BLÅST PÅ RÄCK­VID­DEN

Ut­by­tes­bat­te­ri­et var säm­re än det gam­la

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MI­KAEL STJERNA

När bat­te­ri­et gick sön­der så fick Ro­bert von Ba­hr gö­ra ett bat­te­ri­byte på sin Mo­del S. Men när det vi­sa­de sig att det be­gag­na­de er­sätt­nings­bat­te­ri­et ha­de säm­re ka­pa­ci­tet tap­pa­de han tå­la­mo­det.

Ro­bert von Ba­hr är in­te vil­ken Tes­la-äga­re som helst. Han är en­tu­si­ast till 100 pro­cent, och kör den förs­ta Tes­la Mo­del S som sål­des i Sve­ri­ge.

– Det är en fan­tas­tisk bil. Jag äls­kar Tes­la och kan in­te tän­ka mig en bätt­re bil. Och det gäl­ler de­ras verk­stad ock­så, de har en myc­ket hög ser­vice­grad och vän­lig­het och kom­pe­tens, un­der­stry­ker Ro­bert von Ba­hr.

Men i vå­ras hän­de något som har rört upp käns­lor­na.

– Det bör­ja­de med att bi­len helt en­kelt var död en mor­gon. Den gick in­te att star­ta, och he­la in­stru­ment­pa­ne­len var svart, be­rät­tar Ro­bert von Ba­hr.

Inga start- el­ler ladd­nings­för­sök hjälp­te, och ef­ter tag fick bi­len häm­tas av Tes­la och Ro­bert von Ba­hr fick en lå­ne­bil. Un­der­sök­ning­en tog sin tid ef­tersom bat­te­ri­et – av den sto­ra mo­del­len på 85 kwh – fick skic­kas ner till Hol­land för kon­troll. Först ef­ter två må­na­der ha­de Tes­la be­stämt sig. Det skul­le bli ett bat­te­ri­byte på ga­ran­tin. Ga­ran­tin är på åt­ta år ut­an mil­be­gräns­ning.

– Det oro­a­de mig ef­tersom jag har skött bat­te­ri­et mi­nu­ti­öst. Jag har ald­rig lå­tit det stå un­der tio pro­cent ladd­ning, ald­rig lad­dat ut det helt och ald­rig lå­tit det va­ra stil­lastå­en­de med över 90 pro­cent ladd­ning. Jag bad dem där­för att re­pa­re­ra mitt bat­te­ri, men de sa­de att det in­te gick. I stäl­let fick jag ett be­gag­nat ut­by­tes­bat­te­ri. Jag frå­ga­de för­stås vad det var något bat­te­ri, hur gam­malt det var, hur många mil det har an­vänts och hur det har skötts. Men Tes­la sva­ra­de in­te på mi­na frå­gor ut­an sa­de helt en­kelt att ”det är minst li­ka bra som mitt gam­la bat­te­ri”, be­rät­tar Ro­bert von Ba­hr.

Men när bi­len ha­de läm­nats till­ba­ka märk­te Ro­bert von Ba­hr snabbt att något var fel.

– Re­dan vid förs­ta kör­ning­en för­stod jag att något in­te stod rätt till. Räck­vid­den var ba­ra drygt 40 mil, in­te drygt 50 mil som ti­di­ga­re, sä­ger Ro­bert von Ba­hr.

Siff­ror­na är in­te tag­na ur luf­ten. Ro­bert von Ba­hr för kör­jour­nal och kan do­ku­men­te­ra si­na kör­sträc­kor.

– Jag har kört min Tes­la se­dan ok­to­ber 2013 och har för­mod­li­gen värl­dens lägs­ta snitt­för­bruk­ning, 1,51 kwh per mil un­der de 7 000 mil bi­len har körts. Som­mar­tid drar den 1,37 kwh per mil. Jag för­sö­ker tit­ta långt fram och pla­ne­ra kör­ning­en, jag ac­ce­le­re­rar in­te i upp­förs­bac­kar och rul­lar näs­tan mer än jag kör. Med för­ra bat­te­ri­et kom jag all­tid drygt 50 mil på en ladd­ning. Jag har till och med kom­mit 60 mil vid ett till­fäl­le. Se­dan Tes­la byt­te bat­te­ri kom­mer jag drygt 40 mil. För­bruk­ning­en är den­sam­ma, så det mås­te be­ro på bat­te­ri­et. Al­la för­bruk­nings­siff­ror finns i bi­lens egen färd­da­tor, sä­ger Ro­bert von Ba­hr och pe­kar på den sto­ra bild­skär­men i Teslans ku­pé.

Färd­da­torn stö­der Ro­bert von Ba­hrs på­stå­en­den. Bi­len vi­sar ex­akt hur myc­ket som har för­bru­kats ef­ter en full ladd­ning, och des­sa vär­den pe­kar på att ka­pa­ci­te­ten i det nya bat­te­ri­et är 51-55 kwh. Det­ta i ett bat­te­ri som no­mi­nellt är på 85 kwh. Ro­bert von Ba­hr har ta­lat med ge­ne­ra­la­gen­ten många gång­er om den säm­re räck­vid­den. Men kla­gomå­len har in­te lett nå­gon vart.

– Jag har tjaf­sat om det­ta i fle­ra må­na­der men de häv­dar att det nya bat­te­ri­et är bätt­re än mitt gam­la. Det är möj­ligt att det på något vis är bätt­re, men när det gäl­ler räck­vidd är det de­fi­ni­tivt säm­re. Och räck­vid­den är be­ty­del­se­full, sä­ger Ro­bert von Ba­hr.

Helst vill han ha till­ba­ka sitt gam­la bat­te­ri i re­pa­re­rat skick, el­ler få ett nytt, men Tes­la väg­rar.

När vi kon­tak­tar Tes­la får vi sam­ma svar som Ro­bert von Ba­hr.

”Vårt svar är det­sam­ma även den­na gång till Ro­bert. Bi­lens nu­va­ran­de bat­te­ri har hög­re ener­gi­den­si­tet än det ut­byt­ta. Ro­bert har fått del av vå­ra in­ter­na mä­tre­sul­tat som be­kräf­tar det­ta. De tär helt i lin­je med Teslas bat­te­ri ga­ran­ti­vill­kor ,8 å ru­tan mil be­gräns­ning, där det klart och tyd­ligt står att det ut­byt­ta bat­te­ri­et ska ge li­ka hög el­ler hög­re ener­gi­den­si­tet än det ut­byt­ta. I det här spe­ci­fi­ka fal­let har Ro­bert fått hög­re den­si­tet, vil­ket han ock­så kun­nat be­kräf­ta ge­nom att få ta del av bat­te­ri­mät­ning­ar­na .”

Så långt Ma­ria Lantz, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tes la. Men sva­ret stäm­mer in­te. Någ­ra mä­tre­sul­tat har in­te Ro­bert von Ba­hr fått, och när vi frå­gar ef­ter mät­ning­ar­na är testre­sul­ta­tet plöts­ligt hem­lig­stämp­lat.

“Som du sä­kert kän­ner till är till­verk­ning­en av cel­ler och bat­te­ri­er en del av al­la bil­till­ver­ka­res BI (Bu­si­ness In­tel­li­gence)”, skri­ver kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Ma­ria Lantz till oss.

Det ver­kar som om att Tes­la helt en­kelt an­ser att det nya bat­te­ri­et är bätt­re ef­tersom att det står så i de­ras ga­ran­ti­vill­kor.

Den kor­ta­re räck­vid­den för­kla­rar Tes­la med att det kan be­ro på kör­sätt. När vi in­vän­de ratt­ge­nom­snitts för­bruk­ning­en är den­sam­ma sva­rar Teslas re­pre­sen­tant åter­i­gen att räck­vidds änd­ring­en kan be­ro på kör­sätt (!). God dag yx­skaft. Ovil­jan att hjäl­pa till har gjort Ro­bert von Ba­hr myc­ket be­svi­ken.

– Jag har tills nu va­rit myc­ket nöjd med bå­de pro­dukt och ser­vice. Men att de nu för­sö­ker slå blå duns­ter i ögo­nen på mig och er re­tar upp mig van­sin­nig, sä­ger Ro­bert von Ba­hr. Kom­mer du att by­ta bil nu?

– Nej, det kan jag in­te. Det här är ju den förs­ta Teslan i Sve­ri­ge, den vill jag be­hål­la, den kom­mer jag ald­rig att säl­ja, sä­ger Ro­bert von Ba­hr.

FO­TO: GLENN LIND­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.