Vad är en ICO?

ICO är ett bra sätt att få tag i nya mynt först av al­la, men var för­sik­tig, det finns många be­dra­ga­re.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

När en ny va­lu­ta lan­se­ras är det van­ligt att det går ut ett er­bju­dan­de om en ICO (Ini­ti­al Co­in Of­fe­ring). Van­ligt­vis kan in­ve­ste­rar­na kom­ma in i ett ti­digt ske­de vid en ICO, de kan kö­pa mynt in­nan va­lu­tan och det dis­tri­bu­e­ra­de nät­ver­ket lan­se­ras of­fent­ligt.

På många sätt lik­nar ICO det som på ak­ti­e­mark­na­den kal­las IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring). Vid IPO be­slu­tar sig ett fö­re­tag för att ge sig in på ak­ti­e­mark­na­den, till ett visst pris, in­nan ak­ti­er­na kan hand­las med of­fent­ligt. Är då ICO:ER en bra in­ve­ste­ring? Sva­ret be­ror i hög grad på va­lu­tan och er­bju­dan­det.

Var­för ha en ICO?

En ICO är ett sätt för fö­re­ta­get bakom en ny va­lu­ta att öka av­kast­ning­en ge­nom att säl­ja mynt di­rekt. Peng­ar­na det ger kan an­vän­das till ut­veck­ling, att fär­dig­stäl­la pro­jek­tet el­ler ska­pa yt­ter­li­ga­re funk­tio­ner.

Det är ett smart sätt att ge­ne­re­ra peng­ar, ef­tersom be­lö­ning­en lig­ger i att de ti­di­ga in­ve­ste­rar­na hop­pas tjä­na peng­ar när va­lu­tan lan­se­ras of­fi­ci­ellt och bör­jar hand­las med. Ett bra ex­em­pel är Et­he­re­um, som ha­de en ICO som gav 18 mil­jo­ner dol­lar i Bitcoin, vil­ket gav en kost­nad per et­her­mynt på 40 cent. När det här skrivs lig­ger Et­he­re­um på när­ma­re 1 000 dol­lar per et­her.

Vid en ICO ger fö­re­ta­gen ut en vit­bok där pro­jek­tets syf­ten och ut­veck­lings­mål be­skrivs, in­klu­si­ve när lan­se­ring­en ska ske, vil­ket mi­ni­mi­be­lopp som mås­te upp­nås och vad va­lu­tan ska gö­ra. Om mi­ni­mi­be­lop­pet in­te upp­nås bör peng­ar­na åter­gå till in­ve­ste­rar­na.

Vi sä­ger ”bör” för det har fö­re­kom­mit många kon­tro­ver­ser kring ICO:ER, där många har va­rit be­drä­ge­ri­er. En del av pro­ble­met är att ICO:ER in­te är re­gle­ra­de. Så trots det fak­tum att de ser ut och fun­ge­rar som IPO:ER finns det ing­en ju­ri­disk in­stans du kan vän­da dig till om det slår fel. Ki­na har där­för för­bju­dit ICO:ER och and­ra län­der har för av­sikt att in­fö­ra hår­da­re re­gle­ring­ar.

Hur fun­ge­rar en ICO?

En ICO vi­sar hur myc­ket du mås­te be­ta­la i en ex­i­ste­ran­de va­lu­ta och be­lö­ning­en som du får i den nya va­lu­tan. En ICO körs van­ligt­vis på Et­he­reum­nät­ver­ket som ett smart kon­trakt. Med smar­ta kon­trakt är vill­ko­ren in­ba­ka­de i platt­for­men. När du för över en viss sum­ma peng­ar, i till ex­em­pel Et­he­reums et­her, av­sät­ter det smar­ta kon­trak­tet det an­tal mynt du har rätt till i det nya sy­s­te­met. Och ett bra smart kon­trakt kan ock­så ord­na med en åter­be­tal­ning om mi­ni­mi­be­lop­pet in­te upp­nås. För dem som är kor­rek­ta är det så det fun­ge­rar, med ett be­prö­vat, tes­tat och på­lit­ligt sy­stem.

Hur kan man se om det är ett be­drä­ge­ri?

Att se om en ICO är ett be­drä­ge­ri är svårt men in­te omöj­ligt. Du ska le­ta ef­ter tec­ken på att någonting kons­tigt är på gång, vil­ket in­ne­bär att du mås­te kol­la upp allt no­ga. Läs i syn­ner­het pro­jek­tets vit­bok för att se vad den nya va­lu­tan är tänkt att gö­ra, hur den fun­ge­rar och vil­ka må­len för pro­jek­tet är.

Många fals­ka ICO:ER sak­nar in­for­ma­tion och de an­vän­der ba­ra so­ci­a­la me­di­er för att gö­ra re­klam för den nya va­lu­tan, så att den ska ver­ka po­pu­lär och dra in nya peng­ar.

Kol­la upp om det finns ett lägs­ta in­ve­ste­rings­mål och vad ut­veck­lar­na kom­mer få ut av pro­jek­tet. Det är van­ligt att ska­par­na bakom ett mynt får ett visst an­tal mynt men det finns of­ta ett för­bud mot ut­be­tal­ning un­der ett visst an­tal år. ICO:ER där ägar­na får många mynt och kan väx­la in dem mot peng­ar di­rekt bör be­trak­tas med en god por­tion miss­tänk­sam­het. Vid den här ty­pen av ICO sam­lar be­dra­gar­na först in en stor sum­ma peng­ar, får till en höj­ning av det nya myn­tet (pump­ning) in­nan de dum­par si­na an­de­lar och tjä­nar än­nu mer peng­ar.

Bör du del­ta i en ICO?

Det är svårt för oss att sä­ga om du bör läg­ga peng­ar i en ICO el­ler in­te. Å ena si­dan: om du är ti­dig med en va­lu­ta som vi­sar sig bli po­pu­lär kan av­kast­ning­en bli gi­gan­tisk.

Å and­ra si­dan in­ne­bär ICO:ER ock­så en enorm risk, ef­tersom du ger dig in i det okän­da. Ut­an någ­ra hi­sto­ris­ka da­ta är det prak­tiskt ta­get omöj­ligt att sä­ga hur pri­set på en ny va­lu­ta kom­mer rö­ra sig.

Vi mås­te där­för var­na al­la som in­te är be­red­da att gö­ra grund­li­ga ef­ter­forsk­ning­ar och som in­te är be­red­da att för­lo­ra allt. För de fles­ta är en ICO för­mod­li­gen en allt­för stor risk och det ver­kar mer för­nuf­tigt att in­ve­ste­ra i eta­ble­ra­de va­lu­tor där det finns fler råd och en stör­re mängd hi­sto­ris­ka da­ta att till­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.