In­ter­netö­ver­fö­ring av peng­ar

Bitcoin och andra digitala valutor - - Kapitel 1 -

An­vän­der de kri­mi­nel­la kryptovalutor?

Ett oros­moln när det gäl­ler kryptovalutor är att de an­vänds av kri­mi­nel­la för att flyt­ta peng­ar el­ler be­ta­la för olag­li­ga va­ror och tjäns­ter. Det finns helt klart be­vis för att det­ta sker. Ano­ny­mi­te­ten va­lu­tan ger gör det svårt för stat­li­ga myn­dig­he­ter att spå­ra vart peng­ar­na kom­mer ifrån el­ler tar vägen.

Än­då, för de fles­ta, finns det in­te så myc­ket man kan hand­la med kryptovalutor och vid en viss tid­punkt mås­te de väx­las till­ba­ka till peng­ar. Av den an­led­ning­en har många län­der bör­jat re­gle­ra kryp­to­va­luta­väx­ling ge­nom krav på att al­la kon­ton ska ha god­kän­da namn och adres­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.