Bitcoin

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Bitcoin var den förs­ta kryp­to­va­lu­tan; den kom ut 2009. Pri­set och mark­nads­vo­ly­men gör att Bitcoin fort­fa­ran­de är gi­gan­ten på mark­na­den och den be­skrivs of­ta som en er­sät­ta­re för guld. Det är ock­så en an­vänd­bar va­lu­ta för att över­fö­ra peng­ar till ut­lan­det och kan an­vän­das som van­li­ga peng­ar på vis­sa stäl­len.

Ef­ter en fe­no­me­nal till­växt 2017 har Bitcoin fal­lit en del i skri­van­de stund. Det här be­ror till viss del på hår­da­re re­gle­ring­ar och även på­stå­en­den om ma­ni­pu­le­ring av myn­tet.

Men om nå­gon va­lu­ta kom­mer hål­la un­der lång tid är det Bitcoin. För­sik­ti­ga och klo­ka in­ve­ste­ring­ar kan ge yt­ter­li­ga­re av­kast­ning, när va­lu­tan väl har nått bot­ten och even­tu­ellt bör­jar sti­ga.

Bitcoin är ock­så en an­vänd­bar va­lu­ta att äga, ef­tersom den är stan­dard­va­lu­ta för han­del med en rad and­ra va­lu­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.