Li­te­co­in

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Li­te­co­in lan­se­ra­des 2013 av Char­lie Lee och ska­pa­des som en för­gre­ning från Bitcoin Co­re-kli­en­ten. Va­lu­tan togs fram som ett tillägg till Bitcoin – tänk på Li­te­co­in som sil­ver och Bitcoin som guld. För­u­tom att den ha­de ett an­nat fo­kus, ska­pa­des Li­te­co­in för att lö­sa någ­ra av Bit­co­ins pro­blem.

Li­te­co­in har snab­ba­re trans­ak­tions­ti­der, ett stör­re an­tal mynt och läg­re trans­ak­tions­kost­na­der. På se­na­re tid har Li­te­co­in ock­så lan­se­rat Li­te­pay, en be­tal­nings­pro­ces­sor som kon­su­men­ter med ett Li­te­co­in­kort kan an­vän­da för att be­ta­la i af­fä­rer. Li­te­pay kom­mer att ac­cep­te­ras i al­la af­fä­rer som tar Vi­sa.

Li­te­co­in har le­gat ef­ter Bitcoin i pris, men många sä­ger att ef­tersom Li­te­co­in har fy­ra gång­er så många mynt ska den va­ra värd en fjär­de­dels Bitcoin. Ti­den får ut­vi­sa, men Li­te­co­in är ett eta­ble­rat mynt som har gett bra av­kast­ning på se­na­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.