Så här bry­ter du

Bryt­ning av kryp­to­va­lu­ta kan ge dig mynt att hand­la för, säl­ja el­ler väx­la mot and­ra va­lu­tor.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Nu när vi har sett hur an­vänd­bar bryt­ning kan (el­ler in­te kan) va­ra ska vi gå över till själ­va bryt­nings­pro­ces­sen. Tek­niskt sett kan al­la da­to­rer an­vän­das för bryt­ning, från de bil­li­gas­te, mest ba­sa­la bär­ba­ra da­to­rer­na än­da upp till full­fjäd­ra­de “grä­var­da­to­rer”. För att få fram­gång och tjä­na så myc­ket peng­ar som möj­ligt mås­te du ha en da­tor som är till­räck­ligt snabb.

Nöd­vän­dig ut­rust­ning

Det mesta av pro­gram­va­ran för bryt­ning fun­ge­rar bäst med ett gra­fik­kort. Gra­fik­kort är bygg­da för att ut­fö­ra spe­ci­fi­ka jobb ex­tremt snabbt och över­glän­ser även den snab­bas­te all­män­na da­torn.

Pri­set för många gra­fik­kort har där­för skju­tit i höj­den un­der de se­nas­te må­na­der­na, ef­tersom kryp­to­va­lu­te­bry­ta­re kö­per upp lag­ret och dri­ver upp ef­ter­frå­gan.

Som du för­står är det vik­tigt att kö­pa rätt gra­fik­kort, men det är långt ifrån bil­ligt. Ett Nvi­dia Ge­for­ce GTX 1070 är en bra start. De här kor­ten är rik­tigt kraft­ful­la, men du kan räk­na med att få be­ta­la när­ma­re 6 000 kro­nor för ett en­da kort.

Ett AMD Ra­de­on RX 580 lig­ger på un­ge­fär li­ka myc­ket som GTX 1070, även om det kan va­ra svårt att kom­ma över ett när kryp­to­va­lu­te­bry­tar­na kö­per upp dem.

Om du in­te har nå­got emot ett li­te äld­re kort är AMD Ra­de­on RX 480 ett bra val. Det kor­tet lig­ger på näs­tan 5 000 kro­nor. Även om det är ett äld­re kort har pri­set tryckts upp av bry­ta­re som kö­per sto­ra par­ti­er.

Ditt val av pro­ces­sor spe­lar in­te li­ka stor roll, så länge den är nå­gorlun­da ak­tu­ell och av me­del­stan­dard, som In­tel Co­re i5-6400 el­ler ny­a­re.

För bäs­ta pre­stan­da kan du kö­ra två gra­fik­kort ihop om din da­tor har dubb­la PCIEx16-kort­plat­ser. Se till att du har till­räck­ligt med ström: en kon­fi­gu­ra­tion med dub­bel gra­fik­pro­ces­sor krä­ver ett nä­tag­gre­gat på 650 till 750 W; ett nä­tag­gre­gat på 550 W bör r räc­ka för en da­tor med en gra­fik­pro­ces­sor.

Om du in­te vill byg­ga din egen da­tor kan du kö­pa en van­lig spel­da­tor med de spe­ci­fi­ka­tio­ner som an­gi­vits. I skri­van­de stund kan man kö­pa en da­tor med GTX 1070-gra­fik­kort och Co­re i5-pro­ces­sor för strax un­der 12 000 kro­nor.

För att kom­ma igång

Om du in­te vill läg­ga så myc­ket peng­ar på en grä­var­da­tor (och ing­en kom­mer tit­ta snett på dig för det) kan du helt en­kelt kö­ra igång med din nu­va­ran­de da­tor. När du kom­mit igång kör du siff­ror­na ge­nom en av bry­tar­kal­ky­la­to­rer­na för att se hur myc­ket din da­tor kan dra in, för att se om det är värt att fort­sät­ta.

1 HÄM­TA OCH INSTALLERA MINERGATE

Bör­ja med att gå till minergate.com. Klic­ka på knap­pen Down­lo­de & Start Mining. Kör in­stal­la­tions­pro­gram­va­ran och följ gui­den för att installera Minergate på din da­tor. In­stal­la­tio­nen tar ba­ra någ­ra se­kun­der. När den är fär­dig, klic­kar du på Fi­nish så lä­ses Minergate in.

2 SKA­PA ETT ANVÄNDARKONTO

Du mås­te ha ett kon­to för att kun­na an­vän­da Minergate. Klic­ka på knap­pen Sign up, ange din e-post­a­dress och ett lö­senord, två gång­er. Klic­ka på knap­pen Cre­a­te ac­count när du är klar så kör Minergate igång.

3 STAR­TA SMART MINING

När Minergate lä­ses in star­tar pro­gram­met au­to­ma­tiskt Smart mining. Det här är en au­to­ma­tisk pro­cess som på­bör­jar bryt­ning av va­lu­tan med högst väx­lings­kurs un­der den se­nas­te tim­men. Det här är på många sätt det bäs­ta sät­tet att an­vän­da pro­gram­va­ran, för det ger dig den högs­ta av­kast­ning­en. Om du hell­re själv vill väl­ja vil­ken va­lu­ta du ska bry­ta, klic­kar du på pa­us­knap­pen un­der CPU Mining och GPU Mining.

4 KON­TROL­LE­RA DATORNS PRE­STAN­DA

Minergate har ett in­byggt pre­stan­da­mät­nings­pro­gram som upp­ly­ser dig om huruvi­da din da­tor pas­sar för bryt­ning. Klic­ka på fli­ken Bench­mark och klic­ka se­dan på Start Bench­mark. Ef­ter någ­ra pre­stan­da­kon­trol­ler får du ett över­gri­pan­de be­tyg som vi­sar hur bra din da­tor är. Om da­torn in­te pas­sar så bra, kan du be­hö­va fun­de­ra över en upp­gra­de­ring.

5 VÄLJ VA­LU­TA

För att bör­ja bry­ta den va­lu­ta du valt be­hö­ver du ba­ra klic­ka på fli­ken Mi­ner. Bred­vid var­je va­lu­ta hit­tar du en ko­lumn för CPU­bryt­ning och en för Gpu-bryt­ning. För Cpu-bryt­ning väl­jer du hur många pro­ces­so­rer du vill an­vän­da till upp­gif­ten. För bäs­ta sta­bi­li­tet re­kom­men­de­rar vi att du hål­ler minst en pro­ces­sor­kär­na ut­an­för bryt­nings­pro­ces­sen. An­nars kan da­torn lå­sa sig.

För Gpu-bryt­ning kan du väl­ja in­ten­si­tets­ni­vå, mel­lan 1 och 4. Hög­re ni­vå­er krä­ver mer ener­gi och av­ger mer vär­me men du får hög­re av­kast­ning. Vårt råd är att du pro­var oli­ka in­ställ­ning­ar för att se vad du får. När du är re­do klic­kar du på knap­pen Play i CPU- och Gpu-ko­lum­ner­na.

6 HÄM­TA FILER

Minergate kan be­hö­va häm­ta någ­ra filer in­nan det kan bör­ja pro­ces­sa trans­ak­tio­ner, be­ro­en­de på vil­ken va­lu­ta du väl­jer. Fi­ler­na kan va­ra gans­ka sto­ra, så det kan ta upp emot 30 mi­nu­ter in­nan pro­ces­sen star­tar. Det här sker ba­ra förs­ta gång­en du bry­ter en va­lu­ta, se­dan går det snab­ba­re.

7 ÖVER­VA­KA DI­NA TRANS­AK­TIO­NER

När du har in­lett pro­ces­sen kan du föl­ja den. För bå­de CPU- och Gpu-bryt­ning kan du se datorns hash-has­tig­het, där den un­ders­ta siff­ran är ge­nom­snit­tet. Om du läg­ger ihop dem får du din to­ta­la hash-has­tig­het. Du kan se­dan an­vän­da siff­ror­na med en kal­ky­la­tor ( se si­dan 31) för att se hur myc­ket du kan tjä­na.

Siff­ror­na till hö­ger ger mer in­for­ma­tion om bryt­nings­pro­ces­sen, där Un­con­fir­med Ba­lan­ce är den sum­ma som så små­ning­om kom­mer be­ta­las in på ditt kon­to. Du kan klic­ka på pa­us­knap­par­na när du vill slu­ta bry­ta.

8 HAN­TE­RA DIN PLÅN­BOK

Klic­ka på Wal­let för att se de peng­ar du har tjä­nat. Du har en plån­bok per va­lu­ta. När sal­do­na be­ta­las in kan du an­vän­da knap­pen Withdraw för att skic­ka va­lu­tor­na till and­ra stäl­len, där du se­dan kan över­fö­ra dem till en an­nan kryp­to­va­lu­ta el­ler till och med väx­la in dem mot fi­at­peng­ar.

Om du in­te hit­tar din plån­bok i ap­pen kan du se ditt kon­to på webb­plat­sen minergate.com. Klic­ka ba­ra på Lo­gin-knap­pen och ange e-post­a­dress och lö­senord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.