Ny­hets­tung un­der ytan

Nya Range Rover Evo­que bju­der på ett fin­put­sat ytt­re men ett tek­nik­stinnt in­re.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: HANS HED­BERG FO­TO: RANGE ROVER

Range Rover Evo­que är så långt ifrån en un­der­dog man kan kom­ma. Än­då är mil­jön för världs­pre­miä­ren för­lagd till Lon­dons und­re värld. I fö­re det­ta la­ger­ma­ga­sin för tåg­trans­port, bland hund­ra­å­ri­ga te­gel­valv, över koks­vag­nar och ge­nom fik­ti­va vat­ten­hål går den all­ra förs­ta prov­fär­den. Tem­pot är mer än lov­ligt mått­ligt, den ”rik­ti­ga” prov­kör­ning­en lå­ter vän­ta på sig till vår­kan­ten. Se det mer som en styr­ke­de­mon­stra­tion från Land Ro­vers si­da av vad Range Rover Evo­que ge­ne­ra­tion två går för. De­signsti­len är mest att lik­na vid en för­krympt Ve­lar, ha­be­gä­ret ska va­ra på topp och Evo­que 2 tar mo­del­len fle­ra steg vi­da­re i raf­fi­ne­ring samt ut­fö­ran­de. Dörr­hand­ta­gen lig­ger in­fäll­da i si­dor­na än­da tills de ak­ti­ve­ras, då pop­par de upp från dörr­bla­den och tillå­ter dig sti­ga in. Lin­je­spe­let är nog­grant och de­talj­stu­de­rat. Gil­la­de du förs­ta ge­ne­ra­tion äls­kar du den nya och fram­förallt sprät­ter den åt kon­kur­ren­ter som BMW X2 och Mer­ce­des GLC Cou­pé.

And­ra ge­ne­ra­tio­nen Range Rover Evo­que kan in­te be­skri­vas som en re­vo­lu­tion de­sign­mäs­sigt, men som där­e­mot bju­der på fram­för allt tek­nis­ka ny­he­ter – bland an­nat en ladd­hy­brid och en ”ge­nom­skin­lig” huv.

In­te­ri­ö­ren in­ne­hål­ler klart tydligare för­änd­ring­ar där tre dis­play­er do­mi­ne­rar för­armil­jön. An­ta­let fy­sis­ka knap­par har re­du­ce­rats till ett mi­ni­mum.

Små stor­leks­för­änd­ring­ar

Till stor­le­ken är nya Evo­que i prin­cip iden­tisk med fö­re­gång­a­ren, mo­del­len har näm­li­gen vux­it med en yn­ka mil­li­me­ter till to­talt 437,1 cen­ti­me­ter. På höj­den har Evo­que bli­vit 1,4 cen­ti­me­ter hög­re och mä­ter nu 164,9 cen­ti­me­ter från topp till tå. På bred­den är den 190,4 cen­ti­me­ter vil­ket är fy­ra mil­li­me­ter mer än ti­di­ga­re. Ax­elav­stån­det har vux­it med 2,1 cen­ti­me­ter till to­talt 268,1 cen­ti­me­ter vil­ket mest gyn­nar knäut­rym­met för bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na. Även ba­ga­geut­rym­met har vux­it, rym­mer nu­me­ra 591 li­ter. Bak­sä­tes­ryg­gen fälls en­ligt 40/20/40-prin­ci­pen och när samt­li­ga tre sek­tio­ner är ut vägen ryms upp till 1 383 li­ter.

Nya Evo­que byg­ger på Ja­gu­ar Land Ro­vers platt­form Pre­mi­um Trans­ver­se Ar­chi­tectu­re som i grun­den är en upp­da­te­rad va­ri­ant av den platt­form som gam­la Evo­que an­vän­de. Nya platt­for­men sägs va­ra be­tyd­ligt sty­va­re än den gam­la och ska där­för ge bi­len bätt­re väge­gen­ska­per än de Evo­que ti­di­ga­re bju­dit på.

En mas­sa ny tek­nik har gi­vet­vis till­kom­mit och när jag kryp­kör på den konst­gjor­da hin­der­ba­nan un­der jord är den ”trans­pa­ren­ta” hu­ven en väl­kom­men fi­ness. Med hjälp av ka­me­ror och da­to­rer trol­las hu­ven bort, man kan se di­rekt fram­för och un­der hu­ven på in­foskär­men för att un­der­lät­ta vid ex­em­pel­vis ter­räng­kör­ning. El­ler i ur­bandjung­eln.

300 hk som star­kast

Sex oli­ka mo­to­rer i to­talt sju oli­ka ut­fö­ran­den er­bjuds. Tre av mo­to­rer­na är die­sel­mo­to­rer, de and­ra tre ben­sin­mo­to­rer. Samt­li­ga är fyr­cy­lind­ri­ga In­ge­ni­um-mo­to­rer på 2,0 li­ter, i sex av va­ri­an­ter­na sam­ver­kar mo­torn med 48-volts mild­hy­brid­sy­stem som sän­ker bräns­le­för­bruk­ning och utsläpp. Den mins­ta die­sel finns dock i ett rent fram­hjuls­dri­vet al­ter­na­tiv. Ef­fektut­ta­gen hos die­sel­mo­to­rer­na är på 150, 180 samt 240 häst­kraf­ter och hos ben­sin­mo­to­rer­na på 200, 250 re­spek­ti­ve 300 häst­kraf­ter.

Om ett år lan­se­ras även ett ladd­hy­bridut­fö­ran­de som kom­bi­ne­rar tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor med el­mo­tor. Kol­di­ox­id­ut­släp­pet för den­na mo­dell­ver­sion lan­dar på un­der 45 gram per kilo­me­ter.

Nya Range Rover Evo­que be­räk­nas kun­na le­ve­re­ras fö­re som­ma­ren. Pri­set i Eu­ro­pa bör­jar på mot­sva­ran­de 367 000 kro­nor, räk­na med svenskt start­pris i sam­ma hä­rad, inga över­rask­ning­ar så­le­des. Allt­me­dan jag lugnt tuf­far vi­da­re djupt un­der Lon­dons dun­kan­de tågräls bland upp­ställ­da vink­la­de ram­per och bran­ta hal­ki­ga lut­ning­ar.

Om ett år lan­se­ras även ett ladd­hy­bridut­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.