Så kö­per du kryp­to­va­lu­ta

Det är för­vå­nans­värt en­kelt att kö­pa kryp­to­va­lu­ta – vi vi­sar hur du an­vän­der peng­ar el­ler en al­ter­na­tiv kryp­to­va­lu­ta.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Nu när vi har tit­tat på de störs­ta han­dels­plat­ser­na kan vi vi­sa hur man kö­per va­lu­tor på rik­tigt. Vi an­vän­der en kom­bi­na­tion av Co­in­ba­se och Bi­nan­ce i de här ex­emp­len, men köp­pro­ce­du­ren är gans­ka lik på and­ra han­dels­plat­ser ock­så. Vi går ige­nom hur man kö­per med peng­ar och al­ter­na­ti­va kryptovalutor.

Kon­tant­köp

Att kö­pa kon­tant är det enk­las­te sät­tet att star­ta på, ef­tersom du an­vän­der en till­gång du re­dan har för att be­ta­la för kryp­to­va­lu­tan. Du kom­mer upp­täc­ka att du mås­te an­vän­da peng­ar i al­la fall en gång för att kom­ma igång, även om du mi­gre­rar och bör­jar hand­la en­bart med kryp­to­va­lu­ta. Vi an­vän­der Co­in­ba­se här, ef­tersom den är enklast.

Välj va­lu­ta

Gå till Co­in­ba­se och log­ga in på ditt kon­to. Välj den va­lu­ta du är in­tres­se­rad av att kö­pa. Det le­der till en si­da som vi­sar ak­tu­ellt pris så att du kan väl­ja att se pris­för­änd­ring­en un­der den se­nas­te tim­men, dyg­net, vec­kan, må­na­den el­ler året, el­ler få en to­tal över­blick. Du kan ock­så se in­ne­hål­let i din ak­tu­el­la plån­bok; om du in­te har hand­lat ti­di­ga­re är plån­bo­ken tom.

Köp ny va­lu­ta

Klic­ka på knap­pen Buy och välj den va­lu­ta du vill kö­pa, se­dan kan du ange sum­man du vill kö­pa, an­ting­en i peng­ar el­ler ge­nom att ange an­ta­let (el­ler an­de­len) kryp­to­va­lu­ta­mynt du vill ha. Oav­sett vil­ket vär­de du anger vi­sas mot­sva­ran­de pris. Du kom­mer ock­så se in­for­ma­tion om de av­gif­ter du ska be­ta­la. När du är nöjd kan du väl­ja kon­tot du vill de­bi­te­ra (du kan läg­ga till ett bank­kort här el­ler få in­struk­tio­ner om peng­aö­ver­fö­ring) och klic­ka på Next. Kö­pet går ige­nom och in­om ett par mi­nu­ter är din plån­bok upp­da­te­rad med det nya sal­dot.

Över­fö­ra va­lu­ta mel­lan han­dels­plat­ser­na

Om du vill kö­pa kryp­to­va­lu­ta med an­nan kryp­to­va­lu­ta, till ex­em­pel Ripp­le med Bitcoin, be­hö­ver du hit­ta ett sätt. Den enk­las­te me­to­den är att kö­pa mynt på Co­in­ba­se och se­dan fö­ra över dem till en al­ter­na­tiv han­dels­plats. Vi vi­sar här, med hjälp av Co­in­ba­se och Bi­nan­ce, hur du ska gö­ra.

Hit­ta mot­ta­gar­a­dres­sen

Log­ga in på ditt Bi­nan­ce-kon­to och välj al­ter­na­ti­vet Funds, Ba­lan­ces. Här hit­tar du en lis­ta över al­la di­na plån­böc­ker. Le­ta ef­ter den va­lu­ta du vill gö­ra över­fö­ring­en i, till ex­em­pel BTC (Bitcoin). Bred­vid va­lu­tan väl­jer du al­ter­na­ti­vet De­po­sit. Du får en in­sätt­nings­a­dress på skär­men, som du väl­jer och ko­pi­e­rar.

Över­fö­ring­en

Gå till Co­in­ba­se och välj Ac­counts. Klic­ka på Send bred­vid va­lu­tan du vill skic­ka. Ange mot­ta­gar­a­dres­sen – den du ko­pi­e­ra­de från Bi­nan­ce (mot­ta­gar­a­dres­sen mås­te va­ra av sam­ma va­lu­ta­typ som av­sän­da­ren) – och se­dan kan du väl­ja hur myc­ket va­lu­ta du vill skic­ka, al­ter­na­ti­vet ”skic­ka allt” finns ock­så. När du är klar klic­kar du på Con­ti­nue och över­fö­ring­en från Co­in­ba­se till Bi­nan­ce ge­nom­förs. Du kom­mer få be­ta­la vis­sa av­gif­ter längs vägen och trans­ak­tio­nen tar fle­ra mi­nu­ter att ge­nom­fö­ra; du får ett med­de­lan­de när det är klart.

Kö­pa med kryp­to­va­lu­ta

När du har kryp­to­va­lu­ta på en han­dels­plats kan du bör­ja an­vän­da den för att be­ta­la för al­ter­na­ti­va va­lu­tor. Vi vi­sar hur du gör med Bi­nan­ce.

Välj di­na va­lu­ta­par

Log­ga in på ditt Bi­nan­ce-kon­to och välj Ex­change, Ba­sic. På hö­ger si­da kan du väl­ja den mark­nad du vill hand­la på (va­lu­tan du ska be­ta­la med): Bitcoin, Et­he­re­um el­ler BNB. Välj den där du har peng­ar, så får du upp en lis­ta över va­lu­tor. Du kan klic­ka på en för att se hur pri­set har för­änd­rats på se­na­re tid.

Kö­pa va­lu­ta

När du valt va­lu­ta kan du an­vän­da köpru­tan för att kö­pa den. Ange an­ta­let mynt du vill kö­pa (Bi­nan­ce har en po­pup-ru­ta som med­de­lar max­an­ta­let) och klic­ka se­dan på knap­pen Buy. Bi­nan­ce läg­ger in be­ställ­ning­en och du bör få di­na peng­ar in­om ett par mi­nu­ter. När köp­tryc­ket är högt, och pri­set sti­ger, kan be­ställ­ning­ar miss­lyc­kas och du kan be­hö­va upp­re­pa kö­pet för att få de peng­ar du vill ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.