HÅLL UTKIK EF­TER DES­SA BRIS­TER:

Bil - - BEGAGNAT -

Sett par åter­kall­ning­ar har drab­bat Re­ne­ga­de och även and­ra bi­lar från Fca-kon­cer­nen. Dels bi­lar med Ucon­nect (in fo­ta in ment sy­stem) som kun­de hac­kas av ut­om­stå­en­de och ”tog kon­troll” över bi­len. Ny mjuk­va­ra råd­de bot på pro­ble­met.

Den and­ra åter­kall­ning­en rör Re­ne­ga­de som är till­ver­ka­de fö­re 23:e sep­tem­ber 2014 där elekt­ro­niktras­sel kun­de gö­ra att bi­len plöts­ligt stan­na­ de. An­nat som rap­por­te­rats är hårt el­ler lång­samt väx­lan­de au­to­mat­lå­dor och skri­kan­de brom­sar.

Som van­ligt ska du ta en lång prov­tur, kol­la att allt fun­ge­rar och att ser­vice är gjord vid rätt in­ter­vall. Kanske gö­ra en rost skydds­be­hand­ling då­det snå­lats med det från fa­brik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.