Vad är bryt­ning?

Bry­ta­re är bå­de ma­ski­ner­na som pro­ces­sar trans­ak­tio­ner­na och me­to­den för att ska­pa va­lu­ta i kryp­to­va­lu­tor­nas värld.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Vi har nu sett hur block­ked­jor fun­ge­rar, med en rad bry­ta­re som ve­ri­fi­e­rar nät­ver­ket, men vad tjä­nar de på det? Det är här kryptovalutor är smar­ta och an­vän­der bry­tar­sy­ste­met för att er­bju­da be­lö­ning­ar till dem som del­tar.

Var­je gång ett nytt block läggs till i ked­jan ge­ne­re­rar kryp­to­va­lu­tan nya mynt, som ges till bry­ta­ren som ska­pa­de bloc­ket. På så sätt får bry­tar­na möj­lig­het att tjä­na ”gra­tis” peng­ar i ut­byte mot sin be­räk­nings­kraft.

Re­sul­ta­tet blir att bry­ta­re bör­jar tävla med varand­ra, ef­tersom ska­pa­ren av ett block får he­la be­lö­ning­en. Och den täv­ling­en in­ne­bär att män­ni­skor san­no­likt läg­ger mer re­sur­ser på si­na bry­ta­re för att bi­be­hål­la nät­ver­kets has­tig­het.

När fler no­der kom­mer in finns det fler ko­pi­or av lig­ga­ren, vil­ket mins­kar ris­ken för be­drä­ge­ri och gör nät­ver­ket och kryp­to­va­lu­tor­na säk­ra­re.

Kryp­to­va­lu­tor­na är in­ställ­da så att de ba­ra pro­du­ce­rar ett be­grän­sat och spe­ci­fikt an­tal mynt. När an­ta­let block ökar mins­kar nät­ver­ket be­lö­ning­en och ökar bryt­ning­ens kom­plex­i­tet. Det här ökar i sin tur kon­kur­ren­sen och pri­set på till­gång­ar­na.

En av­gift­se­ko­no­mi

För­u­tom att bry­tar­na får be­lö­ning­ar från nät­ver­ket kan de stäl­la in en trans­ak­tions­av­gift som ska be­ta­las i lo­kal kryp­to­va­lu­ta. Av­gif­ten är van­li­gen en pro­cent­sats av trans­ak­tions­vär­det. Bry­ta­re kan ig­no­re­ra trans­ak­tio­ner med lå­ga av­gif­ter för att en av­sän­da­re ska läg­ga till hög­re av­gif­ter för att gö­ra trans­ak­tio­nen mer loc­kan­de.

På så sätt får bry­tar­na yt­ter­li­ga­re en an­led­ning att pro­ces­sa trans­ak­tio­ner, ef­tersom de får mer peng­ar för var­je block de ska­par. Det här är vik­tigt ef­tersom bryt­ning kan va­ra dyrt. Det upp­skat­tas till ex­em­pel att den ener­gi som he­la bit­co­in­nät­ver­ket kon­su­me­rar år­li­gen lig­ger på cir­ka 32 te­ra­wat­tim­mar, vil­ket är un­ge­fär li­ka myc­ket som he­la Dan­marks för­bruk­ning.

Sam­man­slut­ning­ar

Du kan kö­ra bryt­nings­pro­gram i din da­tor med gra­fik­kort som kan pro­ces­sa trans­ak­tio­ner­na och ska­pa block. För att be­hål­la kon­kur­rens­kraf­ten an­vän­der bry­ta­re van­ligt­vis da­tornät­verk och ska­par sig en för­del ge­nom att sam­man­fö­ra pro­cess­kraf­ten. Det här kan man an­ting­en gö­ra ge­nom att sät­ta ihop van­li­ga ma­ski­ner i ett da­ta­cen­ter el­ler län­ka ihop fle­ra ma­ski­ner i en bry­tar­pool. När du går med i en pool får du en an­del av be­lö­ning­en be­ro­en­de på hur myc­ket pro­cess­kraft du bi­drar med.

Chan­sen för att en bry­ta­re el­ler en bry­tar­pool ska lyc­kas be­ror på kon­kur­rens­ni­vån och pro­ces­sens svå­rig­hets­grad. De mer eta­ble­ra­de nät­ver­ken är svå­ra­re att kom­ma in i, ef­tersom sto­ra fö­re­tag tryc­ker in mer re­sur­ser i dem. Ny­a­re, mind­re va­lu­tor är mind­re kon­kur­rens­ut­sat­ta och ökar chan­ser­na för den en­skil­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.