Ripp­le

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Ripp­le (XRP) är en li­te an­norlun­da va­lu­ta som in­te lik­nar nå­gon an­nan. Det är ett be­tal­nings­nät­verk som släpp­tes 2012, tänkt att lå­ta fi­nansin­sti­tut ge­nom­fö­ra be­tal­ning­ar över lands­grän­ser på ett bil­li­ga­re, säk­ra­re och snab­ba­re sätt. Det ut­lo­var näst in­till ome­del­ba­ra trans­ak­tio­ner, i ett nät­verk som till och med han­te­rar va­luta­kon­ver­te­ring.

Trans­ak­tio­ner­na kan han­te­ras i nät­ver­kets eg­na mynt, XRP, men det är ing­et krav. Så på många sätt är XRP in­te ett sär­skilt vär­de­fullt mynt. Ic­ke desto mind­re för­stär­ker nät­ver­kets kva­li­tet XRP som en vär­de­full en­het.

Ripp­le har in­te stöd för bryt­ning ef­tersom det är fö­re­ta­get som ger ut myn­ten. På så sätt är XRP ba­ra en till­gång som kan kö­pas och hand­las med på sam­ma sätt som ak­ti­er.

Ripp­le har kla­rat sig bra, fle­ra sto­ra fi­nansin­sti­tut har an­slu­tit sig till nät­ver­ket. Som ett re­sul­tat av det sköt pri­set för XRP i höj­den 2017, när män­ni­skor floc­ka­des för att få kö­pa. Un­der 2018 har det skett en av­sälj­ning men va­lu­tan kan än­då kla­ra sig bra i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.