HÖGBYGGT HOPKOK

Minsting­en i fa­mil­jen Jeep är ett hopkok av de­lar mel­lan Fi­at och Chrys­ler och till­ver­kas i en av Fi­ats fa­bri­ker i just Ita­li­en. Så hur är den då? Känns det Fi­at el­ler Jeep? Har det nå­gon be­ty­del­se – och hål­ler den ihop?

Bil - - BEGAGNAT - JO­NAS BORGLUND GLENN LIND­BERG TEXT: FO­TO:

Jeep Re­ne­ga­de har ing­en mus­tig V8 el­ler ens sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer. Bå­de ben­sin- och die­sel­mo­to­rer­na är fyr­cy­lind­ri­ga och al­la är av Fi­ats till­verk­ning, för­u­tom 2,4-li­ters som finns i USA och på and­ra mark­na­der.

Den 9-ste­ga­de au­to­ma­ten kom­mer från ZF, me­dan de­lar av bot­ten­plat­tan är häm­tad från Fi­at 500X. Hju­lupp­häng­ning­ar­na är mer avan­ce­ra­de med mul­ti­län­kax­el bak till skill­nad från 500X tor­sions­ax­el. Även en del knap­par och reg­lage står det Fi­at på.

Så den som tror att Re­ne­ga­de är en ame­ri­kansk helyl­le­pro­dukt är ute och cyklar. Å and­ra si­dan plat­sar Re­ne­ga­de in i Eu­ro­pa bland and­ra mind­re su­var av eu­ro­pe­iskt och asi­a­tiskt ur­sprung, fram­för allt vad gäl­ler för­bruk­ning även om två­li­ters­die­seln vi tes­ta­de in­te var di­rekt snål i jäm­fö­rel­se.

Bi­len finns med tre ben­sin­mo­to­rer och fy­ra di­es­lar där de två sva­gas­te ben­si­nar­na och mins­ta die­seln är fram­hjuls­driv­na. Öv­ri­ga fy­ra har fyr­hjuls­drift och är det ben­si­na­re du in­tres­se­rat dig för så gäl­ler 1,4 Mul­ti­air med 170 häst­kraf­ter och ni­oste­gad au­to­mat­lå­da.

Två­li­ters­die­seln på 140 häst­kraf­ter finns med ma­nu­ell sex­väx­lad lå­da me­dan de au­to­mat­väx­la­de die­sel­va­ri­an­ter­na har låg­väx­el vil­ket in­te finns till ben­sin­mo­del­len. ”Värst”, dy­rast och mest ut­rus­tad är Trail­hawk med 170 die­sel­pål­lar.

De fram­hjuls­driv­na finns med 1,6 E-torq ben­sin­mo­tor på 110 häst­kraf­ter (sva­gast och sniki­gast) följd av 140-häs­tars 1,4 ben­sin, me­dan die­seln är på 1,6 li­ter och 120 häst­kraf­ter. De fram­hjuls­driv­na har ock­så 3,5 cen­ti­me­ter läg­re mark­fri­gång (17,5 mot 21 cen­ti­me­ter) än de fyr­hjuls­driv­na.

Tyd­ligt ur­sprung

Även om driv­li­nan är ita­li­ensk så ger ut­se­en­det jeep-vib­bar. Den sjurib­ba­de gril­len är omist­ligt Jeep och jeep­dunksmöns­ter i bak­lju­sen samt kan­ti­ga hjul­hus skvall­rar ock­så om ur­sprung­et. Apro­på det så är he­la bi­len kan­tig vil­ket ger rik­tigt bra in­nerut-

Den som tror att Re­ne­ga­de är en ame­ri­kansk helyl­le­pro­dukt är ute och cyklar.

rym­men. I det mesta öv­rigt ger knap­past Re­ne­ga­de mer än and­ra bi­lar i seg­men­tet – om man in­te är i be­hov av låg­väx­eln som finns i Trail­hawk, vil­ket den är en­sam om i klas­sen.

Tre ni­vå­er

Kö­re­gen­ska­per­na är helt okej men in­te klass­le­dan­de. Mo­to­roch väg­ljud­är bra av­grän­sat men i den test­bil vi kör­de var vind­bru­set (från de sto­ra back­speg­lar­na) mar­kant i mo­tor­vägs­fart. In­red­ning och för­armil­jö läm­nar in­te så myc­ket öv­rigt att öns­ka med hygg­li­ga ma­te­ri­al och lätt­be­grip­ligt hand­ha­van­de, för­u­tom att me­ny­er­na i na­vi­ga­tio­nen (om fin­nes) in­te är på svens­ka.

Tre ut­rust­ningsni­vå­er är på ta­pe­ten­och de he­ter Lon­gi­tu­de, Li­mi­ted och Trail­hawk. Night Eag­le är en spe­ci­al­ver­sion av den två­hjuls­driv­na 1,6 E-torq 110 häst­kraf­ter ben­sin. Finns även i ver­sio­ner kal­la­de 75th An­ni­ver­sa­ry och Dawn of Justice, där den sist­nämn­da var med i fil­men med sam­ma namn, men som med klen mo­tor knap­past gör dig till su­per­hjäl­te… Vet­ti­gast ut­rus­tad är Li­mi­ted AWD med ben­sin el­ler die­sel.

Nyp­ri­ser­na är re­la­tivt höga me­dan be­gag­na­de med lå­ga mil kan va­ra fynd. Pri­ser­na för fyr­hjuls­driv­na Li­mi­ted star­tar kring 165 000 kro­nor och då pra­tar vi die­sel. Sva­ret på frå­gan: Fi­at el­ler Jeep? En ba­stard.

Om den hål­ler ihop? Jo, med re­ser­va­tion för vis­sa ti­di­ga­re kän­da el­fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.