New York Co­in

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

På sam­ma sätt som med Bitcoin har ska­pa­ren av Newyorkcoin ock­så för­svun­nit och in­te hörts av se­dan dess. Trots det har pro­jek­tet över­ta­gits av en öp­pen käll­kods­grupp.

Även om nam­net an­ty­der att myn­tet är för­knip­pat med sta­den New York kan NYC över­fö­ras över­allt. En­ligt den of­fi­ci­el­la webb­plat­sen är den gra­tis att an­vän­da, av­gifts­fri och upp till 20 gång­er snab­ba­re än Bitcoin. Och det finns fle­ra rik­ti­ga, fy­sis­ka af­fä­rer (i New York) som ac­cep­te­rar va­lu­tan.

Det finns pla­ner på NYC­ban­ko­ma­ter 2018, samt en ök­ning av an­ta­let bu­ti­ker som tar emot va­lu­tan. Att NYC finns på de stör­re han­dels­plat­ser­na och plån­böc­ker­na gör myn­tet in­tres­sant.

2017 ha­de NYC en enorm till­växt när myn­tet blev upp­märk­sam­mat. Men som du kan se i gra­fen föll pri­set or­dent­ligt ef­ter en hög topp. Den här ty­pen av möns­ter är of­ta oro­väc­kan­de, det vi­sar att pri­set har pum­pats upp till den höga ni­vån.

Frå­gan är nu om Newyorkcoin kan hit­ta en stöd­ni­vå och hål­la det pri­set? Om den kan det skul­le an­vänd­nings­om­rå­de­na i den verk­li­ga värl­den och av­sak­na­den av trans­ak­tions­av­gif­ter kun­na gö­ra den rik­tigt po­pu­lär, med god till­växt. Det finns dessvär­re en risk att pri­ser­na kom­mer sjun­ka yt­ter­li­ga­re.

Det här är ett mynt att hål­la koll på, men in­ve­ste­ra för­sik­tigt om du tän­ker kö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.