Så fun­ge­rar han­dels­plat­ser­na

Om du vill kö­pa kryp­to­va­lu­ta mås­te du gå via en han­dels­plats – vi för­kla­rar allt.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Pre­cis som med ut­ländsk va­lu­ta kö­per man kryp­to­va­lu­ta via han­dels­plat­ser på nä­tet. De här finns för att du ska kun­na kö­pa de mynt du vill ha, men det finns vis­sa re­strik­tio­ner för hur de fun­ge­rar och vad du kan gö­ra. Vi ska tit­ta på de oli­ka al­ter­na­ti­ven och har gjort en sam­man­ställ­ning över de störs­ta han­dels­plat­ser­na, så att du har nå­gon­stans att ut­gå ifrån.

För att bör­ja

När du re­gi­stre­rar dig på en han­dels­plats mås­te du ha ett kon­to och nå­gon form av be­kräf­tel­se på din iden­ti­tet, till ex­em­pel en in­s­kan­nad ko­pia av ditt pass. Du kan in­te bör­ja hand­la för­rän ditt kon­to har be­kräf­tats. Det kan gå snabbt att få kon­tot be­kräf­tat, men när många för­sö­ker re­gi­stre­ra sig sam­ti­digt har vi sett att det ibland kan ta fle­ra vec­kor för en re­gi­stre­ring att gå ige­nom. När du väl är re­gi­stre­rad kan du en­kelt kö­ra igång med den be­tal­nings­me­tod du öns­kar.

Peng­ar el­ler kryp­to?

Det förs­ta du ska tän­ka på är hur du ska kö­pa kryp­to­va­lu­ta. De två främs­ta al­ter­na­ti­ven är med tra­di­tio­nell fi­at­va­lu­ta (peng­ar) el­ler kryp­to­va­lu­ta. Bå­da sät­ten har si­na för- och nack­de­lar.

Med peng­ar är det (of­tast) en en­kel trans­ak­tion, där du sät­ter in peng­ar på ditt kon­to (ge­nom ban­kö­ver­fö­ring el­ler kre­dit­kort). Du be­ta­lar se­dan det be­lopp som anges. Där­ef­ter be­ta­lar du den an­giv­na av­gif­ten till han­dels­plat­sen för trans­ak­tio­nen.

Även om det är en­kelt att an­vän­da ”rik­ti­ga” peng­ar har det si­na nack­de­lar. För det förs­ta är bas­va­lu­tan of­ta ame­ri­kans­ka dol­lar (USD), vil­ket kan med­fö­ra en ex­tra av­gift. För det and­ra har många han­dels­plat­ser stränga be­gräns­ning­ar för vil­ken mängd du kan kö­pa, sär­skilt med kre­dit­kort. Slut­li­gen kan in­te al­la va­lu­tor kö­pas för peng­ar.

I det se­na­re fal­let mås­te du kö­pa va­lu­ta med en al­ter­na­tiv kryp­to­va­lu­ta. Bitcoin har, som den störs­ta va­lu­tan, stöd för i stort sett al­la trans­ak­tio­ner, men Et­he­re­um och Li­te­co­in är ock­så po­pu­lä­ra al­ter­na­tiv.

I de här fal­len är det stan­dard att kö­pa Bitcoin, Et­he­re­um el­ler Li­te­co­in på en plats där det är en­kelt att an­vän­da peng­ar, se­dan fö­ra över dem till en al­ter­na­tiv han­dels­plats. Se­dan kan du kö­pa den va­lu­ta du öns­kar och be­ta­la trans­ak­tions­av­gif­ten med va­lu­tan du an­vän­de för trans­ak­tio­nen.

Att hand­la med kryp­to­va­lu­ta ger dig ett stör­re ut­bud av va­lu­tor att kö­pa. Nack­de­len är att du van­ligt­vis mås­te be­ta­la en av­gift för att få den förs­ta va­lu­tan, en trans­ak­tions­av­gift och se­dan en trans­ak­tions­av­gift till för att kö­pa din sista kryp­to­va­lu­ta. Det är där­för of­tast bäst att som förs­ta va­lu­ta väl­ja den med lägst trans­ak­tions­av­gift om det går, som Li­te­co­in el­ler Et­he­re­um. De hög­re av­gif­ter­na för Bitcoin kan gö­ra va­lu­tan dyr att an­vän­da.

Oli­ka pri­ser

Det finns ett par svens­ka han­dels­plat­ser, till ex­em­pel Sa­fel­lo ( www.sa­fel­lo.com) och btcx ( www.bt.cx) där man kan hand­la Bitcoin för svens­ka kro­nor. Oav­sett om si­dan är svensk el­ler ut­ländsk har al­la plat­ser si­na eg­na pri­ser för var­je va­lu­ta och det kan gö­ra stor skill­nad. Det kan va­ra loc­kan­de sö­ka ef­ter det bäs­ta er­bju­dan­det men de ini­ti­a­la pris­skill­na­der­na jäm­nar of­ta ut sig över tid, så det bäs­ta är att du hit­tar en si­da du är nöjd med.

För­va­ra peng­ar­na

När du re­gi­stre­rar ett kon­to får du au­to­ma­tiskt en plån­bok för al­la va­lu­tor som stöds. Di­na peng­ar för­va­ras se­dan i plån­böc­ker­na. Det här är prak­tiskt, men nack­de­len är att om han­dels­plat­sen hac­kas finns en risk för att din kryp­to­va­lu­ta blir stu­len. Al­ter­na­ti­vet är att fö­ra över peng­ar­na till en plån­bok som in­te är upp­kopp­lad mot nä­tet el­ler ett an­nat sy­stem och ha peng­ar­na där. Du får be­ta­la vis­sa trans­ak­tions­av­gif­ter men det kan det va­ra värt, för sä­ker­hets skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.