DE STÖRS­TA HAN­DELS­PLAT­SER­NA

Bitcoin och andra digitala valutor - - Kapitel 4 -

Co­in­ba­se är den plats många bör­jar med, av go­da skäl: den är en av de bäs­ta. Det finns en webb­plats men mo­bi­lap­pen (IOS och Andro­id) fun­ge­rar ock­så ut­märkt, så att du snabbt kan kö­pa va­lu­ta el­ler kol­la upp di­na in­ve­ste­ring­ar.

Co­in­ba­se ac­cep­te­rar be­tal­ning med kre­dit­kort, men sum­man du kan hand­la för per vec­ka är be­grän­sad; ban­kö­ver­fö­ring­ar ökar din köp­kraft dra­ma­tiskt om du tän­ker sat­sa stort. Si­dan har stöd för Sve­ri­ge och trans­ak­tio­ner kan ge­nom­fö­ras i kro­nor. Al­la plån­böc­ker skyd­das och Co­in­ba­se upp­munt­rar två­fak­torsau­ten­ti­se­ring.

Nack­de­len är att si­dan er­bju­der ett myc­ket be­grän­sat an­tal va­lu­tor. Bitcoin, Bitcoin Cash, Li­te­co­in och Et­he­re­um. Si­dan är allt­så en bra ut­gångs­punkt för att bör­ja kö­pa “de sto­ra” va­lu­tor­na el­ler en förs­ta va­lu­ta för att över­fö­ra till en an­nan han­dels­plats. Du kan stäl­la in pris­var­ning­ar på Co­in­ba­se, men du kan in­te stäl­la in en stop­por­der el­ler gränsor­der för att au­to­ma­ti­se­ra han­deln.

Bi­nan­ce är en an­nan stor han­dels­plats. Till skill­nad från Co­in­ba­se er­bju­der den en stor del av mark­na­den, där mynt kan kö­pas för Bitcoin, Et­he­re­um, BNB (Bi­nan­ces egen va­lu­ta) och ame­ri­kans­ka dol­lar. Den fun­ge­rar of­tast bäst med Bitcoin el­ler Et­he­re­um och för­enklar trans­ak­tio­nen. Av den an­led­ning­en gör du kanske bäst i att kö­pa på Co­in­ba­se först och se­dan fö­ra över det förs­ta kö­pet till Bi­nan­ce.

Bi­nan­ce har en hyf­sad mo­bi­lapp där du kan ge­nom­fö­ra enk­la väx­ling­ar, och den ger en över­blick över di­na kon­ton. In­for­ma­tio­nen är dock in­te li­ka en­kel att av­lä­sa som i Co­in­ba­ses app.

För mer in­for­ma­tion är Bi­nan­ce webb­plats bäst men gräns­snit­tet kan va­ra li­te över­väl­di­gan­de och det är in­te all­tid lätt för nya an­vän­da­re att för­stå det som hän­der.

Bi­nan­ce er­bju­der stopp-

grän­ser för köp- och sälj­trans­ak­tio­ner, så att du kan hand­la au­to­ma­tiskt och i möj­li­gas­te mån und­vi­ka po­ten­ti­el­la för­lus­ter. Det är ock­så en bra han­dels­plats om du vill ge dig på al­ter­na­ti­va va­lu­tor bort­om “de sto­ra” som Co­in­ba­se er­bju­der. Bi­nan­ce har en bra sä­ker­hets­ni­vå och upp­ma­nar an­vän­dar­na till två­fak­torsau­ten­ti­se­ring för att skyd­da in­ve­ste­ring­ar­na.

Yo­bit är en han­dels­plats som täc­ker in näs­tan he­la mark­na­den, in­klu­si­ve de myc­ket mind­re myn­ten som and­ra han­dels­plat­ser in­te tar i. Om du vill bör­ja med ett mynt med lågt vär­de i för­hopp­ning om att pri­set ska skju­ta i höj­den är Yo­bit han­dels­plat­sen för dig.

Det går att fö­ra över kon­tan­ter till Yo­bit men be­tal­ning­en mås­te ske i dol­lar och pro­ces­sen är bå­de kom­pli­ce­rad och

gans­ka dyr. Det är där­för tro­ligt­vis bätt­re att kö­pa en ini­ti­al va­lu­ta nå­gon an­nan­stans och fö­ra över med­len till Yo­bit för vi­da­re han­del.

Yo­bit har mark­na­der där du kan kö­pa mynt för Bitcoin, Et­he­re­um, dol­lar och långt mind­re kän­da mynt. In­nan du gör en över­fö­ring, se till att du har rätt ini­ti­al va­lu­ta att hand­la di­na ut­val­da mynt för.

Det är en­kelt att kö­pa och säl­ja med Yo­bit, men ty­värr har de in­te nå­gon mo­bi­lapp så att du kan hål­la koll när du är hem­i­från. Yo­bit har hel­ler inga avan­ce­ra­de köp- och sälj­funk­tio­ner, till ex­em­pel stop­por­der.

Di­na peng­ar har ett gott skydd, in­klu­si­ve två­fak­torsau­ten­ti­se­ring. Om du vill ge dig in på mind­re, mer svåråt­kom­li­ga va­lu­tor kan Yo­bit va­ra en han­dels­plats för dig, men Co­in­ba­se och Bi­nan­ce är enkla­re att bör­ja med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.