In­ve­ste­rings­ter­mer

Svårt att ve­ta vad det hand­lar om? Här är en ge­nom­gång av van­li­ga in­ve­ste­rings­ter­mer.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

När du un­der­sö­ker oli­ka kryptovalu­tor kom­mer du tro­ligt­vis att springa på oli­ka akro­ny­mer och ter­mer. Det är lät­ta­re att fat­ta rätt in­ve­ste­rings­be­slut om man vet vad de be­ty­der.

ATH

All Ti­me High (ATH) hand­lar om myn­tets hit­tills högs­ta pris. När du tit­tar på pri­set för ett mynt, kol­la hur långt från sitt ATH det är och om det finns en chans att det når dit igen el­ler kanske till och med än­nu hög­re.

FUD

Fe­ar, Un­cer­tain­ty, Doubt (FUD) – räds­la, osä­ker­het, tvi­vel – på­stås of­ta va­ra or­sa­ken till pris­fall. I sto­ra drag går det ut på att män­ni­skor ser att pri­set sjun­ker el­ler lä­ser ne­ga­ti­va ny­he­ter och säl­jer i pa­nik. När Syd­ko­rea bör­ja­de pra­ta om att re­gle­ra kryptovalu­tor sjönk pri­ser­na över en natt. Det svå­ra är att skil­ja ge­nu­in in­for­ma­tion som pe­kar ut en verk­lig or­sak till sänk­ning­en från pa­nik som or­sa­kar en pris­sänk­ning på kort sikt.

FOMO

Fe­ar Of Mis­sing Out (FOMO) hand­lar om att män­ni­skor är liv­räd­da för att gå mis­te om en möj­lig­het. Som ett re­sul­tat av det är det många som kö­per kryptovalu­tor när de står i ATH för att se­dan pa­nik­säl­ja när pri­set fal­ler. Gå in­te på det, in­ve­ste­ra ba­ra när mark­na­den är rätt.

HODL

Hold On for De­ar Li­fe (HODL) – håll fast för glat­ta li­vet – är en akro­nym som många an­vän­der. I sto­ra drag går det ut på att du bör ig­no­re­ra det som hän­der på kort sikt, ef­tersom pri­set på di­na till­gång­ar kom­mer att sti­ga på lång sikt och så små­ning­om ge av­kast­ning. Ta det här rå­det med en nypa salt, för i vis­sa fall kom­mer va­lu­tor att fak­tiskt kra­scha.

Stop­por­der

Du kan läg­ga in en stop­por­der på många han­dels­plat­ser. Det är i stort sett en be­gä­ran om att säl­ja di­na mynt när pri­set fal­ler till en viss punkt och ett sätt att mi­ni­me­ra för­lus­ter­na. Om du stäl­ler in en stop­por­der på 15 pro­cent un­der det ak­tu­el­la pri­set kan du be­grän­sa för­lus­ten till 15 pro­cent. Men var för­sik­tig, för kryp­to­va­lu­tor­na ge­nom­går sto­ra sväng­ning­ar så det är in­te all­tid bra att säl­ja ti­digt. Det finns hel­ler ing­en ga­ran­ti för att ditt säljpris mat­chas, ef­tersom pri­ser­na kan fort­sät­ta sjun­ka snabbt.

Gränsor­der

En gränsor­der är ett sätt att upp­ly­sa han­dels­plat­sen om att du kö­per mynt vid ett visst pris. När den pris­ni­vån är upp­nådd går din be­ställ­ning ige­nom. Det kan va­ra ett bra sätt att fånga

upp mynt på väg ner från sin ATH.

Stöd­ni­vå

En stöd­ni­vå är en lin­je som vi­sar det lägs­ta pris en va­lu­ta kan ham­na på. Vid den ni­vån bru­kar in­ve­ste­ra­re kö­pa mynt, vil­ket hål­ler pri­set på den ni­vån och till och kan tryc­ka upp det. Men mynt kan sjun­ka un­der stöd­ni­vån och fort­sät­ta fal­la och stöd­ni­vån kan öka med ti­den.

Mot­stånd­s­ni­vå

Mot­stånd­s­ni­vån är det högs­ta pri­set där ett mynt är in­tres­sant. På den här ni­vån är det många som säl­jer för att säk­ra sin vinst, vil­ket of­ta or­sa­kar en pris­sänk­ning. Många in­ve­ste­ra­re fo­ku­se­rar på ti­den mel­lan mot­stånd­s­ni­vå och stöd­ni­vå, för att säk­ra vins­ten i var­je cykel. Men mynt kan över­skri­da mot­stånd­s­ni­vån, tem­po­rärt el­ler mer per­ma­nent, vil­ket ska­par nya mot­stånds- och stöd­ni­vå­er.

”Be­ar”

En ”kryp­to­be­ar” är nå­gon som ser ne­ga­tivt på en va­lu­ta och för­ut­sä­ger när den kom­mer fal­la. De kan tjä­na peng­ar på fal­let, el­ler till och med för­sö­ka på­ver­ka pri­set ge­nom att få ner det till en punkt där de vill in­ve­ste­ra.

”Bull”

Det här är mot­sat­sen till ”be­ar”. En ”Bull” är myc­ket en­tu­si­as­tisk när det gäl­ler en va­lu­ta och häv­dar att den kom­mer att öka i vär­de. Han har of­ta in­ve­ste­rat i ett mynt och vill att det ska växa. Mark­na­der be­skrivs of­ta som ”bull mar­kets” (snabbt upp­åt) el­ler ”be­ar mar­kets” (snabbt nedåt). Ge­nom att tit­ta på vil­ken si­da som do­mi­ne­rar kan du bestämma dig för var du ska in­ve­ste­ra.

”Wha­le”

En ”wha­le” är en kryp­to­va­lu­taä­ga­re som har sto­ra mäng­der av en va­lu­ta. Så­da­na ”va­lar” har an­kla­gats för att ma­ni­pu­le­ra mark­na­der för egen vin­nings skull ge­nom att an­vän­da va­lu­tan de äger för att kon­trol­le­ra och do­mi­ne­ra.

Mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring

Mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring hand­lar om kryp­to­va­lu­tans total­vär­de – hur myc­ket he­la va­lu­tan är värd. Of­ta nämns ak­tu­ell mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring, ba­se­rad på an­ta­let mynt i cir­ku­la­tion, och to­tal mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring, som in­ne­fat­tar al­la mynt som har bru­tits. Det förs­ta vär­det in­for­me­rar om mark­na­dens ak­tu­el­la total­vär­de, det and­ra om hur myc­ket he­la va­lu­tan kan kom­ma att bli värd i fram­ti­den.

Han­dels­vo­lym

Han­dels­vo­lym in­for­me­rar om hur myc­ket han­del som på­går med en va­lu­ta. Ge­ne­rellt sett gäl­ler att ju hög­re vo­lym, desto po­pu­lä­ra­re är myn­tet och desto stör­re in­tres­se finns det för det. Men hög­re vo­ly­mer kan ock­så pe­ka mot en vo­la­til mark­nad och vi­sa att män­ni­skor väx­lar va­lu­ta i snabb takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.