Hur myc­ket går det att tjä­na?

Den frå­ga många stäl­ler sig är: kan jag bli rik på kryptovalutor? Sva­ret är ”kanske”.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Med tan­ke på de sto­ra upp­gång­ar­na för Bitcoin och and­ra kryptovalutor 2017 är det många som vill ve­ta hur myc­ket de kan för­vän­ta sig att gå med vinst om de investerar. Går det att bli rik på kryptovalutor?

Kanske. I skri­van­de stund ser det vär­re ut för kryp­to­va­lu­tor­na, Bitcoin har sjun­kit näs­tan 50 pro­cent från sin högs­ta ni­vå på 20 000 dol­lar. Den som köp­te i de­cem­ber 2017 el­ler ja­nu­a­ri 2018 har gått med för­lust.

Men det finns de som fort­fa­ran­de har en ”bull”lik­nan­de at­ti­tyd in­för Bit­co­ins fram­tid. En ana­ly­ti­ker, Kay Van-pe­ter­sen från Saxo Bank, har för­ut­spått att Bitcoin kan nå en topp på 100 000 dol­lar i slu­tet av 2018. Kryp­to­va­lu­te­ent­re­pre­nö­ren Ju­li­an Hosp sa­de till CNBC i de­cem­ber 2017, in­nan va­lu­tan dök: ”Jag tror att vi kom­mer få se Bitcoin up­pe på 60 000 dol­lar, men jag tror ock­så att vi kom­mer att få se Bitcoin på 5 000 dol­lar”.

När det här skrivs är vi in­te på den se­na­re ni­vån än, men det finns många and­ra som tror att Bitcoin kom­mer att fal­la till 8 000 dol­lar el­ler läg­re in­nan den åter­häm­tar sig och bör­jar rö­ra sig upp­åt.

And­ra va­lu­tor föl­jer sam­ma möns­ter. Många av dem är knut­na till pri­set på Bitcoin ge­nom han­del mel­lan de två. När pri­set på Bitcoin fal­ler, gör vär­det på and­ra mynt det ock­så. Re­a­lis­tiskt sett kan he­la mark­na­den allt­så stå in­för en mas­siv kor­ri­ge­ring, där pri­ser­na fal­ler snabbt.

Det ver­kar osan­no­likt (men in­te omöj­ligt) att kryp­to­va­lu­tor­nas da­gar är över. Även vid 8 000 dol­lar per mynt sti­ger Bitcoin fort­fa­ran­de or­dent­ligt år ef­ter år och är än­nu en ex­tremt bra till­gång. San­ning­en är att vi be­fin­ner oss i väg­löst land och in­ve­ste­ra­re, sta­ter och han­dels­plat­ser re­a­ge­rar al­la på hän­del­ser­na för förs­ta gång­en. Det här gör för­stås in­ve­ste­ring­ar i kryptovalutor till myc­ket vo­la­ti­la mons­ter.

Med det i åtan­ke är det svårt att sä­ga hur myc­ket du kan tjä­na, ef­tersom det i mångt och myc­ket be­ror på pri­set du kö­per en till­gång för och hur mark­na­den sva­rar i år. Ser man på för­ra året är det möj­ligt att få av­kast­ning­ar på fle­ra tu­sen pro­cent men det kan li­ka gär­na bli näs­tan to­ta­la för­lus­ter.

Som all­tid är det bäs­ta rå­det vi kan ge att hål­la ett öga på mark­na­den, kö­pa när pri­set är lågt och mer sta­bilt och för­sö­ka häm­ta hem vins­ten när pri­set sti­ger. Var be­redd på för­lus­ter och in­ve­ste­ra ba­ra peng­ar du har råd att för­lo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.