Är det för sent att in­ve­ste­ra?

När Bitcoin står i 160 000 kro­nor per mynt är det många som und­rar om det är för sent att in­ve­ste­ra.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Du sit­ter kanske där och tit­tar på pri­set för Bitcoin och öns­kar att du ha­de in­ve­ste­rat för fle­ra år se­dan, men tän­ker att det är för sent nu. Det är lätt att ham­na i de tan­kar­na: om du köpt ett lass Bitcoin 2010 skul­le du nog va­ra mul­ti­mil­jar­där nu. Även om du vän­tat och köpt en rad oli­ka kryptovalutor i ja­nu­a­ri 2017 skul­le du än­då ha fått en av­kast­ning på fle­ra tu­sen pro­cent – var tjä­nar man an­nars så­da­na peng­ar?

Det kanske ver­kar som att festen är över och du mis­sa­de chan­sen men det är in­te nöd­vän­digt­vis så. Visst, du mis­sa­de kanske de sto­ra pris­steg­ring­ar­na men vi ska nu tit­ta på var det fort­fa­ran­de kan lö­na sig att in­ve­ste­ra.

Du mås­te in­te kö­pa he­la mynt

En av de sa­ker som av­skräc­ker folk när det gäl­ler Bitcoin är det höga pri­set per mynt. Att kö­pa bitcoin ver­kar löj­ligt dyrt och in­te nå­got för van­ligt folk. Men du mås­te in­te kö­pa he­la mynt. Med Bitcoin kan du kö­pa så li­tet som 0,00000001 BTC. BTC är vad va­lu­tan kal­las vid väx­ling.

Med and­ra ord kan du in­ve­ste­ra den sum­ma du vill och be­hö­ver in­te oroa dig för hur många mynt du får ut av det. Vårt råd är att ig­no­re­ra an­ta­let mynt du har och istäl­let tän­ka på vär­det av den kryp­to­va­lu­ta du äger. Det är mer som ett spar­kon­to där du sät­ter in peng­ar, men in­te har någ­ra peng­ar i fy­sisk form.

Det hand­lar om av­kast­ning­en, in­te pri­set

Pri­set för kryptovalutor är i stort sett ir­re­le­vant; det hand­lar om hur myc­ket de ökar i vär­de. När den här tex­ten skrivs har ex­em­pel­vis Bitcoin ökat i pris med 842 pro­cent un­der det se­nas­te året. Så om du skul­le ha in­ve­ste­rat 10 000 kro­nor i Bitcoin för ett år se­dan skul­le du ha ökat in­ve­ste­ring­en till 84 200, vil­ket in­te är så il­la.

Men om du ha­de köpt Et­he­re­um, en an­nan kryp­to­va­lu­ta, skul­le du ha fått en ök­ning på 9 053 pro­cent, vil­ket skul­le ha gett dig he­la 905 300 kro­nor för in­ve­ste­ring­en.

Som en jäm­fö­rel­se ha­de Et­he­re­um (ETH), när det här skrevs, ett pris på om­kring 8 660 kro­nor och Bitcoin 80 000 kro­nor. Än­då skul­le va­lu­tan med hög­re vär­de ha gett dig en läg­re av­kast­ning.

Det in­ne­bär i prak­ti­ken att det finns gott om möj­lig­he­ter om du vet var du ska le­ta.

Mind­re mynt kan ge stör­re av­kast­ning

Även om det är lätt att sä­ga att

allt hand­lar om in­ve­ste­ring­en och den till­växt du kan få är det fort­fa­ran­de nå­got många har svårt att kvan­ti­fi­e­ra. Of­ta går man ef­ter myn­tens no­mi­nel­la vär­de, och då upp­fat­tas Bit­co­insom myc­ket dyrt. Som ett re­sul­tat kan stör­re mynt få en be­grän­sad till­växt.

Till ex­em­pel: om Bitcoin ska växa med yt­ter­li­ga­re 842 pro­cent på ett år, skul­le ett en­da mynt kos­ta 672 000 kro­nor. Vis­sa an­ser att det är möj­ligt och att Bitcoin så små­ning­om kom­mer va­ra värt än­nu mer, upp­till en mil­jon dol­lar men upp­fatt­ning­en att Bitcoin är så dyrt in­ne­bär att många of­ta kän­ner sig mer be­kvä­ma med att kö­pa bil­li­ga­re mynt och att äga mer av dem.

Som John Mca­fee, den väl­kän­de fö­re­språ­ka­ren för kryptovalutor, sa­de: ”Det är lät­ta­re för ett 3-cents­mynt att bli värt 3 dol­lar än för ett 300-dol­lar­s­mynt att öka till 30 000 dol­lar”. Ett mynt för 3 cent känns all­tid bil­ligt, så du mås­te ta män­ni­skors in­stink­ter med i be­räk­ning­en.

Al­la va­lu­tor är in­te va­lu­tor

Det är in­te al­la kryptovalutor som är egent­li­ga va­lu­tor. Ett ex­em­pel är Ripp­le (XRP), ett nät­verk fram­ta­get för att ban­ker bil­ligt ska kun­na över­fö­ra peng­ar över he­la värl­den. Xrp-myn­tet be­hö­ver in­te an­vän­das i över­fö­ring­ar­na ut­an är mer som ett kund­klubb­s­kort el­ler ovan­ligt fö­re­mål. XRP de­fi­ni­e­rar sitt vär­de ut­i­från be­tal­nings­nät­ver­kets po­pu­la­ri­tet, där myn­tet an­vänds som in­ci­ta­ment för att bry­tar­na ska fort­sät­ta.

And­ra nät­verk ska­pas för att lö­sa pro­blem, där myn­ten ba­ra finns med som en bi­ef­fekt av nät­ver­ket. Re­sul­ta­tet blir att in­te al­la va­lu­tor kan spen­de­ras el­ler an­vän­das på sam­ma sätt, men nät­ver­kets po­pu­la­ri­tet är det som dri­ver ef­ter­frå­gan. Med and­ra ord, håll ut­kik ef­ter oli­ka möj­lig­he­ter och se vad som kan växa i vär­de.

Det finns and­ra möj­lig­he­ter

Det finns gott om nya kryptovalutor som lan­se­ras var­je år el­ler till och med var­je dag. Vis­sa är av god kva­li­tet och and­ra är skräp. Det är in­te lätt att se skill­nad, och för var­je va­lu­ta som har ett vär­de och en till­växt­po­ten­ti­al finns det mas­sor som helt en­kelt kom­mer att tap­pa i vär­de. Kon­trol­le­ra dem no­ga in­nan du investerar så att du vet ex­akt vad det är du ger dig in i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.