Tips och tricks för att hit­ta en vin­na­re

Att iden­ti­fi­e­ra vil­ken va­lu­ta som kom­mer att sti­ga i vär­de här­näst är svårt, men det finns vis­sa tec­ken.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Om du ska tjä­na peng­ar på kryptovalutor mås­te du kun­na hit­ta vin­nar­na. Det enk­la rå­det är att kö­pa när pri­set är lågt och säl­ja när pri­set är högt. Det svå­ra är att ve­ta när lä­get är det rät­ta. Det finns sig­na­ler att hål­la ut­kik ef­ter som hjäl­per dig att väl­ja rätt vin­na­re och und­vi­ka för­lo­ra­ren. Du mås­te va­ra be­redd att gö­ra grund­job­bet ge­nom att föl­ja rå­den på si­dan 22.

Mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring

Ett bra stäl­le att bör­ja på är co­in­mar­ket­cap.com. Den här vik­ti­ga webb­plat­sen sam­lar in siff­ror från al­la de stör­re han­dels­plat­ser­na och ger en bra över­blick över hur ett visst mynt lig­ger till. Mark­nads­ka­pi­ta­li­se­rings­siff­ran vi­sar hur myc­ket var­je mynt i cir­ku­la­tion är värt. Du kan ock­så se max­i­mal till­gång, vil­ket är det to­ta­la an­ta­let mynt som någonsin kom­mer att ska­pas. Ge­nom att mul­ti­pli­ce­ra max­i­mal till­gång med det ak­tu­el­la pri­set får du fram vad den to­ta­la mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring­en blir.

Du kan ock­så le­ka li­te med oli­ka mynt­pri­ser för att se hur den to­ta­la mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring­en skul­le för­änd­ras. Ut­i­från det kan du ska­pa dig en bild av vil­ken slags va­lu­ta som ver­kar vet­tig. Till ex­em­pel ha­de Bitcoin, när det här skrevs,

en mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring på om­kring 1 325 mil­jar­der kro­nor (den störs­ta av al­la kryptovalutor) ba­se­rat på en till­gång på 16 838 600 mynt. Va­lu­tan Tron ha­de 65 748 192 476 mynt i cir­ku­la­tion. För att nå upp till Bit­co­ins mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring skul­le var­je mynt be­hö­va va­ra värt drygt 20 kro­nor i stäl­let för de 40 öre det hand­la­des för.

An­ta­let mynt som Tron finns i gör det osan­no­likt att va­lu­tan kom­mer få sam­ma pris per mynt som Bitcoin, an­nars skul­le mark­nads­ka­pi­ta­li­se­ring­en bli enorm.

Det finns inga berg­fas­ta reg­ler, men om du tit­tar på de här siff­ror­na kan du kom­ma fram till var den re­a­lis­tis­ka öv­re ni­vån för ett mynt lig­ger.

Han­dels­vo­lym

Han­dels­vo­ly­men be­rät­tar om hur myc­ket av en va­lu­ta som fak­tiskt köps och säljs. Det gör att du kan iden­ti­fi­e­ra ef­ter­frå­gan och se hur po­pu­lär va­lu­tan är. Med gra­fen på co­in­mar­ket­cap.com kan du se dygns­han­dels­vo­ly­men, ut­ri­tad per dag. Du kan då se om po­pu­la­ri­te­ten är sta­bil, ökan­de el­ler mins­kan­de. Det se­na­re vi­sar att myn­tet är på väg bort.

Top­par och da­lar

Med gra­fer­na på co­in­mar­ket­cap.com kan du se pri­set för ett mynt i oli­ka va­lu­tor. Även om al­la va­lu­tor ound­vik­li­gen har si­na top­par och da­lar och ald­rig är im­mu­na mot ma­ni­pu­la­tion kan du le­ta ef­ter miss­tänk­ta ak­ti­vi­te­ter. En enorm upp­gång följt av en snabb ned­gång som in­te upp­häm­tas vi­sar att pump­ning och dump­ning kan ha fö­re­kom­mit. Kol­la sär­skilt på nya mynt som in­te har så lång histo­rik men snabbt har ökat i pris, de bru­kar va­ra hu­vud­mål­tav­lor för pum­pa och dum­pa-stra­te­gi­er.

Mynt som främst hand­las in­om ett visst om­rå­de, med mind­re sväng­ning­ar mel­lan låg ni­vå (stöd­ni­vå) och hög ni­vå (mot­stånd­s­ni­vå) är of­ta säk­ra­re in­ve­ste­ring­ar. Det vik­ti­gas­te är att kö­pa när pri­set är lågt och säk­ra vins­ten när pri­set är högt.

Ge­nom att jäm­fö­ra de två gra­fer­na ovan kan du se skill­na­den mel­lan ett på­lit­ligt mynt, Et­he­re­um, och ett mynt vars ska­pa­re ny­li­gen har bli­vit stämd fle­ra gång­er, Bit­con­nect.

Vad är det för mynt och vem an­vän­der det?

På co­in­mar­ket­cap.com hit­tar du of­ta en länk till va­lu­tans of­fi­ci­el­la webb­plats. Du bör här kun­na hit­ta do­ku­men­ta­tion och vit­bok för myn­tet. De kan va­ra väl­digt tek­nis­ka, men det är värt att ori­en­te­ra sig li­te mer om en va­lu­ta för att se vad den kan gö­ra och vil­ka dess för­de­lar är.

Det bör ock­så fin­nas en över­sikt över hur myn­tet kom­mer att ut­veck­las. Var för­sik­tig om in­for­ma­tion sak­nas el­ler känns för tunn. Var även för­sik­tig med mynt med en knapp­hän­dig, då­lig webb­plats – det ty­der på bris­tan­de pro­fes­sio­na­lism och att va­lu­tan kom­mer att miss­lyc­kas.

Vin­na­re och förlorare

På co­in­mar­ket­cap.com kan du an­vän­da Tren­ding-verk­ty­get för att se de störs­ta vin­nar­na och för­lo­rar­na un­der den se­nas­te tim­men, dyg­net el­ler vec­kan. Var för­sik­tig med mynt som vi­sar sto­ra vins­ter, det ty­der på att det kan ha fö­re­kom­mit pump­ning och dump­ning. Var ock­så för­sik­tig med mynt med sto­ra pro­cen­tu­el­la fall, det ty­der på att myn­tet har bör­jat fal­la och kom­mer att kra­scha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.