Vem kan ge råd?

Du mås­te in­te gö­ra allt slit själv – det finns bra råd att häm­ta på många stäl­len.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Om vi ut­går ifrån att du är re­do att kö­pa kom­mer du tro­ligt­vis att bör­ja med att frå­ga dig: vad ska jag läg­ga peng­ar­na på? Mark­na­dens vo­la­ti­li­tet gör dock att det är svårt att ge ett en­kelt svar. Det bäs­ta sät­tet att få ve­ta var du ska in­ve­ste­ra och när det är dags att säl­ja är du att hål­ler dig sig upp­da­te­rad med den se­nas­te in­for­ma­tio­nen. Vi ska här tit­ta på någ­ra sätt att få bra råd­giv­ning.

Bör­ja lång­samt

In­nan du investerar bör du ta dig tid att un­der­sö­ka mark­na­den. Läs på om oli­ka mynt, läs ny­hets­re­por­tage och håll koll på de se­nas­te för­änd­ring­ar­na i so­ci­a­la me­di­er. Med hjälp av vår prak­tis­ka in­ve­ste­rarord­lis­ta ( se si­dan 20) kan du ge dig in i kryp­to­va­lu­tor­nas värld och lä­ra dig för­stå den in­nan du går in med peng­ar.

Hit­ta ny­hetskäl­lor

Det är myc­ket vik­tigt att du hål­ler dig upp­da­te­rad med de se­nas­te ny­he­ter­na om de mynt du är in­tres­se­rad av för att få ve­ta hur pri­set kan bli. Vi re­kom­men­de­rar att du an­vän­der Google Alerts ( www. google.se/alerts). Du mås­te ha ett Google-kon­to för att an­vän­da tjäns­ten, men det är gra­tis och lätt att skaf­fa. Ange ba­ra det sökord du är in­tres­se­rad av och klic­ka på Ska­pa en avi­se­ring. Du får då dag­li­gen en sam­man­ställ­ning av ny­he­ter som mat­char ditt sökord så du vet vad som är på gång. Vår lis­ta över re­kom­men­de­ra­de ny­hetskäl­lor ( ne­dan) kan ock­så va­ra av hjälp.

An­vänd so­ci­a­la me­di­er

Twit­ter är fyllt av experter som gär­na de­lar med sig av råd om oli­ka mynt, in­klu­si­ve gra­fer med för­ut­sed­da stödoch mot­stånd­s­ni­vå­er. An­vänd Twit­ters sök­funk­tion för att sö­ka ef­ter det mynt du är in­tres­se­rad av. Topp-fli­ken har van­ligt­vis de bäs­ta rå­den. Vår lis­ta över per­so­ner att föl­ja ( till hö­ger) kan ock­så va­ra till hjälp.

Kon­trol­le­ra mark­nads­pri­set

An­vänd co­in­mar­ket­cap.com för att hål­la koll på va­lu­tans pris. På si­dan finns gra­fer över pris­rör­lig­het, han­dels­vo­lym och mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring samt pro­cen­tu­el­la pris­för­änd­ring­ar un­der det se­nas­te dyg­net. I kom­bi­na­tion med di­a­gram över stöd- och mot­stånd­s­ni­vå­er kan du få fram om det är ett bra till­fäl­le att in­ve­ste­ra el­ler in­te.

An­vänd fle­ra käl­lor

För var­je gång nå­gon sä­ger att pri­set på en va­lu­ta snart kom­mer att ex­plo­de­ra kom­mer du ock­så hit­ta nå­gon som sä­ger att pri­set snart kom­mer stört­dy­ka. Läs oli­ka käl­lor och hit­ta dem du li­tar på när det gäl­ler din ut­val­da va­lu­ta. Där­ef­ter kan du fat­ta ett mer in­for­me­rat be­slut om hur du ska gå vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.