Ny­tol­kad film­stjär­na

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: OSKAR KRÜGER FO­TO: FORD

Den mörk­grö­na fär­gen gör sig rik­tigt bra i verk­lig­he­ten och den svar­ta fron­ten där Mustang-em­ble­met har för­svun­nit ger ett myc­ket ar­ga­re in­tryck. De fe­mek­ra­de fäl­gar­na är tyd­ligt in­spi­re­ra­de av ori­gi­nal­bi­len och ger ett ret­rostuk som smäl­ter in bra ut­an att se till­konst­lat ut. Fu­la­re är dock em­blem­by­tet på bak­luc­kan där det står Bul­litt i stäl­let för GT, en log­ga som ser ef­ter­mon­te­rad ut och som in­te alls pas­sar, en­ligt mig. Sam­ma em­blem­byte åter­finns på rat­ten. And­ra de­tal­jer in­te­ri­ört, där den vi­ta väx­el­knop­pen står i cent­rum, är mer väl­kom­na i mitt tyc­ke.

Dy­ra de­tal­jer

Grö­na söm­mar, Bul­litt-in­stegs­lis­ter, Bul­litt-em­blem över handsk­fac­ket och ett mer ret­ro­in­spi­re­rat, di­gi­talt, mä­tarklus­ter. Mustang är näm­li­gen in­te en bil man gär­na fipp­lar runt i me­ny­er­na i, spe­ci­ellt in­te i mä­tarklust­ret då det in­te är helt lo­giskt. Men jag upp­skat­tar det grö­na färg­te­mat som var förin­ställt i prov­kör­nings­bi­len.

Kän­ner jag mig då mer som Ste­ve Mc­queen bakom rat­ten på Mustang Bul­litt än bakom rat­ten i en van­lig Mustang GT? Nej, det gör jag in­te. Skill­na­der­na jäm­fört med van­li­ga Mustang GT är för små och prispåsla­get på 70 000 kr blir svår­mo­ti­ve­rat. Spe­ci­ellt när det in­te hand­lar om nå­gon ut­ta­lat be­grän­sad upp­la­ga. Upp­la­gan styrs av pro­duk­tions­tak­ten. Till näs­ta år kom­mer 77 bi­lar till Sve­ri­ge. Att mo­torn fått tio fler häst­kraf­ter är svårt att kän­na av. Häst­kraf­ter­na kom­mer främst från ett in­sug som ta­gits från Mustangs pre­standa­ver­sion, Shel­by GT350, samt li­te fin­juste­rad mapp­ning av mo­torn. Ljud­ku­lis­sen har änd­rats för att få till ett bludd­ri­ga­re ljud, något som är lät­ta­re att mär­ka än de tio ex­tra häst­kraf­ter­na. Lju­det från den ic­ke över­lad­da­de fem li­ter sto­ra V8:an är väl­digt ka­rak­te­ris­tiskt, och högt. Då jag in­te fipp­la­de med mä­tarklust­ret hit­ta­de jag var­ken av­stäng­nings­knap­pen för av­gas­lju­det el­ler för den au­to-

Det är ing­en slump att Ford lan­se­rar den­na spe­ci­al­ver­sion av Mustang i år, det är näm­li­gen 50 år se­dan den klas­sis­ka fil­men Bul­litt kom ut. Vi kör klas­si­kern i en ny ver­sion.

ma­tis­ka mel­lang­a­sen (Mustang Bul­litt går en­dast att få med ma­nu­ell lå­da). Det i kom­bi­na­tion med varand­ra, allt­så au­to­ma­tisk mel­lang­as och ett hög­ljutt av­gas­sy­stem, gör det svårt att ta sig fram dis­kret i stä­der.

Snabb men klum­pig

Men lju­det är som sagt in­te något som för­tar ut­an sna­ra­re stär­ker upp­le­vel­sen längs vägar­na som ring­lar runt bergs­väg­gar­na. Den är en fröjd att rat­ta och det går dess­utom fort. Men det är an­sträng­an­de att lig­ga på grän­sen, och det gäl­ler al­la ver­sio­ner av nya Mustang. Det går fort men bi­len känns klum­pig, dess­utom gil­lar jag in­te kopp­ling­en som in­te har ett tyd­ligt lä­ge där den grep­par vil­ket gör det svårt att väx­la upp ut­an att det ryc­ker. Med re­ser­va­tion för att det­ta kan va­ra en miss­hand­lad prov­kör­nings­bil blir det ett skra­pan­de och rik­tigt oskönt ljud pre­cis när väx­eln går i och kopp­ling­en släpps upp. Käns­lan av to­tal kon­troll, som man till ex­em­pel får i en Porsche 911 el­ler en Fi­es­ta ST, finns in­te i Mustang. Är Bul­litt något att ha el­ler är det ba­ra ett sätt för Ford att mjöl­ka peng­ar ur en gam­mal le­gend? Jag öns­kar att Ford ha­de gjort bi­len mer spe­ci­ell, mer retro. I USA är den just det. Där har bi­len näs­tan 30 fler häst­kraf­ter än Eu­ro­pas ver­sion av Bul­litt och i mit­ten sit­ter i stäl­let två mä­ta­re där det mel­lers­ta ven­ti­la­tions ut b lå­set för­svin­ner. Små de­tal­jer som ha­de gjort det lät­ta­re att mo­ti­ve­ra ex­tra­kost­na­den. Men Mustang Bul­lit är fort­fa­ran­de bal­la­re än en van­lig Mustang GT.

Grö­na söm­mar och Bul­littatti­ral­jer pry­der ku­pén.

Själv­klart ska en Mustang kö­ras med en ma­nu­ell lå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.