Ver­ge

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Även om al­la kryptovalutor till viss del är ano­ny­mi­se­ra­de finns trans­ak­tio­ner­na spa­ra­de i block­ked­jan. Med en ökad lag­stift­ning och en stör­re re­gle­ring av han­dels­plat­ser­na är vis­sa oro­li­ga för att kryptovalutor in­te kom­mer bli li­ka säk­ra som de en gång var. Det är här Ver­ge kom­mer in.

Ver­ge, med ur­sprung i Do­ge­co­in­dark, är kon­stru­e­rat för att va­ra helt ano­nymt och ospår­bart. En­ligt den of­fi­ci­el­la webb­plat­sen ”an­vän­der Ver­ge fle­ra ano­ny­mi­tets­cen­tre­ra­de nät­verk, som Tor och I2P. An­vän­dar­nas Ip-adres­ser döljs och trans­ak­tio­ner­na är helt ospår­ba­ra.”

För dem som är oro­li­ga för att sta­ten spi­o­ne­rar på dem och de­ras trans­ak­tio­ner är Ver­ge ett in­tres­sant för­slag. För­u­tom sek­re­tes­sen är den tänkt att va­ra allt Bitcoin är: en kryp­to­va­lu­ta i var­da­gen. För­ra året blev Ver­ge be­römd ef­ter att John Mca­fee twitt­ra­de om den. Den har se­dan fal­lit i pris ef­ter höjd­punk­ten i de­cem­ber, men fram­tids­ut­sik­ter­na ser in­te då­li­ga ut. Med tan­ke på en mer re­gle­rad kryp­to­va­lu­ta­mark­nad kan ett mer privat mynt kla­ra sig bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.