Mås­te du be­ta­la skatt?

Vo­re det in­te bra om Bitcoin var skat­te­fritt? Men ty­värr, så snart du väx­lar till­ba­ka myn­ten till kro­nor mås­te du be­ta­la skatt.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Det gam­la ut­tryc­ket att det en­da man kan va­ra sä­ker på är dö­den och skat­ten gäl­ler även för Bitcoin och kryptovalutor. Även om man skul­le kun­na tro att mo­der­na di­gi­ta­la va­lu­tor finns bort­om skatt­ma­sens ho­ri­sont är san­ning­en den att du mås­te be­ta­la. Vid en viss tid­punkt kom­mer du vil­ja väx­la till­ba­ka kryp­to­va­lu­tan till fi­at­peng­ar och då be­skat­tas du för det.

Ka­pital­vinst

Skat­te­ver­ket ser kryptovalutor som en till­gång du har in­ve­ste­rat i – reg­ler­na för ka­pital­vinst gäl­ler allt­så.

En­ligt de reg­ler­na ba­se­ras sum­man du ska be­ta­la på den vinst du har gjort. När du säl­jer va­lu­tan och får ut den i peng­ar ska du räk­na ut din skatt.

Skat­te­ver­ket be­trak­tar in­te kryptovalutor som en va­lu­ta, ef­tersom det in­te finns nå­gon ut­gi­va­re och de är ore­gle­ra­de, så han­deln be­skat­tas en­ligt reg­ler­na om ka­pi­tal­pla­ce­rings­till­gång­ar.

Skatt ska be­ta­las när till­gång­en avytt­ras, det vill sä­ga säljs el­ler an­vänds som be­tal­ning, även om du by­ter kryp­to­va­lu­ta mot an­nan kryp­to­va­lu­ta, lå­nar ut el­ler an­vän­der den som spe­lin­sats. Det skat­te­plik­ti­ga be­lop­pet räk­nas fram som för­sälj­nings­vär­de mi­nus an­skaff­nings­vär­de. Skill­na­den be­skat­tas med 30 pro­cent. Om för­lus­ten är stör­re än vins­ten får för­lus­ten dras av från an­nan even­tu­ell ka­pi­tel­vinst.

Svens­ka han­dels­plat­ser är skyl­di­ga att läm­na upp­gif­ter till Skat­te­ver­ket. Det gäl­ler än så länge in­te ut­länds­ka han­dels­plat­ser ut­an där är du som kund skyl­dig att ta upp vinst från kryptovalutor i din de­kla­ra­tion. Skat­te­ver­ket får där­e­mot upp­gift om in­be­tal­ning­ar från de ut­länds­ka han­dels­plat­ser­na till ditt bank­kon­to.

Ta­la med en re­vi­sor

Skatt på ka­pital­vinst kan va­ra en kom­plex frå­ga och be­ror på när en till­gång köp­tes. Om du kö­per 1 li­te­co­in per må­nad kan pri­set va­ri­e­ra, ibland re­jält. Om du se­dan säl­jer en en­da li­te­co­in, vil­ket pris ha­de just det myn­tet? Be­ro­en­de på hur lång tid som gått mel­lan köp- och sälj­till­fäl­let kan be­räk­ning­en va­ri­e­ra el­ler så mås­te du få fram ett ge­nom­snitts­vär­de för he­la ditt in­ne­hav.

Det är in­te helt lätt. På Skat­te­ver­kets hem­si­da finns en be­räk­nings­hjälp, men för sto­ra vins­ter kan det va­ra en god idé att ta in pro­fes­sio­nell hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.