40år av tur­bo­tak­ter

Tur­bon räd­da­de Saab från en än­nu ti­di­ga­re död än vad som blev fal­let. Saab 99 Tur­bo blev en strå­lan­de suc­cé och tän­de upp Saabstjär­nan på bil-him­me­len.

Bil - - REPORTAGE - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Saab var i stort be­hov av en ef­ter­trä­da­re till Saab 96 och den 2 april 1964 star­ta­des of­fi­ci­ellt Pro­ject Gud­mund som i fram­ti­den skul­le bli Saab 99. Den förs­ta pro­to­ty­pen av Saab 99 ut­gjor­des av en 96 som de­lats på mit­ten och bred­dats 20 cen­ti­me­ter. Ska­pel­sen gick un­der nam­net ”Pad­dan”. För att den såg ut som en så­dan. Den förs­ta rik­ti­ga Saab 99 ka­ros­sen för­sågs med Dai­hatsu-em­blem för att för­vil­la de som till även­tyrs fick syn på den.

1968 kom förs­ta Saab 99 på mark­na­den men det sto­ra även­ty­ret bör­ja­de in­te för­rän tio år senare med Saab 99 Tur­bo.

Pro­duk­tio­nen kom allt­så igång 1978, men året in­nan ha­de hund­ra för­se­rie­bi­lar byggts – som test­kör­des in­nan det var dags för of­fi­ci­ell vis­ning i Stock­holm 22 no­vem­ber 1977. Det finns fak­tiskt en del för­se­rie­bi­lar som alltjämt le­ver, en av dem är med i det­ta te­ma.

Och ef­tersom Saab tog vad som fanns till­gäng­ligt för att byg­ga för­se­rie­bi­lar fanns/ finns det även någ­ra fy­ra­dör­rars com­bi­cou­pé – trots att nå­gon så­dan ald­rig gick i se­rie­pro­duk­tion. Någ­ra av dem ham­na­de dock hos Po­li­sen som där­med fick till­gång till den snab­bas­te svensk­bygg­da bi­len på den ti­den: 197,7 km/h var den of­fi­ci­el­la topp­far­ten.

Saab 99 Tur­bo fick dock ett kort liv, in­tres­set flyt­ta­des snabbt över till 900 Tur­bo när den kom 1979.

I dag är 99 Tur­bo li­te av en kult­bil, in­te minst i trak­ter­na runt Eskilstu­na, främst då i Är­la – ett sam­häl­le med cir­ka 9 000 in­vå­na­re.

Här har ett kom­pis­gäng in­te mind­re än fem kör­kla­ra 99 Tur­bo, från års­mo­dell 1977 fram till 1980. Och fy­ra till är un­der re­no­ve­ring.

Sve­ri­ges tä­tas­te sam­ling av 99 Tur­bo? Jag tror det.

Vagt be­grepp

Det till­ver­ka­des någ­ra bi­lar 1981, men en ma­jo­ri­tet av des­sa gick till Eng­land då Saab ha­de pro­blem med att få fram 900 Tur­bo till den brit­tis­ka mark­na­den och kän­de att de mås­te er­bju­da något till tur­bo-svult­na brit­ter.

Tur­bo var ett gans­ka vagt be­grepp

i slu­tet av 70-ta­let. Porsche ha­de slängt in ett ag­gre­gat i en 911 och BMW i en 2000-ka­ross.

I USA ha­de Chev­ro­let och Oldsmo­bi­le pro­vat på det­ta med tur­bo re­dan på 60-ta­let. 1977 de­bu­te­ra­de Re­nault i For­mel 1 och gjor­de det med en tur­bo­mo­tor, som förs­ta For­mel 1-stall. Det tog dock lång tid in­nan de fick ord­ning på den och in­led­nings­vis kal­la­des bi­len hån­fullt ”den gu­la te­ko­ka­ren” ef­tersom det mest pös ånga och rök om den.

In­nan Saab Tur­bo of­fent­lig­gjor­des ha­de det gått många ryk­ten om att Saab ha­de en värsting på gång. Vis­sa tip­pa­de på en sex­cy­lind­rig mo­tor, and­ra på en V8.

Men det blev allt­så tur­bo och det lil­la bil­fö­re­ta­get från norr blev de förs­ta att sät­ta en tur­bo­lad­dad bil i se­rie­pro­duk­tion på all­var.

Men me­dan Porsche 911 Tur­bo och BMW 2002 Tur­bo var rätt ex­tre­ma bi­lar var Saab 99 Tur­bo egent­li­gen en stan­dard­bil som med över­ladd­ning­ens hjälp kun­de ac­ce­le­re­ra från 0-100 km/h på nio se­kun­der och ha­de en topp­fart nä­ra 200 km/h. Tan­ken var att tur­bo­mo­torn skul­le min­na om en stör­re och tyng­re V6-mo­tor.

Men det var än­då en rätt okom­pli­ce­rad­histo­ria. Två li­ters mo­torn f rån­van­li­ga 99 be­hölls i stort in­takt men för­sågs utö­ver tur­bo från Gar­rett med bräns­le­in­sprut­ning­från Bosch (K-jetro­nic), mo­di­fi­e­rad ka­max­el med änd­ra­de ven­til­ti­der och ett elektro­niskt tänd­sy­stem.

För att hål­la mo­tor­tem­pe­ra­tu­ren i schack mon­te­ra­des en ter­mostat­re­gle­rad ol­je­ky­la­re. Det­ta på ett väl­digt ut­satt stäl­le, till väns­ter i främ­re spoi­lern.

Därut­ö­ver fick Tur­bon skar­pa­re brom­sar, nya stöt­däm­pa­re och ett gröv­re av­gas­sy­stem som gav Tur­bo­mo­torn dess karak­tä­ris­tis­ka ljud.

Skrö­nor kom­mer på skam

Det gick många skrö­nor om Saab 99 Tur­bo. Att det skul­le va­ra en enorm för­dröj­ning från det att pel­le tryck­tes i bot­ten tills tur­bon re­a­ge­ra­de och att det skul­le ryc­ka or­dent­ligt i rat­ten och att det ba­ra var att sik­ta och hop­pas att det gick.

Men när jag prov­kör den förs­ta av de fem bi­lar­na kom­mer al­la skrö­nor på skam. I stads­tra­fik, ja si­mu­le­rad då ef­tersom vi är i Är­la, märks det in­te att det är en tur­bo­mo­tor. Det där med sexa-käns­la var in­te helt fel.

När jag på en rak­sträc­ka hö­jer blic­ken, kramp­ak­tigt grep­pan­des rat­ten och ger full gas, tar det vis­ser­li­gen en stund in­nan tur­bo­ag­gre­ga­tet för­står vad jag vill. Men det är en frå­ga om nå­gon se­kund, in­te mi­nu­ter som det pra­ta­des om.

Det­ta ex­em­plar från 1980 har en mo­torgång som på­min­ner om mo­der­na bi­lar och det var­ken skju­ter på el­ler drar i rat­ten. Så är in­te 145 häst­kraf­ter så myc­ket och var det in­te ens då.

Men det höga vrid­mo­men­tet ger en len gång och mo­torn har det go­da om­dö­met att in­te sörp­la i sig ben­sin så länge det in­te är full gas he­la ti­den.

Saab 99 Tur­bo blev allt­så en gans­ka kort­li­vad histo­ria vil­ket be­rod­de på att Saab val­de att lan­se­ra Saab 900 Tur­bo på mark­na­den 1979, ett år in på 99 Tur­bos livscy­kel.

Förs­ta mo­dellå­ret, 1978, sål­des 99 Tur- bo en­dast som två­dör­rars com­bi-cou­pe vil­ket­ome­del­bart iden­ti­fi­e­ra­des av sin lil­la bak­spoi­ler och tur­bo­em­blem på fram­skär­mar­na, el­ler rät­ta­re sagt den del av mo­tor­hu­ven som ut­gjor­de ovan­del på skär­mar­na. Saab 99 har ju den egen­he­ten att mo­tor­hu­ven öpp­nas framåt.

Ett an­nat kän­ne­tec­ken för al­la Saab 99 Tur­bo var de speciella In­ca­fäl­gar­na som var de­sig­na­de för att lik­na tur­bons in­re ving­blad.

Häng­de på

Kjell Gustavs­son är äga­re till en 1978 års mo­dell.

– Jag kan väl in­te sä­ga att jag är född Saab-en­tu­si­ast men kom­pi­sar­nas iver kröp över på mig så jag blev in­tres­se­rad. Det­ta ex­em­plar har gått som fir­ma­bil i Eskilstu­na så den har väl ett gans­ka hårt liv bakom sig. Men sto­lar­na är fort­fa­ran­de rik­tigt bra och det har väl va­rit ett av Saabs för­sälj­nings­ar­gu­ment ge­nom ti­der­na, tror Kjell Gustavs­son.

Det finns en Com­bi-cou­pé till i säll­ska­pet och det är Rasmus Blomstrands, han själv är något så ovan­ligt som en ung Saab-en­tu­si­ast, ba­ra 25 år gam­mal.

Det uni­ka med hans bil är att det är en för­se­rie­bil från 1977 med chas­si­num­mer 909. Ef­tersom Saab bör­ja­de si­na chas­si­num­mer på för­se­rie­bi­lar­na med 900 pe­kar det­ta på att just den­na bil är num­mer nio i ord­ning­en. Även nr 907 finns i gäng­et men är un­der re­no­ve­ring.

– Jag hit­ta­de 909 på fa­ce­book, sä­ger Rasmus Blomstrand, och det var in­nan pri­ser­na ha­de bör­jat skju­ta i höj­den. Jag fick den för 20 000 kro­nor men visst be­hö­ver den li­te kär­lek och om­sorg. Lac­ken är in­te den bäs­ta, men jag ska åt­gär­da det. Nå­gon gång i fram­ti­den …

Rasmus har in­te ba­ra snö­at in på 99 Tur­bo, även om han har två vil­ket vi åter­kom­mer till. Han har även en 900 Tal­la­de­ga och en helt van­lig 99 GL från 1980 som an­vänds som bruks­bil.

– Det är ju in­te helt lätt att ha fy­ra bi­lar om man bor i stan (i det­ta fall Eskilstu­na) men två av dem står i al­la fall hem­ma, de and­ra två har jag ut­lo­ka­li­se­rat.

1979 slu­ta­de Com­bi-cou­pé att till­ver­kas(900 tog dess plats) och det blev i stäl­let­två­dör­rars se­dan för he­la slan­ten. Till­verk­ning­en av 99 Tur­bo kun­de myc­ket väl ha slu­tat där men Saab be­höv­de en täv­lings­bil för ral­ly och då mås­te ett visst an­tal bi­lar pro­du­ce­ras för att mo­del­len ska bli ho­mo­lo­ge­rad.

Ste­fan Gustavs­son står för in­ne­ha­vet av 1979 års mo­dell.

– Egent­li­gen köp­te jag den som do­na­tor­bil till ett an­nat pro­jekt jag hål­ler på med. Den sägs ha va­rit test­bil för Saab men jag har in­te fått det helt ve­ri­fi­e­rat. Men jag har bli­vit fäst vid den­na så den blir kvar ock­så. Saab är ju bra och håll­ba­ra bi­lar, säl­lan de går sön­der. Där­för har jag åkt Saab i al­la år.

Ud­da få­gel

1980 är över­re­pre­sen­te­rat i Sörm­lands-gäng­et, i al­la fall när det gäl­ler kör­ba­ra bi­lar. Det finns näm­li­gen två.

En av des­sa ägs, även den, av Rasmus Blomstrand och har vand­rat runt i kam­rat­kret­sen. Han är tred­je äga­ren till bi­len som ock­så va­rit re­jält smälld ef­ter en påkör­ning.

Det ud­da med Rasmus bil är att den är för­sedd med ett så kal­lat Air­flow-kit som in­te till­ver­ka­des av Saab men sål­des via Saabs Åf-nät.

– Air­flow-ki­tet var in­te spe­ci­fikt av­sett för Tur­bo­mo­del­len ut­an pas­sa­de på al­la Saab 99, sä­ger Rasmus.

Sista års­mo­del­len av Saab 99 Tur­bo som sål­des i Sve­ri­ge var allt­så 1980. Det var ock­så året då det hän­de mest sa­ker med bi­len.

Fram­sto­lar­na från Saab 900 flyt­ta­des över. Ett nytt em­blem ut­an tur­binsym­bol togs fram. Has­tig­hets­mä­ta­ren gra­de­ra­des om från max 200 till 240 km/h, men in­te till al­la 80:or och det är oklart var­för.

De kan­ti­ga­re stöt­fång­ar­na från 900 kom på plats, lik­som nya si­do­lis­ter. Och det fanns en 5-väx­lad ma­nu­ell lå­da som op­tion. 99 Tur­bo gick dock ald­rig att få med au­to­mat­lå­da , det kom först som till­val på Saab 900 Tur­bo 1981.

Saab 99 Tur­bo fyl­ler 40 år i år, om man räk­nar 1978 som förs­ta års­mo­dell vil­ket man bör gö­ra. Stort grat­tis och tack för att du höll det fi­na mär­ket un­der ar­mar­na någ­ra år till. Ut­an dig ha­de det ald­rig gått!

Förs­ta rik­ti­ga års­mo­del­len av Saab 99 Tur­bo kom 1978 och det var in­te tal om att väl­ja ka­ross­form, det fanns ba­ra Com­bi cou­pé att till­gå.

Den här fi­na 1980 års mo­dell kun­de ha gått ett hemskt öde till mö­tes. Den räd­da­des ur klor­na på en fol­kra­ce­en­tu­si­ast i Halls­berg av Kjell Gustavs­son.

Tur­bo ja­visst, men styr­ser­vo var det in­te tal om. Än­då lyc­ka­des Stig Blomqvist rat­ta en Saab 99 Tur­bo till se­ger i Svens­ka Ral­lyt 1979. Starkt job­bat Stic­kan.

Något mind­re gräll färg­sätt­ning i den­na bil men sam­ma möns­ter. I bakru­tan ett på den ti­den så kal­lat ja­lu­si, po­pu­lärt ök­namn var ”hönst­rap­pa”.

Bort med drag­kro­ken ome­del­bums så blir det myc­ket snyg­ga­re.

En ar­ma­da av Saab 99 Tur­bo på en och sam­ma plats. En syn som många blir gla­da av och de yng­re får goog­la för att fat­ta vad det var de såg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.