GLB – NY SUV FRÅN MER­CE­DES

Bil - - FRAMVAGNEN -

En av de mest in­tres­san­ta ny­he­ter­na i Mer­ce­des kom­man­de mo­dell­flo­ra är en ny kom­paktsuv - nya GLB, mel­lan­bror­sa till GLA och GLC. Des­sa nya bil­der vi­sar tyd­ligt att det blir en be­tyd­ligt kan­ti­ga­re och mer låd­for­mad histo­ria än bå­de GLA och GLC. Bak­stam­men är väl­digt upp­rätt, näs­tan ver­ti­kal, och tak­lin­jen väl­digt plan. Den på­min­ner en hel del om hur GLK, som nu­me­ra he­ter just GLC, såg ut en gång i ti­den. GLB ser ut som en re­jäl suv, men spe­ci­ellt stor är den in­te.

Ex­akt hur stor den är åter­står att se men den de­lar platt­form med bå­de A-klass och B-klass, vil­ket be­ty­der att ax­elav­stån­det är 272,9 cen­ti­me­ter. Det är un­ge­fär 14 cen­ti­me­ter kor­ta­re än vad GLC har mel­lan hju­lax­lar­na.

In­te­ri­ör­bil­den vi­sar tyd­ligt att GLB kom­mer att bju­da på sam­ma fö­rar- och pas­sa­gerarmil­jö som bå­de A-klass och B-klass, men med vis­sa skill­na­der. Mbux-sy­ste­met med si­na två sto­ra sam­man­län­ka­de skär­mar finns där, ven­ti­la­tions­ut­blå­sen är de­sam­ma, så även kon­troll­pa­ne­len för kli­matan­lägg­ning­en. Mitt­kon­so­lens pek­plat­ta är ock­så iden­tisk, men själ­va mitt­kon­so­lens ut­form­ning är något gröv­re i GLB.

Världs­pre­miär­vis­ning­en av Mer­ce­des GLB äger san­no­likt rum strax ef­ter som­ma­ren 2019, möj­ligt­vis på Frank­furt­sa­long­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.