Så här ma­ni­pu­le­ras mark­na­den

Ef­tersom mark­na­den är helt ore­gle­rad kan pri­set på kryptovalu­tor ma­ni­pu­le­ras or­dent­ligt – så här går det till och det här är vad du ska ak­ta dig för.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Börs­han­deln är hårt re­gle­rad med sä­ker­hets­åt­gär­der för att för­hind­ra att kra­scher sän­ker he­la mark­na­den. Det är den här ty­pen av sä­ker­hets­åt­gär­der som gör det re­la­tivt sä­kert att spe­ku­le­ra på ak­ti­e­mark­na­den.

Kryptovalu­tor har in­te nå­got in­byggt skydd och mark­na­den är helt ore­gle­rad. Han­dels­plat­ser­na stop­par ba­ra han­del om de läg­ger mär­ke till nå­got kons­tigt el­ler in­te kan han­te­ra an­ta­let trans­ak­tio­ner men de har ing­en lag­lig skyl­dig­het att stop­pa han­deln.

Som ett re­sul­tat av den här nya vil­da-väs­tern-mark­na­den är det möj­ligt att ma­ni­pu­le­ra mark­na­der ge­nom att an­ting­en hö­ja el­ler sän­ka pri­set på en till­gång. Till störs­ta de­len är det au­to­ma­ti­se­ra­de så kal­la­de bo­tar som lig­ger bakom.

Botskan­da­len 2013

Pri­set på Bitcoin sköt i höj­den år 2013 från 150 dol­lar till 1 000 dol­lar på kort tid, och man tror nu att det var en en­skild män­ni­ska som låg bakom och som tjä­na­de mil­jo­ner på det. En­ligt fors­kar­na Neil Gan­dal, J.T. Ham­rick, Ty­ler Mo­o­re och Ta­li Ober­man var det be­dräg­lig han­del ut­förd av två bo­tar, kal­la­de Mar­kus och Wil­ly, som låg bakom pris­höj­ning­en.

Ef­ter att fors­kar­na ana­ly­se­rat mil­jon­tals trans­ak­tio­ner på den nu ned­släck­ta han­dels­plat­sen Mt. Gox Bitcoin fann de miss­tänk­lig­he­ter. En­ligt ar­ti­keln såg de att när Mr. Gox hac­ka­des lyc­ka­des bo­tar hand­la med Bitcoin som de in­te äg­de och sam­ti­digt ma­ni­pu­le­ra pri­set.

Fors­kar­na be­rät­ta­de för webb­plat­sen Te­ch­crunch: ”Den rap­por­te­ra­de han­dels­vo­ly­men på Mt. Gox in­ne­fat­ta­de de be­dräg­li­ga trans­ak­tio­ner­na, vil­ket sig­na­le­ra­de till mark­na­den att många han­dels­ak­ti­vi­te­ter äg­de rum. Och ar­ti­keln vi­sar se­na­re att även om man bort­ser från

de be­dräg­li­ga ak­ti­vi­te­ter­na var den ge­nom­snitt­li­ga han­dels­vo­ly­men på al­la de stör­re han­dels­plat­ser som hand­lar med Bitcoin och ame­ri­kans­ka dol­lar myc­ket hög­re de da­gar då bo­tar­na var ak­ti­va. Den på­föl­jan­de ök­ning­en av ’ic­ke-bot-han­del’ gag­na­de för­stås Mt. Gox ef­tersom de sam­la­de in trans­ak­tions­av­gif­ter.”

Den här ty­pen av han­del skul­le snabbt ha stop­pats på en of­fent­lig börs. Även om myc­ket har för­bätt­rats in­om han­deln med kryp­to­va­lu­ta äger fort­fa­ran­de myc­ket pris­ma­ni­pu­la­tion rum.

Tvätt­han­del

Tvätt­han­del sker när äga­re av kryp­to­va­lu­ta säl­jer till sig själ­va. De här trans­ak­tio­ner­na vi­sas på han­dels­plat­sen och kan över­ty­ga mark­na­den om att han­deln har ökat och att ef­ter­frå­gan är sti­gan­de. De kan ock­så an­vän­das för att be­ta­la kom­mis­sions­av­gif­ter i smyg, kom­pen­se­ra män­ni­skor ut­an att be­hö­va va­ra öp­pen med det.

Den här ty­pen av be­dräg­li­ga el­ler miss­le­dan­de ak­ti­vi­te­ter är för­bjud­na, och många han­dels­plat­ser kom­mer att fånga upp och stop­pa dem, men det finns han­dels­plat­ser som in­te för­hind­rar det. Håll ut­kik ef­ter upp­da­te­ra­de rap­por­ter om tvätt­han­del, ef­tersom det in­di­ke­rar att pris­höj­ning­en av ett mynt är konst­lad.

Falsk av­sän­da­re

Fals­ka av­sän­da­re är ett an­nat van­ligt trick för att ma­ni­pu­le­ra mark­na­den. I den här ty­pen av be­drä­ge­ri­er in­le­der män­ni­skor han­del de in­te har nå­gon av­sikt att ge­nom­fö­ra och av­bry­ter den in­nan den går ige­nom. Ge­nom att läg­ga höga bud på sto­ra sum­mor av mynt sig­na­le­rar man till mark­na­den att ef­ter­frå­gan på den va­lu­tan är på väg upp, så att pri­set höjs.

Ge­nom sto­ra för­fråg­ning­ar (om säljpri­ser) på sto­ra vo­ly­mer mynt vi­sar mark­na­den att pri­set kom­mer att sjun­ka, och då är det många som säl­jer.

På så sätt kan be­dra­ga­re med till­räck­li­ga mäng­der mynt ma­ni­pu­le­ra mark­na­den och gö­ra vinst på höj­ning­ar och ge­nom att kö­pa till­ba­ka vid läg­re pri­ser.

Pum­pa och dum­pa

Me­to­den som kal­las ”pum­pa och dum­pa” är ett be­drä­ge­ri som an­vänds för att dri­va upp pri­set för ett mynt (pum­pa). När ut­om­stå­en­de bud­gi­va­re dras till va­lu­tan dum­par per­so­nen som är an­sva­rig för pump­ning­en si­na mynt till ett högt pris och får pri­set att fal­la. Den nye bud­gi­va­ren har då be­ta­lat för myc­ket.

Van­ligt­vis or­ga­ni­se­ras ”pum­pa och dum­pa”be­drä­ge­ri­er av grup­per. De här grup­per­na sam­lar ihop tu­sen­tals kö­pa­re och sam­ord­nar kö­pe­va­lu­tan, var kö­pet ska ske och tid­punk­ten för köp. Den här höga ef­ter­frå­gan dri­ver upp pri­set på till­gång­en och drar till sig and­ra kö­pa­re.

”Pum­pa och dum­pa”- grup­pen sam­ord­nar se­dan tid­punk­ten för när till­gång­en ska säl­jas och lå­ter sto­ra sälj­vo­ly­mer gå ige­nom in­nan pri­set dum­pas.

”Wha­les”

Så kal­la­de ”cryp­tocur­ren­cy wha­les” an­kla­gas of­ta för att ma­ni­pu­le­ra mark­na­der. Som äga­re av sto­ra mäng­der va­lu­ta kan de lät­ta­re be­dri­va tvätt­han­del, ”pum­pa och dum­pa” och ge­nom­fö­ra be­drä­ge­ri­er för att ma­ni­pu­le­ra pri­ser. Håll ut­kik ef­ter var­ning­ar för ”wha­les”, så du in­te blir in­dra­gen i de­ras le­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.