Fel­ser­vad bil – vems är fe­let?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej, jag köp­te en cir­ka 2,5 år gam­mal Ford S-max i au­gusti som jag är väl­digt nöjd med. Pro­ble­met bör­ja­de för­ra vec­kan då det var en li­ten in­ci­dent som gjor­de att jag be­höv­de bärg­ning, inga pro­blem tänk­te jag då bi­len har ser­vice­bok och vid ori­gi­nal­ser­vice in­går Ford As­si­stans. Nu blev det cir­kus. Ing­et fanns re­gi­stre­rat hos As­si­stans att ori­gi­nal­ser­vice skul­le va­ra ut­förd, happ tänk­te jag och tog kon­takt med fir­man som le­ve­re­rat bi­len och ser­vat den på 18772km. Nu bör­jar det rik­tigt ro­li­ga, verk­sta­den sä­ger att de in­te ser­vat bi­len! De har en­dast gjort ol­je­byte, men har läm­nat upp­gif­ter till den di­gi­ta­la ser­vice­bo­ken att bi­len är ser­vad, ser­vice­in­ter­val­let är 2 år el­ler 3000 mil och i så fall bor­de ser­vice ha ut­förts 2019-09 el­ler när mi­len upp­nåtts. Jag har där­med fått fel­ak­ti­ga upp­gif­ter centralt från Ford in­nan jag köp­te bi­len då jag är väl­digt no­ga med att al­la ga­ran­ti­er ska gäl­la och att bi­len är skött som den ska. De har hel­ler in­te på­pe­kat att bi­len bor­de ha gjort en ”rik­tig” ser­vice i mars i år. Vem ska ve­ta det om de själ­va in­te kan ut­lä­sa det från sin in­for­ma­tion.

Här kom­mer det än­nu ro­li­ga­re, Ford ­läg­ger över an­sva­ret på si­na kun­der trots att det be­vis­li­gen har gjorts fel hos bå­de Ford centralt som med­de­lat mig att ser­vice är gjord samt att det in­te är sagt till då­va­ran­de äga­re att ser­vice skall ut­fö­ras se­nast 2018-03-14 då bi­len var 2 år gam­mal.

Om in­te Ford själ­va vet vad de gör och hur de ska gö­ra det, hur kan de för­vän­ta sig att de­ras kun­der ska ve­ta? De­ras lös­ning är att jag ska gö­ra en re­kla­ma­tion hos Volks­wa­gen­för­säl­ja­ren där jag köp­te bi­len, vil­ket jag gjort men tyc­ker är fel då de som för­säl­ja­re av bi­len in­te kan lä­sa tan­kar­na hos Fords per­so­nal ut­an går ef­ter den in­for­ma­tion som finns till­gäng­lig.

Nu har jag trots allt med­de­lat fir­man jag köp­te bi­len från att jag kom­mer att läm­na igen bi­len om det vi­sar sig att ga­ran­ti­er in­te gäl­ler då Ford sä­ger att det är dit jag mås­te vän­da mig trots att de haft till­gång till sam­ma upp­gif­ter som jag har fått. Åter­läm­nan­de är i så fall en­da ut­vä­gen då re­pa­ra­tion in­te är möj­lig för att få ut­gång­na ga­ran­ti­er att gäl­la igen.

HENRIK

SVAR: Jag lu­tar åt att du ska re­kla­me­ra bi­len hos det fö­re­tag som sål­de bi­len. Det är där du är kund. Men jag vill ock­så gar­de­ra mig – i det här fal­let gäl­ler tvis­ten ga­ran­tin som föl­jer bi­len, in­te kun­den. Ga­ran­tin ska gäl­la oav­sett vem som äger bi­len. I det här fal­let har Ford gjort ett fel i un­der­hål­let och man kan där­för an­se att Ford bor­de ta ga­ran­ti­an­svar oav­sett äga­re. Att Ford ret­ro­ak­tivt ska kun­na åter­kal­la ga­ran­tin är tvek­samt. Att de gör en för li­ten ser­vice bor­de va­ra något Ford själ­va tar kon­se­kven­ser­na av. Jag vet är­ligt ta­lat in­te hur en tvist­lö­san­de dom­stol skul­le re­so­ne­ra. Jag är dess­utom över­ty­gad om att det finns fler fak­ta i må­let som kan ha be­ty­del­se för utgången.

Vad ska du gö­ra? I di­na klä­der ha­de jag krävt säl­jan­de bil­fir­ma på ska­de­stånd mot­sva­ran­de de bär­nings­kost­na­der du ha­de. Vi­da­re ha­de jag krävt ned­sätt­ning av kö­peskil­ling­en som mot­sva­rar vär­det av den ute­bliv­na ga­ran­tin. Har bi­len 5 års ga­ran­ti så mis­sar du 2,5 års ny­bils­ga­ran­ti. För­slagsvis kan du krä­va 12 500 kro­nor som kom­pen­sa­tion för ute­bli­ven ga­ran­ti. Al­ter­na­tivt krä­ver du häv­ning av kö­pet, och åter­be­tal­ning av kö­peskil­ling­en med av­drag för nyt­ta av kör­da mil. Men om du är nöjd med bi­len, var­för hä­va kö­pet? En tred­je lös­ning är att säl­jan­de bil­fir­ma tar på sig det ga­ran­ti­s­an­svar som Ford in­te läng­re känns vid. Om ni in­te kan kom­ma över­ens re­kom­men­de­rar jag att du kon­tak­tar All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den och lå­ter nämn­den av­gö­ra tvis­ten. Volks­wa­gen-hand­la­ren, som un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter är mot­part, kom­mer att föl­ja nämn­dens be­slut.

Till sist: Be­ro­en­de på hur din ser­vice­bok ser ut, och hur ga­ran­tiå­ta­gan­det är for­mu­le­rat, kan jag ock­så tän­ka mig att Ford är mot­part. Kra­vet skul­le i det­ta fall va­ra att bi­len ska om­fat­tas av ny­bils­ga­ran­tin. Bi­len har ju de facto in­te mis­sat nå­gon be­ty­del­se­full ser­viceåt­gärd och Ford har ge­nom att re­gi­stre­ra ”ser­vice” i den di­gi­ta­la ser­vice­bo­ken in­di­ke­rat att bi­len om­fat­tas av ny­bils­ga­ran­tin. MI­KAEL STJERNA

Den köp­ta For­den har in­te fått en till­räck­lig ser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.