Et­he­re­um

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Et­he­re­um är en an­nan typ av va­lu­ta, den är en platt­form kon­stru­e­rad för att le­ve­re­ra smar­ta kon­trakt. Med ett smart kon­trakt anger du vill­ko­ren för en trans­ak­tion. Om till ex­em­pel en pro­dukt le­ve­re­ras till en per­son går be­tal­ning­en för pro­duk­ten ige­nom au­to­ma­tiskt.

Här är det vik­tigt att tän­ka på att smar­ta kon­trakt drivs av block­ked­jan och in­te kan upp­hä­vas, änd­ras el­ler upp­da­te­ras. Det här gör att de pas­sar för af­fä­rer, då de ger en grad av trans­pa­rens och för­tro­en­de. Den an­slut­na va­lu­tan, ETH, an­vänds för att be­ta­la för trans­ak­tions­av­gif­ter och be­räk­nings­tjäns­ter i Et­he­reum­nät­ver­ket.

Med tan­ke på vil­ken för­stärk­ning Et­he­re­um kan in­ne­bä­ra för fö­re­ta­gen är det in­te kons­tigt att den har bli­vit så po­pu­lär. Et­he­re­um ha­de ett bra år 2017 och en stark start 2018, även om det in­träf­fa­de en dipp i feb­ru­a­ri.

Ef­tersom Et­he­re­um er­bju­der nå­got an­nat än de fles­ta and­ra kryptovalutor har den go­da möj­lig­he­ter att åter­häm­ta sig. Den är dess­utom an­vänd­bar i den verk­li­ga värl­den. Et­he­re­um är helt klart en va­lu­ta som är värd att hål­la koll på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.