­mo­tor i kom­bi­na­tion, lig­ger på 252 häst­kraf­ter och maxvri­det på 420 newton­me­ter. Men så har vi ju den här Xtra­boost-funk­tio­nen som pum­par upp to­ta­lef­fek­ten till 292 häst­kraf­ter.

And­ra för­bätt­ring­ar hos 330e är topp­far­ten och ac­ce­le­ra­tio­nen. 230 km/h når den upp till, fem mer än ti­di­ga­re, och 0-100 km/h på 6,0 se­kun­der, en ti­on­dels se­kund snab­ba­re än förr.

Topp­far­ten vid kör­ning i lä­get Electric, det vill sä­ga när en­bart el­mo­torn an­vänds, är 140 km/h i lä­get Hy­brid kan el­mo­torn pres­sa upp bi­len till 110 km/h ut­an att för­brän­nings­mo­torn kopp­las in, ti­di­ga­re var den be­gräns­ning­en 80 km/h.

Lan­se­rings­da­tu­met är satt till som­ma­ren 2019.

Nya BMW 3-se­rie pre­sen­te­ra­des i bör­jan av ok­to­ber och då nämn­des mo­dell­ver­sio­nen 330e, allt­så ladd­hy­bri­den, li­te kort i för­bi­far­ten. Nu är den här.

Blir nu ladd­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.