Går det fort­fa­ran­de att bry­ta?

Ett sätt att få mynt är ge­nom bryt­ning, men när kon­kur­ren­sen är så hård, går det fort­fa­ran­de att tjä­na nå­got då?

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Bland det bäs­ta med kryptovalutor är möj­lig­he­ten att bry­ta mynt. Bry­ta­re som läg­ger till ett nytt block till block­ked­jan be­lö­nas med nya mynt, som en del av pro­ces­sen bakom att ve­ri­fi­e­ra trans­ak­tio­ner. Det är ett sy­stem som upp­munt­rar bry­ta­re att gå med i ett nät­verk, hål­ler block­ked­jan sä­ker, väl un­der­byggd och dis­tri­bu­e­rad.

När Bitcoin dök upp kun­de al­la bry­ta med si­na van­li­ga da­to­rer. När pri­set steg gav sig sto­ra fö­re­tag och per­so­ner med myc­ket peng­ar in i le­ken, bygg­de upp än­nu kraft­ful­la­re da­torklus­ter så att de fick fler block och tjä­na­de fler mynt. Går det mot den bak­grun­den fort­fa­ran­de att bry­ta och tjä­na nå­got på det?

Bit­co­in­bryt­ning­en är över för den en­skil­de

Först mås­te vi kom­ma med li­te då­li­ga ny­he­ter. Det finns in­te läng­re nå­gon möj­lig­het att bry­ta Bitcoin. Mark­na­den har helt ta­gits över av spe­ci­a­lan­pas­sa­de da­to­rer, sär­skilt kon­stru­e­ra­de för Bit­co­in­bryt­ning. Mot dem har din hemda­tor in­te en chans: när den väl lyc­kas lö­sa ett block är det för sent och trans­ak­tio­nen har re­dan ve­ri­fi­e­rats av de stor­ska­li­ga bry­tar­na.

Det finns ma­skin­va­ra för Bit­co­in­bryt­ning, men de som är till­räck­ligt snab­ba bru­kar va­ra dy­ra och det skul­le ta må­na­der, för att in­te sä­ga år, in­nan du tjä­nat till­räck­ligt för att kun­na be­ta­la till­ba­ka kost­na­den.

Bryt en an­nan va­lu­ta

I stäl­let för att väl­ja Bitcoin, där kon­kur­ren­sen är hög­re, kan du väl­ja en an­nan kryp­to­va­lu­ta. Et­he­re­um, till ex­em­pel, an­vän­der oli­ka slags kryp­te­rings­al­go­rit­mer, vil­ket för­hind­rar att det kan byg­gas spe­ci­fik ma­skin­va­ra för att bry­ta den. Det här jäm­nar ut spel­pla­nen nå­got och ger dig en stör­re chans att bry­ta och få en be­lö­ning. Det är mind­re kon­kur­rens om mind­re mynt, så du har stör­re chans att få en be­lö­ning, även om den be­lö­ning­en kom­mer va­ra mind­re än för de stör­re kryp­to­va­lu­tor­na.

Be­räk­na po­ten­ti­ell vinst

På si­dan 36 vi­sar vi hur du ska bör­ja bry­ta. När du bör­jar kom­mer du få se hur kraft­full din da­tor är, listat i me­ga­hashar per se­kund (mh/s) el­ler hashar per se­kund (h/s). Has­tig­he­ten be­ror på hur många kon­trol­ler din da­tor hin­ner gö­ra per se­kund, ju hög­re siff­ra desto bätt­re.

Ut­i­från det kan du an­vän­da en bryt­nings­kal­ky­la­tor för att få fram din un­ge­fär­li­ga för­tjänst. På webb­plat­sen cryp­tocom­pa­re. com/mining/cal­cu­la­tor finns kal­ky­la­to­rer för någ­ra av de störs­ta va­lu­tor­na. Ange ba­ra din hash­nings­kraft, hur myc­ket ener­gi din da­tor drar (du kan lå­ta stan­dardin­ställ­ning­en 140 W stå som en giss­ning el­ler an­vän­da en plug-in för ener­gi­mät­ning för att ska­pa dig en bätt­re bild) och kost­na­den per ki­lo­wat­tim­me. Du ser då hur myc­ket peng­ar du tjä­nar (el­ler för­lo­rar) med din da­tor.

Det här tar för­stås in­te med nå­gon even­tu­ell vär­deök­ning va­lu­tan kan ha i be­räk­ning­en men kal­ky­la­to­rer­na är en bra ut­gångs­punkt för att se om bryt­ning är värt det.

Det är i syn­ner­het vik­tigt att ta med el­kost­na­den i be­räk­ning­en, för det här kan bli dyrt. Värl­dens sam­la­de bryt­ning av kryp­to­va­lu­ta an­ses an­vän­da li­ka myc­ket ener­gi per år som he­la Dan­mark.

Pool­re­sur­ser

Även för mind­re va­lu­tor el­ler så­da­na som in­te har nå­gon spe­ci­fik ma­skin­va­ra är det svårt att va­ra kon­kur­rens­kraf­tig och tjä­na peng­ar. Al­ter­na­ti­vet är att in­gå i en pool med and­ra. Att gå med i en bryt­nings­pool är ett bra sätt att få en del av peng­ar­na. I poo­ler­na slås den sam­la­de kraf­ten i poo­lens da­to­rer ihop. När ett block ska­pas de­las be­lö­ning­en mel­lan al­la med­lem­mar i poo­len, ut­i­från hur myc­ket re­sur­ser de bi­dra­git med. I vår bryt­nings­gui­de vi­sar vi hur du går med i en bry­tar­pool.

Gör ett för­sök

Bryt­ning är trots allt nå­got som kan va­ra värt att pro­va på, om så ba­ra för att se hur tek­ni­ken fun­ge­rar. Och man vet ald­rig, du kanske får en be­lö­ning i en va­lu­ta som ökar i vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.