Ford Mustang Bul­litt..............

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: RO­BIN TÖRNROS FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Helt nya Kia Ceed kom­plet­te­ras nu med den för­sälj­nings­mäs­sigt vik­ti­ga kom­bi­mo­del­len Sports­wa­gon. Vi kör den med nya 140-häs­tarsmo­torn.

Nya Ceed Sports­wa­gon, el­ler SW, mä­ter 460 cen­ti­me­ter på läng­den me­dan ax­elav­stån­det är det­sam­ma, 265 cm, pre­cis som fem­dör­rars­ver­sio­nen. En stor skill­nad från fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion är lastut­rym­met, nu från 625 upp till 1 694 li­ter, vil­ket är näs­tan 100 re­spek­ti­ve 50 li­ter mer än ti­di­ga­re. Det­ta tack va­re att ka­ros­sen nu är en de­ci­me­ter läng­re. Över­häng­et fram har för­kor­tats me­dan det bak­re gått åt and­ra hål­let.

Vi har ti­di­ga­re kört Ceed med den nya tre­cy­lind­ri­ga en­li­tersmo­torn med 120 häst­kraf­ter. Den­na går ock­så att få till SW med ma­nu­ell lå­da. Vår mörk­blå/ grå prov­bil är ut­rus­tad med den star­ka­re mo­torn. Ben­sin­mo­torn 1,4 T-GDI le­ve­re­rar 140 häst­kraf­ter och är i det­ta fall sam­man­kopp­lad med sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da, sex­väx­lad ma­nu­ell går att få till 15 000 kro­nors be­spa­ring.

Myc­ket ut­rust­ning

Me­dan in­stegs­ver­sio­nen hos fem­dör­rars Ceed är Ac­tion, siktar Ceed SW hög­re och går en­dast att få som väl­ut­rus­tad el­ler än­nu mer ut­rus­tad. I det först­nämn­da Ad­van­ce in­går bland an­nat au­tobroms, back­ka­me­ra, ak­tiv fil­håll­nings­as­si­stans, fart­hål­la­re och hel­ljusas­si­stans. Men bak­sä­tet är då en­dast del­bart 60/40 och sak­nar skid­luc­ka. I stäl­let hop­pas Kia på att du ska väl­ja till Ad­van­ce Plus-pa­ke­tet för 9 900 kro­nor. Då får du 40/20/40-del­ning av bak­sä­tet, dö­da­vin­kel­var­na­re, elupp­värmt bak­sä­te och na­vi­ga­tions­sy­stem med stör­re skärm, åt­ta i stäl­let för sju tum.

Bakom rat­ten är allt nytt sam­ti­digt som det di­rekt känns väl­be­kant. Ti­di­ga­re var in­stru­ment­brä­dan tydligare av­grän­sad mot fö­ra­ren, nu bre­der den ut sig mer åt pas­sa­ge­ra­rens håll. Pek­skär­men har flyt­tat högst upp på in­stru­ment­pa­ne­len en­ligt se­nas­te mo­de och knap­par­na har sam­lats un­der den. Rat­ten är mer skulp­te­rad än ti­di­ga­re vil­ket rim­mar väl med Ki­as öns­kan om att upp­fat­tas som mer spor­ti­ga. Knap­par­na på den har sam­lats på de vågrä­ta ek­rar­na i stäl­let för att som ti­di­ga­re va­ra ut­sprid­da över he­la rat­ten. Bra!

Mel­lan ful­la rat­tut­slag är det 2,4 varv vil­ket gör att det ba­ra krävs små ut­slag för att få bi­len dit du vill. Den känns trygg och för­tro­en­de­in­gi­van­de, men för en rik­tigt full­än­dad käns­la krävs en viss nerv som sak­nas här. Kanske bju­der Kia på det när nya väs­sa­de Pro­ceed, som an­das mer sport, kom­mer i bör­jan av 2019. Den fi­na styr­ning­en kom­plet­te­ras av att stöt­dämp­ning­en har om­ar­be­tats och sväl­jer ojämn­he­ter på ett bätt­re sätt. Ceed känns mer själv­sä­ker på vägen och längs kur­vi­ga lands­vä­gar kan jag avnju­ta en nå­gorlun­da in­spi­re­ran­de kör­ning. Ceed vag­gar in mig i trygg­het och är för­ut­säg­bar.

Yt­ter­li­ga­re något som vag­gar mig, på ett helt an­nat sätt, är det väg­ljud som träng­er in i ku­pén, vars ljud­fre­kvens upp­levs som sö­van­de. Ett in­te helt ovan­ligt pro­blem i stor­leks­klas­sen men det bör kun­na åt­gär­das. Kraft­mäs­sigt upp­levs den som fullt till­räck­lig, var­ken mer el­ler mind­re. Väx­ellå­dan, den sjuväx­la­de med dub­bel­kopp­ling, har en ten­dens att tve­ka li­te vid start från stil­lastå­en­de och krä­ver

mer gas än för­vän­tat, ett lik­nan­de be­te­en­de som Volks­wa­gens Dsg-lå­dor. Men som av­hjälps ge­nom att ak­ti­ve­ra Sport-lä­get vid start och se­dan över­gå till van­ligt körlä­ge för att und­vi­ka att dra på väx­lar­na och slip­pa det ex­tra mo­tor­ljud det med­för.

Ny de­sign

De­sign­mäs­sigt har en hel del för­änd­rats mot fö­re­gång­a­ren. Det ti­di­ga­re gans­ka fram­åt­lu­tan­de ut­se­en­det har plat­tats till ge­nom att hö­ja fron­ten en smu­la och sän­ka si­do­lin­jen i bak­kant. Li­te mer un­der­bett än be­kym­ra­de ögon­bryn. Kia an­ser att det ger ”en sportigare ka­rak­tär”, jag an­ser att det ger bätt­re runtom­sikt tack va­re stör­re gla­sy­tor bak­åt i bi­len. Ett trend­brott me­dan de fles­ta and­ras si­do­lin­jer kry­per hög­re upp. För att un­der­lät­ta yt­ter­li­ga­re är bi­len

Den fi­na styr­ning­en kom­plet­te­ras av att stöt­dämp­ning­en har om­ar­be­tats och sväl­jer ojämn­he­ter bra.

ut­rus­tad med back­sen­so­rer som stan­dard, den var­nar även för an­kom­man­de kor­san­de trafik vid back­ning.

Ak­tiv fil håll­nings­as­si­stent är ock­så stan­dard. Den hål­ler dig in­om de vi­ta lin­jer­na ge­nom att sty­ra till­ba­ka bi­len följt av ett pip och en no­ti­fi­e­ring om att hål­la i rat­ten. Vid upp­re­pa­de in­trång över de vi­ta lin­jer­na fort­sät­ter bi­len att var­na på sam­ma sätt, in­te mer. Me­dan and­ra bi­lar med lik­nan­de sy­stem ak­tivt gör för­sök att väc­ka en even­tu­ellt so­van­de fö­ra­re med ryck i bäl­tet el­ler in­broms­ning.

Ceed Sports­wa­gon säljs i nu­lä­get med två ben­sin­mo­to­rer men fler kom­mer. 2019 står en die­sel­ma­skin på agen­dan och än­nu läng­re fram kan vi ­för­vän­ta oss att Ceed elekt­ri­fie­ras lik­som Ki­as öv­ri­ga mo­dell­ut­bud ska gö­ra.

La­gom eu­ro­pe­isk

Nya Kia Ceed Sports­wa­gon är ut­veck­lad i Eu­ro­pa för den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den, och visst har de lyckats. För­sälj­nings­siff­ror­na ökar sta­digt och de knap­par in på kon­kur­ren­ter som Volks­wa­gen och Ford. Ceed ger dock ing­et be­stå­en­de in­tryck, den känns li­te mel­lan­mjölk. Miss­för­stå mig rätt. Var­ken ka­ta­strof­då­lig el­ler su­per­b­ra. La­gom helt en­kelt, och det är just det som går hem i Sve­ri­ge.

App­le Car­play och Andro­id Au­to im­går.

In­te­ri­ör­mäs­sigt finns det ing­et att kla­ga på.

Ceed Sports­wa­gon har fått en sportigare upp­syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.