Bitcoin Cash

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Bitcoin Cash är en li­te un­der­lig fö­re­te­el­se. Den är vad som kal­las en hård för­gre­ning. Det fanns en stor dis­kus­sion i Bit­co­in­värl­den om skal­bar­he­ten på Bitcoin, där vis­sa ut­veck­la­re an­såg att det fanns ett bätt­re sätt att pro­ces­sa trans­ak­tio­ner snab­ba­re. Som ett re­sul­tat av kon­ver­sa­tio­ner­na de­la­des Bit­co­in­pro­jek­tet upp i två, där ori­gi­nal­va­lu­tan fick va­ra som den var och den nya va­lu­tan Bitcoin Cash ska­pa­des.

En av för­de­lar­na med Bitcoin Cash var den stör­re block­stor­le­ken, som gjor­de att fler trans­ak­tio­ner kun­de pro­ces­sas. Vid tid­punk­ten för del­ning­en, i ju­li 2017, de­la­de Bitcoin Cash och Bitcoin sam­ma trans­ak­tions­hi­sto­rik. Det in­ne­bar att den som äg­de Bitcoin vid den tid­punk­ten, äg­de sam­ma an­tal Bitcoin Cash. Från den stun­den styr­de Bitcoin Cash över si­na eg­na block och trans­ak­tio­ner.

Ef­tersom Bitcoin Cash an­vän­der sig av sam­ma bryt­nings­al­go­ritm som Bitcoin har den bli­vit po­pu­lär hos bry­ta­re, som kun­de by­ta från den ex­i­ste­ran­de va­lu­tan till den nya. Kom­pa­bi­li­tet har ock­så gjort Bitcoin Cash po­pu­lärt på de fles­ta han­dels­plat­ser. En varning är be­fo­gad: skic­ka in­te Bitcoin Cash till en Bit­co­in­plån­bok.

Bitcoin Cash öka­de snabbt i pris, sär­skilt ef­ter att Co­in­ba­se lagt till den på sin han­dels­plats. Men se­dan har den sjun­kit re­jält i pris. Frå­gan är vil­ket syf­te Bitcoin Cash egent­li­gen har. Många an­ser att ur­sprungs­bit­co­in är en bätt­re vär­de­för­va­ring. Var för­sik­tig med att in­ve­ste­ra i Bitcoin Cash och kon­trol­le­ra för­vän­ta­de pris­rö­rel­ser no­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.