”De nyt­ti­ga idi­o­ter­na ser forsk­nings­rap­por­ten som yt­ter­li­ga­re ett skäl att kö­ra odub­bat.”

Bil - - FRAMVAGNEN - RO­BERT COL­LIN ro­bert.col­[email protected]­ton­bla­det.se

”Vem i he­la värl­den kan man li­ta på? ... När prin­sar och pre­si­den­ter lju­ger med­ve­tet ikapp. ...Och de som skul­le sä­ga san­ning­en bör­jar ta till­ba­ka det de re­dan sagt?” Prog­grup­pen Hoo­la Ban­doo­la band med Mi­kael Wi­e­he och Björn Afze­li­us ställ­de frå­gan re­dan i bör­jan av 1970-ta­let. Den blir mer ak­tu­ell för var­je år. För var­je dag.

Pre­si­den­ten kal­lar al­la san­ning­ar för fejk news. Rik­ti­ga, mo­di­ga jour­na­lis­ter kal­lar han ”fol­kets fi­en­de”. Och prin­sen mör­dar en jour­na­list som vå­ga­de sä­ga san­ning­en.

Här i Sve­ri­ge kan vi jour­na­lis­ter fort­fa­ran­de grans­ka, grä­va, vas­ka fram san­ning­en och skri­va om den. Men hur of­ta gör vi det? Och hur of­ta blir vi i stäl­let me­ga­fo­ner?

Mitt jobb sen över tret­tio år är att skri­va om bi­lar, däck och trafik.

Minns ni eta­no­len som skul­le fräl­sa värl­den för tju­go år se­dan? Saab de­kla­re­ra­de ett CO -vär­de på av­ga­ser­na som när­ma­de sig noll. Jour­na­lis­ter­na var hän­för­da. Och skrev ex­akt det Saab vil­le ha sagt. Ut­an att fun­de­ra på rim­lig­het och san­nings­hal­ten.

Nyt­ti­ga idi­o­ter varen­da en? Me­ga­fo­ner åt Saab och bil­hand­la­ren från Örnsköldsvik som hit­ta­de på bluf­fen med att brän­na eta­nol av jord­bruks­grö­dor­na. Bil­hand­la­ren som kal­la­des Eta­nol-je­sus i folk­mun hann sko­ja av kom­mu­ner­na längs Norr­lands­kus­ten många hund­ra mil­jo­ner för att ­brän­na eta­nol, ap­plå­de­ra­de av oss jour­na­lis­ter, in­nan verk­lig­he­ten kom ikapp och pro­jek­tet själv­dog. Då ha­de många hund­ra tu­sen eta­nol­bi­lar re­dan sålts.

Jag var­na­de ti­digt för att bi­lä­gar­na skul­le stå med Svar­te Pet­ter. Och så blev det. Bi­lä­gar­na och Norr­lands­kom­mu­ner­na.

NU SE­NAST HAR en grupp fors­ka­re på Chal­mers sla­git larm om ko­bolt i däck­dub­bar. De re­dan livs­far­li­ga dubb­däc­ken har bli­vit än­nu far­li­ga­re, och släc­ker fler liv än de räd­dar. Det är in­te ba­ra par­tik­lar­na som skör­dar liv, nu dö­das även kon­go­le­sis­ka gruv­ar­be­ta­re när de­ras pri­mi­ti­va gruv­gång­ar ra­sar ihop. Dess­utom är ko­bol­ten or­sa­ken till blo­di­ga stri­der om rät­tig­he­ter­na mel­lan oli­ka stam­höv­ding­ar i Kon­go.

Me­ga­fo­ner­na var snab­ba som van­ligt. Jag läs­te om rap­por­ten i ett dus­sin tid­ning­ar så fort den pub­li­ce­rats.

Jag ring­de en av fors­kar­na och frå­ga­de hur farligt det egent­li­gen är med ko­bolt i dub­bar, jäm­fört med all an­nan an­vänd­ning, i da­tor­bat­te­ri­er, el-bils­bat­te­ri­er, borr­stål och så vi­da­re.

Men det kun­de fors­ka­ren in­te sva­ra på. ”Det vi vet är att det är farligt”.

0,025 gram ko­bolt i en dubb. Jag frå­ga­de vd:n för värl­dens störs­ta dubb­till­ver­ka­re, fins­ka Tik­ka om han in­te ha­de då­ligt sam­ve­te. ”All vår ko­bolt är åter­vun­nen. Vi kö­per ingen­ting från Kon­go.”

Men det var in­te något som me­ga­fo­ner­na bryd­de sig om att kol­la upp. In­te hel­ler hur stor an­de­len dubb-ko­bolt är i för­hål­lan­de till al­la an­nan an­vänd­ning.

VI JOUR­NA­LIS­TER VILL gär­na gö­ra skill­nad mel­lan oss och so­ci­a­la me­di­er. Men hur stor är skill­na­den, egent­li­gen? När vi får ett press­med­de­lan­de och skri­ver av det or­da­grant. Ut­an att ens re­flek­te­ra över om det vi skri­ver är rim­ligt?

Til­lit! Lä­sar­na mås­te kun­na li­ta på att det som står i tid­ning­en är sant. I var­je fall att vi jour­na­lis­ter har gjort vårt yt­ters­ta för att kol­la san­nings­hal­ten. An­nars räc­ker det med san­ning­en i so­ci­a­la me­di­er. El­ler san­ning­en som den be­skrivs av po­li­ti­ker och mil­jölob­by­is­ter.

Af­ton­bla­dets däck­tes­ter görs ex­tremt no­ga och ut­an nå­gon dold agen­da. Som vik­ten av att få ner as­faltsli­ta­get, för att mins­ka kost­na­der­na för vägun­der­håll.

Ja, dub­bar sli­ter på as­fal­ten. Men det gör även tunga last­bi­lar. Som nu ska tillå­tas bli än­nu tyng­re.

Dubb­sli­tage mås­te få kos­ta peng­ar. För att dubb­däck är så myc­ket säk­ra­re. Men vad händer? Jo, någ­ra fors­ka­re i Gö­te­borg får sto­ra forsk­nings­an­slag för att misskre­di­te­ra dub­ben från en ny vin­kel. Ko­bol­ten!

När jag skri­vit om de elän­di­ga gru­vor­na i Kon­go ti­di­ga­re har ing­en brytt sig. Ko­bol­ten mås­te ju fram för att vi ska kun­na kö­ra med bat­te­ri­bi­lar. För att gö­ra mil­jön i Väs­ter­lan­dets stor­stä­der än­nu fris­ka­re.

Vad spe­lar det då för roll att gruv­ar­be­tar­na i Kon­go i si­na hem­ma­gjor­da gruv­gång­ar för­gif­tas av far­li­ga ga­ser, om de in­te hinner kläm­mas ihjäl när gruv­gång­en ra­sar. När vi vill se om luf­ten på Sö­der­malm?

Men oj, om ko­bol­ten ska an­vän­das i dubb­stå­let. Mo­ral­pa­nik!

De nyt­ti­ga idi­o­ter­na ser forsk­nings­rap­por­ten som yt­ter­li­ga­re ett skäl att kö­ra odub­bat.

VIN­TERN HAR RE­DAN va­rit på en snabb­vi­sit. Med de­ci­me­ter­djup ny­snö på vägar­na än­da ner i söd­ra Sve­ri­ge. Ny­snö, jag vet. Där fun­ge­rar bra ­odub­ba­de däck li­ka bra som dub­ba­de.

Men ab­so­lut ba­ra där. In­te på hård­pac­kad snö, som på rik­tigt vin­ter­väg­lag. In­te på is. De­fi­ni­tivt in­te på svar­tis, som just lagt sig när fuk­ti­ga väg­ba­nor fry­ser till.

Svar­ti­sen är värst sö­derut i Sve­ri­ge. Där tem­pe­ra­tu­ren väx­lar mel­lan plus och mi­nus.

De om­hul­da­de odub­ba­de däc­ken är in­te ens bätt­re än dubb­däck på as­falt.

Dubb­däck går in­te att slip­pa un­dan, hur po­li­ti­ker och Tra­fik­ver­ket än job­bar på det.

Vi skul­le slip­pa många all­var­li­ga masskroc­kar i söd­ra Sve­ri­ge, fram­för allt runt stor­stä­der­na, om fler kör­de dub­bat.

Man mås­te in­te dö el­ler ska­das all­var­ligt. Det räc­ker med li­te plåtska­dor, bog­se­ring till verk­sta­den, tims­långa kö­er när man ska till job­bet el­ler till fly­get, el­ler till jul­mid­da­gen hos far­mor och far­far för att in­se att li­te kor­ta­re broms­sträc­ka el­ler möj­lig­he­ten att sty­ra un­dan ha­de räckt bra som ar­gu­ment för att väl­ja dubb­däck.

Dubb­däck räd­dar liv. FO­TO: GLENN LIND­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.