Vol­vo S60 T8 Twin Engi­ne

Bil - - INNEHÅLL -

Stjärn­trim­mad ladd­hy­brid.

S60 är Volvos fjär­de mest till­ver­ka­de mo­dell ge­nom ti­der­na, det­ta trots att den de­bu­te­ra­de så sent som 2001. Nu kom­mer ge­ne­ra­tion tre och den föl­jer i sam­ma led­band som vi lärt kän­na ge­nom åren allt se­dan XC90 II kom för drygt fy­ra år se­dan, 60- och 90-se­ri­en har ju ge­men­sam del­nings­tek­nik ge­nom Spa-byg­gar­ki­tek­tu­ren.

Den nor­da­me­ri­kans­ka mark­na­den är fort­fa­ran­de kon­ser­va­tiv och öns­kar sig fy­ra­dör­rars se­da­ner med van­lig ba­ga­geluc­ka även om suvtren­den gi­vet­vis äter upp mark­nads­an­de­lar sak­ta men sä­kert.

Ny ame­ri­kansk fa­brik

För än­da­må­let har Vol­vo Cars lå­tit in­ve­ste­ra och byggt upp en helt ny fa­brik i South Ca­ro­li­na, en fa­brik som är spe­ci­al­gjord för de stör­re 60- och 90-se­rie­bi­lar­na. Först ut på till­verk­nings­li­nan är nya S60 – bi­len är allt­så en rik­tig ”jän­ka­re”!

Den vik­ti­ga nor­da­me­ri­kans­ka mark­na­den hög­pri­o­ri­te­ras un­der lan­se­rings­mo­dellå­ret 2019 vil­ket gör fram­hjuls­driv­na S60 T5 till en­da möj­li­ga al­ter­na­ti­vet.

Val­möj­lig­he­ter­na är be­grän­sa­de. En­dast fy­ra lack­fär­ger är till­gäng­li­ga: so­lid­s­vart, Os­mi­um grå, De­nim blå och Fu­sion röd. Utrust­ning­en är ini­ti­alt en­bart R-de­sign och åt­taste­gad Ge­artro­nic au­to­mat­lå­da är stan­dard.

En­dast ben­sin och el

För att hus­hål­la med sälj­re­sur­ser­na kom­mer nya S60 en­bart att va­ra åt­kom­lig ge­nom abon­ne­mangs­tjäns­ten Ca­re by Vol­vo, någ­ra pri­ser är än­nu in­te fast­ställ­da. Or­der­böc­ker­na är re­dan öpp­na och till mo­dellår 2020 – pro­duk­tio­nen star­tar i maj 2019 – ut­ö­kas mo­dell­pro­gram­met till något som lik­nar nu­va­ran­de V60. Mi­nus die­sel­mo­to­rer, S60 blir förs­ta Vol­vo i mo­dern tid som en­bart kom­mer att er­bju­das som ben­sin el­ler elekt­ri­fi­e­rad. Jäm­te T8 Twin Engi­ne kom­mer ock­så en sva­ga­re T6-ladd­hy­brid.

Störs­ta ny­he­ten är dock S60 T8 Twin Engi­ne Po­les­tar Engi­ne­e­red, det långa nam­net rö­jer en av Volvos

ge­nom ti­der­na snab­bas­te bi­lar. Ac­ce­le­ra­tion 0-100 km/h går på 4,7 se­kun­der, topp­far­ten är be­grän­sad till 250 km/h men för­bruk­ning­en upp­ges till lå­ga 0,25 l/mil vid blan­dad kör­ning en­ligt den äld­re Nedc-kör­cy­keln.

Spor­tigt kon­cept

Som bygg­kon­cept på­min­ner Po­les­tar Engi­ne­e­red-ver­sio­nen om sportcou­pén Po­les­tar 1 i ”Light Edi­tion”-ut­fö­ran­de. För­vis­so läng­re, tyng­re och med en­bart en el­mo­tor på ba­kax­el­klum­pen men ki­sar man med fak­ta­ö­go­nen syns släkt­ska­pet klart. Sy­s­te­mef­fek­ten för B4204t34-driv­li­nan hos S60 i värstings­ut­fö­ran­de är 405 häst­kraf­ter och vrid­mo­men­tet är maf­fi­ga 670 newton­me­ter. Det senare är något som upp­skat­tas när vi – jag och den sot­svar­ta, spök­li­ka Vol­von – drar upp för Hol­ly­wood Hills i ut­kan­ten av San­ta Mo­ni­ca Mountains nord­ost om Los Ang­e­les. El­mo­torn skju­ter på med 117 ex­tra häst­kraf­ter och hjäl­per till att vän­da runt S60 fint i hår­nålskur­vor­na. Väx­ellå­dan AW TG-81SC från ja­pans­ka Ai­sin har fått upp­da­te­rat väx­lings­möns­ter som gör stor skill­nad från van­li­ga T6 AWD med 310 häst­kraf­ter.

Chas­si­mäs­sigt är S60 kro­nan på ver­ket hos Spa-tek­ni­ken, det märks att Vol­vo­fol­ket fått lov att snö­ra åt di­men­sio­ner­na vil­ket ger ett upp­trä­dan­de med myc­ket kör­gläd­je. Det märks att chas­si­e­gen­ska­per­na har pri­o­ri­te­rats hos S60 T8 Twin Engi­ne Po­les­tar Engi­ne­e­red. In­te minst när du lyf­ter på mo­tor­hu­ven och ser för­styv­nings­sta­get mel­lan hju­lupp­häng­nings­tor­nen samt de ut­mär­kan­de Öh­lins- och/ el­ler Po­les­tar-guld­fär­ga­de ställ­skru­var­na för stöt­däm­par­na.

Ba­kax­eln har lik­nan­de lös­ning men då krävs det att du bör­jar ri­va li­te i in­red­nings­pa­ne­ler­na för att kom­ma åt. In­ställ­nings­möj­lig­he­ter­na är 22 styc­ken, men bi­len le­ve­re­ras i en stan­dard set-up.

Vill man ha mer kun­skap och

Det märks att chas­si­e­gen­ska­per­na har pri­o­ri­te­rats hos S60 T8 Twin Engi­ne Po­les­tar Engi­ne­e­red. In­te minst när du lyf­ter på hu­ven.

kanske vill kö­ra på ba­na finns det ett pro­fes­sio­nellt in­ställ­nings­sche­ma att till­gå. Jag sit­ter nöjd och und­vi­ker att skru­va ef­ter ra­ka di­rek­tiv från Volvos chas­si­ut­veck­la­re på plats i Ka­li­for­ni­en.

Lent och tryggt

Jag är ock­så nöjd med hur bi­len tar sig an det bit­vis då­li­ga och ef­ter­sat­ta väg­nä­tet ”over he­re”. Trots pott­hål och as­falts­spric­kor i väg­ba­nan rin­ner den svar­ta S60 med al­la si­na häst­kraf­ter lent ge­nom kur­vor­na, på ett nästin­till spök­likt vis. Som fö­ra­re kän­ner man att man he­la ti­den har bi­len i ”sin hand”, en trygg­hets­sig­nal om nå­gon.

Hug­gan­de broms

Hy­brid­driv­li­nan li­der dock av den upp­gra­de­ra­de broms­ut­rust­ning­en som be­står av sex­kolvsok från Brem­bo med full­ven­ti­le­ra­de ski­vor i di­a­me­ter 371 mm fram re­spek­ti­ve 320 mm bak. Tek­ni­ken ”dri­ve by wi­re” bru­kar an­nars fun­ge­ra fint och söm­löst hos Volvos Twin Engi­ne-driv­li­nor men här hug­ger den me­ka­nis­ka brom­sen allt­för tvärt vid ex­em­pel­vis kryp­kör­ning. Re­sul­ta­tet blir ett högst okul­ti­ve­rat gung­igt upp­trä­dan­de vid de långa kö­er­na ”hem” till San­ta Mo­ni­ca igen.

Trots hård­kör­ning­en på ber­gi­ga Mul­hol­land Dri­ve finns fort­fa­ran­de li­te kräm kvar hos 10,4-ki­lo­watts­bat­te­ri­pac­ket vil­ket gör att vi kan ”seg­la” med hjälp av elekt­ri­ci­tet på det gi­gan­tis­ka men propp­ful­la åt­ta­fi­li­ga mo­tor­vägs­sy­ste­met som ge­nom­bor­rar Los Ang­e­les-om­rå­det.

Här pas­sar S60 T8 Twin Engi­ne Po­les­tar Engi­ne­e­red per­fekt in bland ha­vet av lik­nan­de fy­ra­dör­rars ”com­pact sa­loons” från pre­mi­um­mär­ken som Au­di, BMW, In­fi­ni­ti, Lexus och Mer­ce­des. Bland många and­ra.

På­min­ner mer om Po­les­tar 1 än S90 sedd bak­i­från.

Guld­fär­ga­de brom­sok.

Det bjuds på re­jäl spor­tig kör­upp­le­vel­se med nya ladd­hy­bri­den.

In­te­ri­ö­ren är iden­tisk med V60.

Guld­fär­ga­de sä­ker­hets­bäl­ten är Po­les­tar-ex­pli­cit.

Ställ­ba­ra stöt­däm­pa­re från Öh­lins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.