XEM

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

NEM är en ny block­ked­je­platt­form som lan­se­ra­des den 21 mars 2015. En av de sty­ran­de prin­ci­per­na är att för­tro­en­det för no­der­na i nät­ver­ket ska be­kräf­tas. I and­ra block­ked­jor av­speglas nät­ver­kets häl­so­sta­tus av en nods ar­be­te.

NEM tilläm­par ett re­nom­mé­sy­stem kal­lat Ei­gent­rust++, som an­vän­der en nods ar­bets­kva­li­tet för att mä­ta he­la nät­ver­ket. NEM an­vän­der dess­utom en ”proof of im­por­tan­ce”-al­go­ritm (POI) för att ge trans­ak­tio­ner­na en tids­mar­ke­ring. Med NEM­nät­ver­ket mås­te var­je nod hål­la 10 000 Xem-mynt, där an­ta­let trans­ak­tio­ner som gjorts till och från plån­bo­ken ska fin­nas re­gi­stre­rat. Kom­bi­na­tio­nen är tänkt att upp­munt­ra an­vän­dar­na att gö­ra trans­ak­tio­ner med XEM, sna­ra­re än att be­hål­la och spa­ra va­lu­tan.

And­ra funk­tio­ner är säk­ra med­de­lan­den och kon­ton med fle­ra sig­na­tu­rer, där trans­ak­tio­ner­na ska god­kän­nas av fle­ra an­vän­da­re. Det ökar sä­ker­he­ten och in­ne­bär att en för­lo­rad plån­bok in­te nöd­vän­digt­vis töms på me­del.

NEM an­vänds i en kom­mer­si­ell block­ked­ja kal­lad Mijin, som tes­tas av fi­nansin­sti­tut i Ja­pan. Va­lu­tan, XEM, nåd­de en höjd­punkt i de­cem­ber 2017, men pri­set har se­dan sjun­kit un­der vin­tern 2018. Tek­ni­ken och det an­norlun­da till­vä­ga­gångs­sät­tet gör XEM till ett in­tres­sant mynt, för­ut­satt att pri­set sta­bi­li­se­ras och åter­häm­tar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.