Stor­vux­en stjärn­suv

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: HANS HED­BERG FO­TO: MER­CE­DES

Nu är det dags för nya GLE, el­ler Ml/m-klass som mo­dell­ty­pen het­te förr, som all­tid till­ver­kats i, och för, USA. Det är ju där den ab­so­lut störs­ta kund­grup­pen för full­sto­ra su­var finns. Men nu är ju in­te nya GLE di­rekt full­stor jäm­fört med Ford F-150, Chev­ro­let Su­bur­ban och and­ra verk­li­ga jän­ke­järn. ”Think big” el­ler ”XXXL” och GLE känns mer som en kom­paktsuv over the­re.

Åter­hål­let form­språk

GLE är från grun­den ny, men på ut­si­dan märks in­te ny­hets­vär­det sär­skilt, de­sig­nen är åter­håll­sam även om bud­ska­pet är klart. Al­la Mer­ce­des­sig­na­le­men­ten och sär­skilt Gle-teck­nen finns där. I si­lu­ett­pro­fil är släkt­ska­pet all­ra enklast att ploc­ka, den sväng­da C-stol­pen har Mer­ce­des-benz full­sto­ra suv all­tid haft. Men rakt bak­i­från är GLE mer ano­nym, de sma­la baklam­por­na och slä­ta plåty­tor­na ut­an veck gör att bi­len li­ka gär­na kun­de tas för en Lexus. Det är först när man kom­mer nä­ra och ser stjär­nem­ble­met som tve­kan upp­hör.

In­te­ri­ört är dock ny­hets­vär­det på topp. Utrym­mes­mäs­sigt har GLE vux­it re­jält, vil­ket sär­skilt kom­mit bak­sä­tet till del – ben och knän har gott om plats. Tre full­vux­na sit­ter bra i bak­sä­tet och har ni många mind­re barn i hus­hål­let kan man be­stäl­la nya GLE med en upp­fäll­bar tred­je sä­tes­rad, men no­te­ra att sä­tet in­te rym­mer full­vux­na. De små med­pas­sa­ge­rar­na får in­te hel­ler ha an­lag för åk­sju­ka ef­tersom sik­ten ut ge­nom de sma­la si­doru­tor­na är i prin­cip noll. Det van­li­ga bak­sä­tet – rad två – kan dock fås med fullt in­di­vi­du­ell elju­ste­ring för max­i­mal kom­fort.

För den som vill se and­ra stjär­nor än den på ratt och mo­tor­huv finns bå­de van­lig tak­luc­ka och/el­ler full­stort öpp­nings­bart pa­no­ra­maglas­tak.

Nytt för­ar­gräns­snitt

Mer­ce­des-benz gör stor af­fär av sitt nya gräns­snitt på för­armil­jön med en lång­smal surf­plat­te­li­kan­de in­stru­ment­brä­da. Ut­form­ning­en kal­las MBUX och känns mo­dernt ”ljus och fräsch” men in­te all­tid an­vän­dar­vän­ligt funk­tio­nellt. Be­ro­en­de på ditt hu­mör kan du stäl­la in det gra­fis­ka ut­tryc­ket i fy­ra oli­ka mil­jö­er: Mo­dern Clas­sic (klas­sisk dis­play stil), Sport (high-tech tur­bin look), Pro­gres­si­ve (av­ska­lad di­gi­tal form) samt Discre­et (åter­håll­samt mi­ni­ma­lis­tiskt). Gra­den av per­so­ni­fi­e­ring är stor, in­for­ma­tions­mäng­den slö­san­de men in­te all­tid av den mest lät­tan­vän­da sor­ten. Skill­na­den på USA- re­spek­ti­ve Eu­ro­pa-spe­ci­fi­ce­ra­de bi­lar är be­ty­dan­de. Röst­styr­ning­en krä­ver ex­ak­ta, mer be­stäm­da öns­ke­mål och krav för att ut­fö­ran­det ska bli kor­rekt.

Mer­ce­des ar­be­tar in­ten­sivt med att få si­na bi­lar har­mo­niskt an­pas­sa­de till fö­ra­rens ak­tu­el­la si­tu­a­tion. Om du är stressad ska bi­len hjäl­pa dig kom­ma ner i hu­mör pre­cis som den ska byg­ga på even­tu­ell fe­el­good-käns­la om så är fal­let. “Ener­gi­zing” är en ku­pé­kom­fortin­ställ­ning som ska byg­ga på ditt rå­dan­de väl­be­fin­nan­de. Pro­gram­lä­gen som “Fresh­ness”, “Warmth”, “Vi­ta­li­ty”, “Joy” och “Com­fort” är kopp­la­de till mas­sage­funk­tion, ljudupp­le­vel­se, kli­matan­lägg­ning­en som Mbux-dis­play­ens bild­vis­ning. I ex­em­pel­vis lä­ge “Warmth” bör­jar en ar­ti­fi­ci­ell bra­sa vi­sas sam­ti­digt som sto­len och mit­tarm­stö­det värms upp.

Hög sä­ker­hets­ni­vå

Jag kör en av Tex­as många och långa In­ter­sta­te-mo­tor­vä­gar. Ibland är det skyl­tat 65 mi­les per hour, men tem­pot är hög­re än så.

Mer­ce­des-benz har hög ni­vå

Full­stor suv är kanske in­te det mest po­li­tiskt kor­rek­ta att kö­ra 2019, men ack så njut­nings­fullt. Usa-byg­get Mer­ce­des-benz GLE trot­sar den all­män­na sam­hälls­kri­ti­ken och fort­sät­ter på sin för­ut­be­stäm­da rutt.

på sä­ker­het och de­ras fart­hål­la­re Dist­ro­nic med pi­lot­funk­tion är av se­nas­te typ i ny GLE. När vägen blir kur­vi­ga­re upp­täc­ker jag till min för­vå­ning att bi­len styr och ga­sar un­der be­tyd­ligt läng­re tid än jag är van vid. Or­sa­ken är att prov­bi­len har Usa-spe­ci­fi­ka­tion och då tillåts au­to­kör­ning i upp till en och halv mi­nut! I Eu­ro­pa är max­i­mal tids­gräns hälf­ten. Ef­fek­ten blir att man för­li­tar sig blint på pi­lot­sy­ste­met.

Men där in­fra­struk­tu­ren bris­ter, med omå­la­de kör­fi­ler, el­ler fram­för­va­ran­de bil sak­nas och ”Föl­ja John”-funk­tio­nen in­te ak­ti­ve­ras så kan den au­to­pi­lo­tas­si­ste­ra­de Gle-fär­den ta en än­de med för­skräc­kel­se.

Un­der de rät­ta för­hål­lan­de­na så är den ak­ti­va sä­ker­he­ten emel­ler­tid skön och trygg att an­vän­da. Per­son­li­gen gil­lar jag att an­vän­da de fles­ta hängs­le­na och liv­rem­mar­na, hos GLE bil­dar de sam­man­kopp­la­de kör­hjälps­sy­ste­men en hel­hets­hets­käns­la.

Nya be­teck­ning­ar

300 d står det på den run­da­de bak­luc­kan och en­ligt hi­sto­risk no­men­kla­tur ska det då rym­mas en sex­cy­lind­rig rak ma­skin un­der mo­tor­hu­ven, men den led­sag­ning­en gäl­ler in­te alls läng­re. Nu åter­finns i stäl­let en fyr­cy­lind­rig die­sel­mo­tor med två li­ters slag­vo­lym li­te vil­sen ne­re i det till­tag­na mo­tor­rum­met. Plast­täck­loc­ket har fy­ra mar­ke­ra­de sned­ställ­da ru­tor i re­li­ef som ska sym­bo­li­se­ra cy­lin­de­ran­ta­let. Till­sam­mans med 350 d – rak sex­cy­lind­rig die­sel på tre(!) li­ter– kom­mer 300 d stå för hu­vud­de­len av an­ta­let sål­da GLE i Sve­ri­ge.

Mild­hy­brid­tek­nik

På ben­sin­si­dan kom­mer ini­ti­alt rak sex­cy­lind­rig 3,0-li­ters med 48-volts mild­hy­brids­tek­nik be­tit­lad ”450”. Ben­si­na­ren har via 48-volts­sy­ste­met även E-ac­ti­vi­ty Bo­dy Con­trol, ak­tiv chas­si­dy­na­mik via luft- och hyd­rop­neu­ma­tisk fjäd­ring, ste­re­o­ka­me­ra­tek­nik. Var­je hjul an­pas­sas in­di­vi­du­ellt för att mi­ni­me­ra samt mot­ar­be­ta roll­ten­den­ser, upp­le­vel­sen att kö­ra ge­nom snä­va kur­vor där den sto­ra GLE:N lu­tar in­åt är klart upp­se­en­de­väc­kan­de. Fyr­hjuls­driv­ning 4Matic är stan­dard i Sve­ri­ge, men i USA säljs GLE även med en­bart bak­hjuls­drift till de sva­ga­re mo­tor­ver­sio­ner­na. Den svens­ka im­por­tö­ren häv­dar att ”Zwei-ma­tic” in­te lär bli ak­tu­ellt ef­tersom Mer­ce­des och GLE är så tätt för­knip­pa­de med fyr­hjuls­drift.

660 000 kro­nor blir grund­pri­set på GLE 300 d (GLE 450 från 699 000 kro­nor) men Mer­ce­des Sve­ri­ge in­tro­du­ce­rar i van­lig ord­ning en SE Edi­tion för tjäns­te­bils­fol­ket. Prispåsla­get är kraf­tigt ra­bat­te­rat till 9 900 kro­nor och kö­per det livsnöd­vän­di­gas­te. Bå­de pre­mi­um- och fö­ra­ras­si­stent­pa­ket in­ne­bär bland an­nat Led-strål­kas­ta­re, par­ke­rings­hjälp plus 360-gra­ders ka­me­ra, Dist­ro­nic fart­hål­la­re, ak­tiv styr- och bromsas­si­stent samt sä­ker­hets­pa­ket Pre-sa­fe Plus.

Ef­ter ett par långa prov­kör­nings­da­gar med nya Mer­ce­des GLE i ”The Lo­ne Star Sta­te” – Tex­as – är över­ty­gel­sen att mo­del­len främst kom­mer att loc­ka de re­dan stjärn­fräls­ta men att en och an­nan ny­till­kom­men kund ock­så kom­mer att väl­ja hög­byg­ge från Ala­ba­ma.

Skär­mar­na är di­gert till­tag­na.

630 li­ter las­tar GLE med upp­fällt bak­sä­te.

Även när vägen blir kur­vi­ga­re trivs nya GLE.

Varmt och my­sigt i jul­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.