Läs mer om myn­ten

Bitcoin är in­te den en­da kryp­to­va­lu­tan och in­ve­ste­ring­ar i and­ra va­lu­tor kan ge en hög­re av­kast­ning.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

När du investerar i kryptovalutor gäl­ler det att kun­na hit­ta den va­lu­ta som kom­mer bli en vin­na­re och ger dig den av­kast­ning du vill ha. Bitcoin är in­te den en­da va­lu­tan som kan gö­ra det och det finns tu­sen­tals and­ra att väl­ja bland, nya va­lu­tor ska­pas he­la ti­den.

I det här ka­pit­let ska vi tit­ta på 16 av de po­pu­lä­ras­te och mest in­tres­san­ta kryp­to­va­lu­tor­na. Var­je över­sikt ger dig in­for­ma­tion om myn­tet och vad dess syf­te är, samt upp­da­te­rad in­for­ma­tion och far­hå­gor vi har om dem. Vi har lagt till en länk till den of­fi­ci­el­la webb­si­dan ock­så, så att du kan häm­ta in­for­ma­tion di­rekt från käl­lan. Det här kan va­ra star­ten på din in­for­ma­tions­in­hämt­ning, men kom ihåg att lä­sa de se­nas­te ny­he­ter­na och in­for­ma­tio­nen om den kryp­to­va­lu­ta du valt ut.

För att du ska se hur var­je mynt har gått har vi lagt till en graf som vi­sar va­lu­tans pris över tid. Du kan då se när och hur höjd­punk­ten in­träf­fa­de och hur va­lu­tan gick på sin väg dit. Al­la va­lu­tor har sjun­kit un­der vin­tern 2018, men det är van­ligt att de sjun­ker ti­digt på året. Du mås­te där­för kon­trol­le­ra var­je typ av mynt och se hur den står idag och lä­sa på om de se­nas­te rå­den, pre­cis som med al­la in­ve­ste­ring­ar.

Vi har lagt till den pro­cen­tu­el­la vinst var­je mynt gjor­de un­der 2017, så att du kan se vil­ka mynt som gick bäst och som skul­le ha gett dig mest peng­ar. Men av­kast­ning­en 2017 ga­ran­te­rar in­te att sam­ma ök­ning kom­mer ske 2018.

Och kom ihåg att den här gui­den ba­ra är en över­blick av någ­ra in­tres­san­ta va­lu­tor och in­te en re­kom­men­da­tion om hur du ska in­ve­ste­ra. Som all­tid mås­te du gö­ra nog­gran­na un­der­sök­ning­ar in­för ett even­tu­ellt köp och kom­ma fram till din egen slut­sats.

Det finns in­te plats att på dju­pet un­der­sö­ka al­la va­lu­tor som finns, det finns gott om and­ra va­lu­tor som kan va­ra in­tres­san­ta för dig. Kom ihåg att grans­ka dem no­ga, så att du in­te drab­bas av ett be­drä­ge­ri, då­li­ga mynt el­ler en va­lu­ta på väg ner.

Und­vik be­drä­ge­ri­er

Pro­ble­met med kryptovalutor är att män­ni­skor så gär­na vill tjä­na peng­ar på att för­nuf­tet of­ta sätts åt si­dan. En del män­ni­skor ut­nytt­jar det för att lan­se­ra nya kryptovalutor i syf­te att tjä­na så myc­ket som möj­ligt och se­dan för­svin­na med peng­ar­na.

Att män­ni­skor gär­na investerar vi­sa­de sig i fal­let Pon­zi­co­in, som togs fram som ett skämt för att var­na män­ni­skor för tvi­vel­ak­ti­ga va­lu­tor. Pon­zi­co­in be­skrevs som ”värl­dens förs­ta le­gi­ti­ma Pon­zi­be­drä­ge­ri” och sy­s­te­met ba­se­ra­des på smar­ta kon­trakt. Män­ni­skor fick kö­pa mynt ge­nom de smar­ta kon­trak­ten, som au­to­ma­tiskt för­dubb­la­de pri­set för myn­ten för vart hund­ra­de mynt som sål­des.

De kun­de när som helst häm­ta ut vins­ten ge­nom att säl­ja till­ba­ka till det smar­ta kon­trak­tet för en fjär­de­del av det ak­tu­el­la pri­set. Sy­s­te­met är för­stås to­talt non­sens och ohåll­bart över tid. Det be­ly­ser pro­ble­met med vis­sa va­lu­tor. Men det var många som in­ve­ste­ra­de i Pon­zi­co­in, tills ska­pa­ren stäng­de ner pro­jek­tet.

”Vi hop­pas ni ha­de kul:) Men vi mås­te stänga ner nu. Det här var en pa­ro­di på ett konst­fram­trä­dan­de, ett skämt. Jag har in­te stuc­kit med peng­ar­na, jag sål­de ald­rig mi­na Pon­zi­co­ins och kon­trak­tet töm­des när and­ra an­vän­da­re tog ut peng­ar. Var för­sik­tig med att in­ve­ste­ra i skum­ma kryptovalutor, i syn­ner­het så­da­na som ser ut som py­ra­mid­spel – det

är ett noll­sum­me­spel och peng­ar upp­står in­te ur tom­ma in­tet”, stod det på Pon­zi­co­ins hem­si­da.

And­ra för­sö­ker pum­pa och dum­pa mynt, få pri­set att nå nya höjder för att se­dan snabbt stic­ka me­dan det fort­fa­ran­de finns en ny våg av in­ve­ste­ra­re som är re­do att kö­pa.

Det kan va­ra svårt att und­vi­ka så­da­na här be­drä­ge­ri­er, sär­skilt ef­tersom en del helt god­tag­ba­ra va­lu­tor har an­vänts för att pum­pa och dum­pa. Än­då finns det någ­ra kän­ne­tec­ken att hål­la ut­kik ef­ter. Du hit­tar dem ge­nom att stäl­la dig själv någ­ra enk­la frå­gor.

Vad är syf­tet med myn­tet?

Om du vill in­ve­ste­ra i ett nytt mynt, ställ frå­gan var­för det har ska­pats. Till ex­em­pel, lö­ser va­lu­tan ett visst pro­blem el­ler är den in­rik­tad på en spe­ci­fik mark­nad? Den här ty­pen av in­for­ma­tion är vik­tig, för du mås­te ve­ta om myn­tet har ett syf­te.

Hur myc­ket får ska­par­na?

På va­lu­tans of­fi­ci­el­la webb­plats bör det fin­nas in­for­ma­tion om hur många mynt ori­gi­nal­ska­par­na tar ut och lås­nings­pe­ri­o­den (om det finns nå­gon). Det av­slö­jar myn­tets kva­li­tet. Om ska­par­na tar ut mas­sor av mynt och kan säl­ja dem ome­del­bart, ty­der det på att nå­got är skumt med myn­tet.

Vad tyc­ker and­ra män­ni­skor?

Läs and­ra ny­hets­si­dor och se vad kän­da in­flu­encers in­om kryp­to­va­lu­ta sä­ger om en va­lu­ta. Vår gui­de på si­dan 22 kan hjäl­pa dig att hit­ta på­lit­li­ga in­for­ma­tions­käl­lor.

Hur snabbt steg pri­set?

När en va­lu­ta bör­jar skju­ta i höj­den och du kan se att den ökar snabbt, var då för­sik­tig med att kas­ta in di­na peng­ar i le­ken. Tit­ta på pris­di­a­gram­men på co­in­mar­ket­cap.com för att se hur snabbt pri­set steg: en brant höj­ning på kort tid ty­der på att myn­tets pris har pum­pats upp. Det re­sul­te­rar van­ligt­vis i en nedåt­gå­en­de kor­ri­ge­ring in­om kort.

Hur snabbt föll pri­set?

Om en va­lu­ta har hi­sto­ris­ka da­ta, håll ut­kik ef­ter miss­tänk­ta top­par, där pri­set steg och föll un­der en kort pe­ri­od. Det här är ett klas­sisk pum­pa­och dum­pa­tec­ken. Det som hän­der med ett mynt ef­ter en pump­ning och dump­ning är dock in­tres­sant. Om en va­lu­ta åter­häm­tar sig och blir sta­bil el­ler rör sig i en upp­åt­gå­en­de trend, kan den va­ra en lång­sik­tig vin­na­re. Men var som all­tid vak­sam och se till att du in­te be­ta­lar för skräp.

Om pri­set föll och ald­rig åter­häm­ta­de sig, och di­na and­ra ef­ter­forsk­ning­ar vi­sar att nå­got in­te står rätt till med va­lu­tan, gör du för­mod­li­gen bäst i att und­vi­ka det myn­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.