Be­fin­ner vi oss i en bubb­la?

Många ser ba­ra kryptovalu­tor som en bubb­la som snart kom­mer att spric­ka men är det verk­li­gen så?

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Om man frå­gar två eko­no­mer sam­ma sak kom­mer man få två oli­ka svar. Det här gäl­ler i högs­ta grad kryptovalu­tor och huruvi­da vi be­fin­ner oss i en bubb­la. Se dig om­kring så kom­mer du hit­ta kun­ni­ga eko­no­mer som sä­ger att vi be­fin­ner oss i den störs­ta bubb­lan värl­den någonsin skå­dat. Se­dan finns det fö­re­språ­ka­re för kryptovalu­tor som sä­ger att mark­na­den är miss­för­stådd och att det fort­fa­ran­de finns sto­ra möj­lig­he­ter för till­växt.

Och mark­na­den hand­lar in­te ba­ra om Bitcoin ut­an al­la and­ra kryptovalu­tor ock­så. Det är tyd­ligt att det finns ut­rym­me för till­växt i vis­sa om­rå­den, även om det är på kort sikt och du mås­te ploc­ka ut peng­ar­na ef­ter en vinst.

Men in­nan du investerar finns det an­led­ning att gö­ra vis­sa ef­ter­forsk­ning­ar. Vi ska här re­do­vi­sa ar­gu­men­ten för och emot att vi skul­le be­fin­na oss i en bubb­la, men du bör ba­ra in­ve­ste­ra peng­ar du har råd att för­lo­ra helt el­ler del­vis, för det finns inga ga­ran­ti­er.

Vad me­nas med bubb­la?

I eko­no­mis­ka ter­mer är en bubb­la en eko­no­misk cykel där en snabb pris­upp­gång för en till­gång följs av en plöts­lig ned­gång. Ett tec­ken på att man be­fin­ner sig i en bubb­la är att män­ni­skor bru­kar tän­ka att de in­te kan gå med för­lust och att pri­set för nå­got kom­mer fort­sät­ta sti­ga. Se­dan, när pri­ser­na bör­jar fal­la, sker of­ta en dra­ma­tisk för­sälj­ning av till­gång­ar, vil­ket sän­ker pri­set än mer och full­bor­dar cy­keln.

Hi­sto­riskt sett anges of­ta tul­pan­ma­nin som den störs­ta bubb­lan och många jäm­för kryp­to­va­lu­ta med det här fe­no­me­net. 1636 blev tul­pa­nen högs­ta mo­de ef­ter att ny­li­gen ha in­tro­du­ce­rats och vi­sat sig tri­vas i Ne­der­län­der­na.

Od­lar­na upp­täck­te att de kun­de få fram tul­pa­ner i många oli­ka fär­ger, vil­ket gjor­de att vis­sa blev mer ovan­li­ga och på så sätt drev upp ef­ter­frå­gan. Vid sam­ma tid­punkt ska­pa­de ne­der­län­dar­na en typ av ter­mins­han­del, där spe­ku­lan­ter­na kun­de kö­pa kon­trakt på tul­pan­lö­kar som sam­la­des in i slu­tet av sä­song­en. Ef­ter­frå­gan var så hög att kon­trakts­pri­ser­na fort­sat­te att sti­ga och det ver­ka­de in­te fin­nas nå­gon gräns för hur myc­ket man kun­de tjä­na. Bland de in­blan­da­de fanns när­mast en kol­lek­tiv vill­fa­rel­se om att det in­te gick att för­lo­ra.

Men med ett så upp­dri­vet pris bör­ja­de tul­pan­upp­kö­par­na som vil­le kö­pa de fak­tis­ka lö­kar­na tyc­ka att pri­set var för högt. Re­sul­ta­tet blev att mark­na­den kol­lap­sa­de och tul­pan­kon­trak­ten blev när­mast vär­de­lö­sa. Pri­set stört­dök snabbt, som du kan se i gra­fen ovan.

Är Bit­co­in­bubb­lan sam­ma sak?

Med tul­pan­ma­nin som ex­em­pel finns det vis­sa som tror att Bitcoin föl­jer sam­ma möns­ter, med snabbt sti­gan­de pri­ser och en kom­man­de stört­dyk­ning och att and­ra kryptovalu­tor ock­så är på väg ner.

Om du tit­tar i di­a­gram­met här bred­vid kan du se att Bitcoin nåd­de en höjd­punkt i ja­nu­a­ri 2018 men se­dan har sjun­kit re­jält. Vi kan in­te sä­ga vad pri­set lig­ger på idag men om man tit­tar på de da­ta som finns an­ser många att den sto­ra höj­ning­en är ett be­vis för att Bitcoin och and­ra kryptovalu­tor kan ge upp­hov till en bubb­la.

Men om du tit­tar i di­a­gram­met igen kan du se att Bitcoin har an­kla­gats för att va­ra en bubb­la många gång­er för­ut. Un­der dess livs­längd har va­lu­tan, av en el­ler an­nan or­sak, sjun­kit med näs­tan 50 % men åter­häm­tat sig var­je gång.

Med and­ra ord är det väl­digt svårt att av­gö­ra om Bitcoin och and­ra kryptovalu­tor är på väg ner el­ler om det ba­ra är sväng­ning­ar på mark­na­den. Ett av kryp­to­va­lu­tor­nas kän­ne­tec­ken är ju fak­tiskt de­ras no­to­ris­ka vo­la­ti­li­tet.

Bitcoin är guld

Ett an­nat per­spek­tiv på Bitcoin i syn­ner­het och and­ra kryptovalu­tor i all­män­het är att det mer lik­nar att kö­pa guld än att va­ra en va­lu­ta. Den be­grän­sa­de till­gång­en, tack va­re den de­fi­ni­ti­va grän­sen för hur många mynt som kom­mer kun­na pro­du­ce­ras, kan va­ra or­sak till pris­fluk­tu­a­tio­ner. Och till skill­nad från med guld och and­ra äd­la me­tal­ler be­hö­ver du in­te ha någ­ra sto­ra valv att för­va­ra di­na da­ta i. Du kan flyt­ta runt till­gång­ar­na som du vill.

Tänk så här: om guld var be­grän­sat till ex­em­pel­vis 100 ton över he­la värl­den, hur myc­ket skul­le det va­ra värt?

Bör du in­ve­ste­ra?

Det är upp till dig om du ska in­ve­ste­ra el­ler in­te. Det en­da tyd­li­ga råd vi kan ge är att kryp­to­va­lu­tor­na in­te ger vinst på kort sikt. Du kan för­lo­ra allt om du sat­sar för myc­ket, och du bör va­ra be­redd på att få hål­la ut un­der lång tid. Ris­ken är att vi be­fin­ner oss i en bubb­la, men eko­no­mer­na har haft fel för­ut och kan ha fel igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.