Hur på­ver­kar en re­gle­ring myn­ten?

De fles­ta län­der oro­ar sig över kryptovalutor och ökan­de re­gle­ring har haft en på­ver­kan på pri­set.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Det var na­ivt att tro att värl­dens re­ge­ring­ar in­te skul­le ta Bitcoin och and­ra kryptovalutor på all­var. När pri­set på va­lu­tor­na har sti­git så myc­ket tyc­ker många län­der att det är dags för en re­gle­ring. Oro för hur det ska gå till har lett till någ­ra sto­ra pris­fall i kryp­to­va­lu­tor­na och i vis­sa fall gjort det svå­ra­re att hand­la.

Till ex­em­pel ryk­ta­des det att Syd­ko­rea pla­ne­ra­de att för­bju­da han­del med kryptovalutor, vil­ket fick pri­set på Bitcoin och and­ra va­lu­tor att fal­la. Även om vi in­te kan för­ut­spå fram­ti­den kan vi åt­minsto­ne be­skri­va den ak­tu­el­la mark­na­den och för­kla­ra vad som har hänt.

Syd­ko­rea

Det ver­kar vet­tigt att bör­ja med Syd­ko­rea som har många han­dels­plat­ser och är en stor knut­punkt när det gäl­ler han­del med kryp­to­va­lu­ta. Lan­det in­tro­du­ce­ra­de nya la­gar som kräv­de att han­del en­dast fick ske från namn­giv­na bank­kon­ton. Det här var ett sätt att tack­la pen­ning­a­tvätt och kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter. I stäl­let för att för­bju­da an­vän­dan­det av kryptovalutor, le­gi­ti­me­rar det mark­na­den och gör det säk­ra­re att hand­la.

USA

I USA möt­tes SEC (Secu­ri­ti­es and Ex­change Com­mis­sion) och Kon­gres­sen. Va­lu­tor­nas vär­de er­kän­des och de fles­ta in­ve­ste­ra­re var nöj­da. En fram­ti­da re­gle­ring ver­kar tro­ligt­vis be­stå av tä­ta­re kon­trol­ler för att skyd­da in­ve­ste­rar­na. Det kan bli så att USA får stör­re makt att över­va­ka han­del med kryptovalutor. Och man ver­kar vil­ja han­te­ra ICO:ER (Ini­ti­al Co­in Of­fe­ring), där han­del med nya va­lu­tor be­drivs fö­re den of­fi­ci­el­la lan­se­ring­en, mer nog­grant. Många ICO:ER be­trak­tas som be­drä­ge­ri­er så en så­dan re­gle­ring skul­le kun­na hjäl­pa kö­par­na.

Sve­ri­ge & Eu-län­der­na

EU tit­tar när­ma­re på en re­gle­ring av kryp­to­va­lu­ta­mark­na­den, bå­de för att skyd­da in­ve­ste­ra­re och minska brotts­lig­he­ten. Hu­vud­syf­tet med pla­ner­na är att se till att han­dels­plat­ser­na hål­ler sig till be­fint­li­ga fi­nan­si­el­la re­gel­verk för pen­ning­a­tvätt och an­ti-ter­ro­rism. Ett to­talt för­bud ver­kar myc­ket osan­no­likt.

Även om kryptovalutor är god­kän­da i många län­der, in­klu­si­ve Sve­ri­ge, är det många som varnar för dem. Bå­de Eu­ro­pe­is­ka bank­myn­dig­he­ten EBA och svens­ka Fi­nansin­spek­tio­nen har var­nat för att in­ve­ste­ra i kryptovalutor, då de in­te är va­lu­tor i egen­lig me­ning och ing­et de har till­syn över. Svens­ka han­dels­plat­ser kan re­gi­stre­ra sitt fö­re­tag hos Fi­nansin­spek­tio­nen, som gör en kon­troll av bland an­nat fö­re­ta­gets äga­re och led­ning, och som ar­be­tar för att för­hind­ra pen­ning­a­tvätt.

In­di­en

Räds­lan slog till när fi­nans­mi­nis­ter Arun Jait­ley, sa­de: ”Re­ge­ring­en an­ser in­te att kryptovalutor är lag­ligt be­tal­nings­me­del el­ler mynt och kom­mer att vid­ta åt­gär­der.”

Många trod­de att lan­det var på väg att för­bju­da Bitcoin och and­ra va­lu­tor vil­ket led­de till sälj­pa­nik. När det här skrivs har si­tu­a­tio­nen lug­nat sig och lan­det pla­ne­rar ett eget re­gel­verk, som tro­ligt­vis kom­mer syf­ta till att stop­pa kri­mi­nel­la.

Ban­ker

Även om län­der­na främst fun­de­rar på hur de ska re­gle­ra va­lu­tor­na har många ban­ker va­rit snab­ba­re ge­nom att bloc­ke­ra kre­dit­korts­köp av kryptovalutor. Ban­ker­na är räd­da att kre­dit­kort­s­in­ne­ha­var­na ska skuld­sät­tas när de kö­per va­lu­tor, som de se­dan får be­ta­la till­ba­ka un­der lång tid vid pris­fall. I USA och Storbritannien har många stor­ban­ker för­bju­dit han­del av kryp­to­va­lu­ta med kre­dit­kort och många fler vän­tas föl­ja ef­ter.

Vad in­ne­bär allt det här?

Re­gle­ring av kryptovalutor, el­ler hot om det, i kom­bi­na­tion med att vis­sa kre­dit­korts­gi­va­re bloc­ke­ra­de kre­dit­köp gav upp­hov till ett dra­ma­tiskt pris­fall i bör­jan av 2018. I skri­van­de stund har pri­ser­na bör­jat åter­häm­ta sig, ef­tersom räds­lan för hår­da re­gle­ring­ar har er­satts av in­sik­ten om att för­änd­ring­ar­na kan va­ra bra. Vem skul­le in­te vil­ja se hår­da­re straff för be­dra­ga­re och en mins­kad il­le­gal an­vänd­ning av kryp­to­va­lu­ta? Vårt råd är att hål­la ett öga på ny­he­ter­na och se till att du är upp­da­te­rad när det gäl­ler den ak­tu­el­la lag­stift­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.