Vi för­kla­rar plån­böc­ker­na

För att va­lu­tan ska va­ra sä­ker be­hö­ver du en sä­ker plån­bok – vi vi­sar al­ter­na­ti­ven.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

All kryp­to­va­lu­ta för­va­ras i plån­böc­ker, vil­ket ger in­tryc­ket av nå­gon slags fy­sisk för­va­ring av mynt. Det är li­te miss­vi­san­de, för en kryp­to­va­lu­teplån­bok lik­nar in­te en van­lig plån­bok och för­va­rar ingen­ting.

När vi dis­ku­te­ra­de block­ked­jor ( se si­dan 8) lär­de vi oss att mynt in­te lag­ras fy­siskt. I stäl­let hål­ler den de­la­de nät­verks­lig­ga­ren koll på al­la trans­ak­tio­ner och där­med var al­la mynt finns.

En plån­bok är allt­så in­te till för mynt­för­va­ring ut­an är din uni­ka nät­verks­a­dress. Än vik­ti­ga­re är att plån­bo­ken in­ne­hål­ler di­na kryp­te­rings­nyck­lar, där du an­vän­der en privat nyckel för att be­kräf­ta att du är du och den öpp­na nyc­keln är adres­sen dit med­len skic­kas. På ett sätt har en plån­bok mer ge­men­samt med en e-post­kli­ent.

Det är den pri­va­ta nyc­keln som mås­te skyd­das. Ut­an den kan du in­te skic­ka peng­ar el­ler ta ut kon­tan­ter. Och ef­tersom du är den en­da som har en ko­pia finns det ing­et an­nat sätt att åter­ska­pa din pri­va­ta nyckel.

Det finns oli­ka plån­böc­ker, be­ro­en­de på hur du vill för­va­ra din kryp­to­va­lu­ta. Al­la fun­ge­rar på sam­ma sätt. Den plån­bok du väl­jer mås­te va­ra kom­pa­ti­bel med va­lu­tan du väl­jer men det är det en­da vill­ko­ret. Vi ska tit­ta på oli­ka slags plån­böc­ker, hur de ska an­vän­das och vil­ka som pas­sar bäst för dig.

Skic­ka och ta emot peng­ar

Pro­ces­sen med att skic­ka och ta emot peng­ar är i stort sett den­sam­ma för al­la plån­böc­ker. För att ta emot peng­ar be­hö­ver du din plån­boks öpp­na adress, se­dan kan tred­je­part, el­ler du själv, an­vän­da adres­sen för att skic­ka me­del till din plån­bok. Det är myc­ket en­kelt att få tag i adres­sen. Om du till ex­em­pel an­vän­der Bi­nan­ce går du till Funds, Ba­lan­ces och klic­kar på knap­pen De­po­sit bred­vid en va­lu­ta. Du får då din

in­sätt­nings­a­dress (plån­bok).

Det är pre­cis li­ka en­kelt att skic­ka peng­ar. Från plån­bo­ken väl­jer du knap­pen Withdraw el­ler Send. Du be­hö­ver se­dan ange en mot­ta­gar­plån­bok och med­len du vill skic­ka, se­dan är du klar. I Bi­nan­ce går du ba­ra till Funds, Ba­lan­ces och klic­kar på knap­pen Withdraw.

Det främs­ta va­let är vil­ken typ av plån­bok du vill ha. Vi ska se på för- och nack­de­lar­na med dem.

On­li­neplån­bok

En on­li­neplån­bok är kanske den enk­las­te plån­bo­ken att an­vän­da. On­li­neplån­böc­ker finns i mol­net och er­bjuds van­ligt­vis av han­dels­plat­ser­na när du ska­par ett kon­to. För­de­lar­na med den ty­pen av plån­bok är att den är en­kel att an­vän­da och gör det en­kelt att kö­pa me­del. Skul­le du tap­pa bort di­na kon­to­upp­gif­ter kan de åter­stäl­las så du att får till­gång till di­na peng­ar.

Nack­de­len är att din pri­va­ta nyckel finns i mol­net på nå­gon an­nans ser­ver. Om den en­he­ten skul­le bli hac­kad finns ris­ken att din pri­va­ta nyckel blir stu­len och där­med di­na me­del.

Pro­gram­va­ruplån­bok

Pro­gram­va­ruplån­böc­ker in­stal­le­ras och körs i din da­tor. Din pri­va­ta nyckel lag­ras lo­kalt, så det finns ing­en risk, även om en han­dels­plats hac­kas. Och de skyd­das av en lö­senords­fras du mås­te ange som sä­ker­het.

De mer otymp­li­ga pro­gram­va­ruplån­böc­ker­na, som Bitcoin Co­re ( bitcoin.org/en/ down­lo­ad) mås­te häm­ta he­la block­ked­jan till din da­tor, vil­ket krä­ver hund­ra­tals gi­ga­byte. Mind­re plån­böc­ker an­vän­der SPV (Simp­li­fi­ed Pay­ment Ve­ri­fi­ca­tion), vil­ket in­ne­bär att de an­vän­der din öpp­na nyckel för att om­ska­pa ditt sal­do från nät­ver­ket.

Ex­o­dus ( www.ex­o­dus.io/ re­le­a­ses) är en en­kel plån­bok som stö­der en lång rad kryptovalutor och gör det en­kelt att skic­ka och ta emot peng­ar.

Nack­de­len med pro­gram­va­ruplån­böc­ker är att om din da­tor kra­schar el­ler blir stu­len har du för­lo­rat även din öpp­na nyckel. Av den an­led­ning­en mås­te du gö­ra re­gel­bund­na sä­ker­hetsko­pi­or om du an­vän­der pro­gram­va­ruplån­bok. Ex­o­dus har en sä­ker, in­byggd back­up­funk­tion, så att du kan åter­ska­pa din plån­bok i en ny da­tor med en ve­ri­fi­e­rad e-post­länk el­ler med en 12-or­dig lö­senords­fras. Du kan spa­ra den här 12-ords­fra­sen; det är bra att lag­ra den på en sä­ker plats, så att du kan få tag i den när du be­hö­ver.

Det finns plån­böc­ker för da­to­rer och det finns många ap­par för smartp­ho­nes ock­så, som den ut­märk­ta BRD ( bre­ad­app.com).

Pap­persplån­böc­ker

Pap­persplån­böc­ker har den högs­ta sä­ker­he­ten. Du ge­ne­re­rar bå­de den öpp­na och pri­va­ta nyc­keln, som du skri­ver ut, vi­ker och för­va­rar på en sä­ker plats. Wal­let­ge­ne­ra­tor. net gör plån­böc­ker för Bitcoin. Ef­tersom de här nyck­lar­na in­te finns på nä­tet el­ler i pro­gram­va­ran är de myc­ket säk­ra. Det är en­kelt att ta emot peng­ar: du an­vän­der ba­ra den öpp­na nyc­keln. Att skic­ka peng­ar är svå­ra­re. Of­tast mås­te du im­por­te­ra in den pri­va­ta nyc­keln i en pro­gram­va­ruplån­bok, som Ex­o­dus, och skic­ka där­i­från.

Nack­de­len med pap­persplån­böc­ker är att om du tap­par bort dem går det in­te att åter­stäl­la din pri­va­ta nyckel. Om du väl­jer det här al­ter­na­ti­vet bör du ha en sä­ker­hetsko­pia av plån­bo­ken på en sä­ker plats, till ex­em­pel i ett kas­sa­skåp.

Hård­va­ruplån­bok

Hård­va­ruplån­böc­ker såsom Tre­zor ( tre­zor.io) plug­gas in i da­torn via USB. De lag­rar din pri­va­ta nyckel på ett sä­kert sätt och an­slu­ter till kryp­to­va­lu­ta­nät­ver­ket. Ef­tersom hård­va­ruplån­böc­ker är ned­kopp­la­de mer­par­ten av ti­den är de myc­ket säk­ra. De är dess­utom of­tast möj­li­ga att åter­stäl­la, med hjälp av en lång och sä­ker fras, så att du kan få till­ba­ka di­na me­del om plån­bo­ken för­svin­ner el­ler ska­das.

Sto­ra in­ve­ste­ra­re an­vän­der of­ta hård­va­ruplån­böc­ker, som de för­va­rar i säk­ra kas­sa­skåp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.