Av­lä­sa tren­der in­om kryptovalutor

Att för­stå hur du ska lä­sa och ska­pa di­a­gram kan va­ra till hjälp när du pla­ne­rar di­na in­ve­ste­ring­ar.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

En graf över en kryp­to­va­lu­ta kan tyc­kas gans­ka ka­o­tisk, som om det in­te finns nå­gon ba­lans. Men trendin­for­ma­tio­nen vi­sar san­ning­en om va­lu­tan: om den sti­ger i pris el­ler fal­ler, och var de kri­tis­ka mot­stånds- och stöd­ni­vå­er­na lig­ger.

Det här är tan­ken med den tek­nis­ka ana­ly­sen av gra­fer. Du kan hit­ta mas­sor av män­ni­skor på nä­tet som till­han­da­hål­ler den här ty­pen av gra­fer gra­tis, där de ri­tat in si­na eg­na trend­lin­jer åt dig. Men det finns ing­en an­led­ning till att du in­te kan ska­pa di­na eg­na. Vi ska vi­sa dig hur du ska­par och lä­ser bå­da ty­per­na av gra­fer.

Det vik­ti­gas­te i all den här in­for­ma­tio­nen är att ”var­för” en va­lu­ta gör nå­got in­te är li­ka vik­tigt som ”vad” den gör. Med and­ra ord, du ska le­ta ef­ter möns­ter som be­ly­ser vad som hän­der, sna­ra­re än att le­ta ef­ter or­sa­ker­na till var­för nå­got hän­der.

De främs­ta hand­lar­na vet att kryptovalutor of­ta går i cyk­ler. Att kun­na iden­ti­fi­e­ra dem och in­ve­ste­ra i rätt tid är det vik­ti­gas­te för att tjä­na peng­ar. Med det sagt kan ovän­ta­de sa­ker in­träf­fa he­la ti­den; var där­för för­sik­tig med di­na in­ve­ste­ring­ar.

En för­kla­ring till gra­fer­na

De fles­ta som hand­lar med kryptovalutor an­vän­der ljus­gra­fer, där var­je punkt har en sta­pel som vi­sar öpp­nings- och stäng­nings­pris för var­je han­del. Ett grönt ljus vi­sar att slut­pri­set var hög­re än öpp­nings­bu­det (upp­åt­gå­en­de); en röd sta­pel vi­sar att slut­pri­set var läg­re än öpp­nings­bu­det (nedåt­gå­en­de).

Stor­le­ken på sta­peln vi­sar hur stor skill­na­den var mel­lan de två pri­ser­na. Stör­re för­änd­ring­ar i öpp­nings- och slut­bud kan vi­sa en stor pri­sök­ning, el­ler en stor sänk­ning. Gra­fer­na ger dig ock­så en generell bild av huruvi­da pri­set är på väg upp el­ler ner.

Att ri­ta en nedåt­gå­en­de trend

Vi an­vän­der co­i­ni­gy.com för att ri­ta trend­lin­jer. När du ska­pat dig ett kon­to kan du väl­ja en av han­dels­plat­ser­na till väns­ter på si­dan. Var­je han­dels­plats har oli­ka va­lu­taal­ter­na­tiv och pri­ser­na kan skil­ja mel­lan dem. När du har valt en han­dels­plats kan du väl­ja ditt va­lu­ta­par. I det här ex­emp­let an­vän­der vi CXIO och ETH/USD, vil­ket be­skri­ver pri­set för Et­he­re­um mot ame­ri­kansk dol­lar.

Du ser en graf och du kan klic­ka på iko­nen med de fy­ra pi­lar­na för att ut­ö­ka till hel­skärms­lä­ge. Om du an­vän­der skroll­hju­let på mu­sen kan du zoo­ma in el­ler ut ur gra­fen för att få en när­bild av kor­ta­re pe­ri­o­der el­ler en mer över­sikt­lig mark­nads­bild.

För att ri­ta en trend­lin­je väl­jer du iko­nen Trend Li­ne (till väns­ter up­pe i verk­tygs­fäl­tet). För att ri­ta en nedåt­gå­en­de trend be­hö­ver du en graf där stap­lar­nas toppunk­ter är mins­kan­de. Välj toppunk­ten i din lin­je, det bör va­ra den förs­ta punk­ten in­nan det hu­vud­sak­li­ga fal­let bör­jar. Se­dan väl­jer du en punkt i bot­ten av den nedåt­gå­en­de tren­den, så ri­tas en lin­je.

Du kan ta tag i nå­gon av punk­ter­na och flyt­ta den för att änd­ra lin­jen. Det vik­ti­ga här är att se till att inga stap­lar stic­ker upp ovan­för din lin­je och att din lin­je be­rör så många punk­ter som möj­ligt på vägen ner, en­ligt det ge­ne­rel­la mönst­ret. Det kan ta en li­ten stund att få det här rätt.

När du är nöjd kan du väl­ja lin­jeal­ter­na­tiv och au­to­ma­tiskt för­länga lin­jen till hö­ger för att fort­sät­ta tren­den.

Att ri­ta en upp­åt­gå­en­de trend

En upp­åt­gå­en­de trend lik­nar en nedåt­gå­en­de, för­u­tom att du bör väl­ja bot­ten av stap­lar­na och ri­ta lin­jen så att den vid­rör så många som möj­ligt. Du kan för­länga lin­jen upp­åt åt hö­ger för att se hur den fort­sät­ter.

Ri­ta möns­ter

För bå­de upp­åt­gå­en­de och nedåt­gå­en­de pri­ser kan du ri­ta två trend­lin­jer, en i top­pen och en i bot­ten av gra­fen. De här två lin­jer­na bil­dar en ka­nal där pri­set rör sig. Topp­lin­jen är din mot­stånds­punkt, bot­ten­lin­jen är stöd­lin­jen. När du har iden­ti­fi­e­rat ett möns­ter är tan­ken att du ska kö­pa vid stöd­ni­vån och säl­ja vid mot­stånd­s­ni­vån. Bå­da punk­ter­na kan dock över­skri­das och du får då nya stöd- och mot­stånd­s­ni­vå­er.

Det läng­re per­spek­ti­vet

När man ri­tar trend­lin­jer är det vik­tigt att zoo­ma in till­räck­ligt nä­ra för att se de­tal­jer­na. Om du tit­tar i ett för vitt per­spek­tiv vi­sar lin­jer­na ba­ra de sto­ra dra­gen och ger in­te till­räck­ligt med in­for­ma­tion för att du ska kun­na fat­ta ett be­slut. Zoo­mar du in för nä­ra kan du mis­sa den över­gri­pan­de bil­den och fo­ku­se­ra på en allt­för kort tids­pe­ri­od. Ge­nom att prö­va dig fram blir du med ti­den bätt­re på att ri­ta di­a­gram. Un­der ti­den kan du an­vän­da and­ra män­ni­skors di­a­gram för att se hur mark­na­den går.

Ana­ly­se­ra möns­ter

Bil­der­na här bred­vid vi­sar någ­ra av de van­li­gas­te mönst­ren när man ri­tar tren­der i en graf. Mönst­ren är van­ligt­vis av två slag: vän­dan­de och fort­sät­tan­de. Vänd­nings­möns­ter vi­sar att den ak­tu­el­la tren­den kom­mer för­änd­ras; fort­sätt­nings­möns­ter sig­na­le­rar att tren­den kom­mer att fort­sät­ta.

Kil­möns­ter är van­li­ga. Med en väx­an­de kil ökar stöd­ni­vån snab­ba­re än mot­stånd­s­ni­vån, vil­ket in­ne­bär att lägs­ta ni­vån he­la ti­den för­dju­pas. En mins­kan­de kil vi­sar det mot­sat­ta, att mot­stånd­s­ni­vån fal­ler snab­ba­re än stöd­ni­vån.

I slutän­dan skul­le stöd- och mot­stånd­s­ni­vå­er­na i en kil mö­tas och ett över­skri­dan­de av an­ting­en stöd­ni­vån (fal­lan­de pris) el­ler mot­stånd­s­ni­vån (sti­gan­de pris) skul­le föl­ja. När ett över­skri­dan­de in­träf­far kan du ska­pa nya trend­lin­jer för att se var de högs­ta och lägs­ta punk­ter­na tro­ligt­vis kom­mer ham­na.

En vänd­ning in­träf­far när mönst­ret mar­ke­rar en för­änd­ring i den in­kom­man­de sig­na­len: ett fall blir en höj­ning; en höj­ning blir ett fall. Vid en fort­sätt­nings­sig­nal skul­le ki­len tem­po­rärt änd­ra rikt­ning in­nan in­gångs­sig­na­len fort­sät­ter. Ett pris­fall skul­le till ex­em­pel kun­na mö­tas av en väx­an­de kil in­nan ned­gång­en fort­sät­ter.

Det van­li­ga är att en mins­kan­de kil ses som en ”bull”-åt­gärd, ef­tersom det vi­sar att den nedåt­gå­en­de tren­den tap­par fart och att en upp­gång är att vän­ta. Det mot­sat­ta gäl­ler för en väx­an­de kil.

Flag­gor el­ler vimplar är ett fort­sätt­nings­möns­ter där pri­set sti­ger brant in­nan rö­rel­ser i sid­led (el­ler nå­got nedåt). När de ri­tas in ser de ut som flag­gor, där­av nam­net.

För al­la möns­ter mås­te du stäl­la in ett säljpris­mål, en in­gång (kö­pe­pris) och en stopp­ni­vå (pris för att läm­na). Typiskt sett vi­sar ”be­ar”sig­na­ler (fal­lan­de pri­ser) de här ni­vå­er­na vid kort­sik­tig han­del, där peng­ar­na tjä­nas in ge­nom sats­ning på till­gång­ar som fal­ler i pris.

Det fun­ge­rar så här. Du lå­nar någ­ra mynt från nå­gon, säl­jer dem se­dan och sät­ter in peng­ar­na. Du hop­pas se­dan att vid en se­na­re tid­punkt kun­na kö­pa till­ba­ka sam­ma an­tal mynt till ett läg­re pris och åter­läm­na dem till äga­ren. Skill­na­den i pris be­hål­ler du. Det här är li­te mer kom­plext än vad vi har plats för, så vårt råd är att du fo­ku­se­rar på ”bull”sig­na­ler­na, tjä­nar peng­ar på upp­gång­en och säl­jer till­räck­ligt ti­digt när det bör­jar gå ner.

Ljus­gra­fer är den van­li­gas­te for­men och vi­sar vart pri­set är på väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.