LE­VER VERK­LIG­HE­TEN UPP TILL HAJPEN?

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 - Da­vid Lud­low, re­dak­tör

Bitcoin är fli­tigt fö­re­kom­man­de i tid­nings­ru­bri­ker­na nu­för­ti­den. Det är kanske in­te så kons­tigt ef­tersom Bitcoin har sti­git från sitt ur­sprungs­vär­de per mynt till som mest om­kring 170 000 kro­nor i de­cem­ber 2017. För dem som var ti­di­ga på bol­len och köp­te för fle­ra år se­dan har små in­ve­ste­ring­ar re­sul­te­rat i många mil­jo­ner. För många män­ni­skor in­ne­bär Bitcoin där­för en ny guld­rush.

Det gäl­ler in­te ba­ra Bitcoin, det finns tu­sen­tals and­ra kryptovalutor att in­ve­ste­ra i. För de nya va­ri­an­ter­na, där in­gångs­pri­set fort­fa­ran­de är lågt, kan det tyc­kas va­ra en bra idé att ge sig in i det nu, kö­pa upp mil­jo­ner mynt och lu­ta sig till­ba­ka och se på hur mil­jo­ner­na tril­lar in. Men är det verk­li­gen så en­kelt?

Det finns var­ning­ar om mot­sat­sen. Den and­ra si­dan av myn­tet är att vi nu kan be­fin­na oss i den störs­ta fi­nans­bubb­la värl­den någonsin skå­dat. När den spric­ker kom­mer mil­jar­der att gå för­lo­ra­de.

I själ­va ver­ket lig­ger san­ning­en tro­ligt­vis nå­gon­stans mitt emel­lan. Möj­lig­he­ter­na att bli rik över en natt är små, än­då mås­te man med­ge att Bitcoin har fun­nits ett tag nu (de upp­stod 2009) och att de – el­ler i al­la fall kryp­to­va­lu­tor­na i stort – är här för att stan­na.

Även om jag mås­te var­na för att al­la in­ve­ste­ring­ar in­ne­bär en risk, och att jag ba­ra kan ge dig rå­det att chan­sa med de peng­ar du har råd att för­lo­ra, finns det fort­fa­ran­de en möj­lig­het att ge sig in på den här spän­nan­de mark­na­den. Det är här vi kom­mer in.

I de föl­jan­de ar­tik­lar­na för­kla­rar vi vad kryptovalutor är, hur du kö­per och säl­jer, ger tips om hur du hit­tar en vin­na­re och hur du max­i­me­rar av­kast­ning­en (och, om allt går fel, hur du mi­ni­me­rar för­lus­ter­na).

Längst bak har jag sam­lat de främs­ta kryp­to­va­lu­tor­na, med be­skriv­ning­ar av hur de fun­ge­rar och den av­kast­ning de gett se­dan lan­se­ring­en, så att du hit­tar vil­ken som är den rät­ta för dig, om nå­gon.

För­ut­satt att du är för­sik­tig med hur du investerar be­hö­ver in­te kryptovalutor va­ra dy­ra och du kan lä­ra dig mer om hur det här spän­nan­de nya fäl­tet fun­ge­rar. Och vem vet, en li­ten in­ve­ste­ring kan lö­na sig. Om du ha­de köpt en bitcoin år 2013 för 800 kro­nor ha­de du kun­nat säl­ja den för mer än 170 000 kro­nor år 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.