Dash

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Dash gav god av­kast­ning 2017, med en topp på li­te över 1 000 dol­lar per mynt ef­ter att ha in­lett året på 11 dol­lar. Även om den sjönk i bör­jan av 2018, som al­la and­ra va­lu­tor, för­blir Dash en in­tres­sant stor­spe­la­re.

Nam­net kom­mer från ”Di­gi­tal Cash” och dä­ri lig­ger myn­tets syf­te – att er­sät­ta kon­tan­ter. En av för­de­lar­na är att det stö­der två ty­per av trans­ak­tio­ner.

Pri­va­te­send är det mest kon­tant­li­ka. I den pro­ces­sen sam­man­förs iden­tis­ka sänd­ning­ar till en trans­ak­tion med fle­ra mot­ta­ga­re. På så sätt döljs var peng­ar­na har kom­mit ifrån och vart de tar vägen. Med tan­ke på den hår­da­re re­gle­ring­en av va­lu­ta­han­del gör Pri­va­te­sends sek­re­tess Dash in­tres­sant.

Det finns ock­så In­stantsend, där Dash gör näst in­till ome­del­ba­ra trans­ak­tio­ner. Även det här lik­nar fy­sis­ka kon­tan­ter. And­ra va­lu­tor har läng­re trans­ak­tions­ti­der på grund av det kom­plexa byg­gan­det av block­ked­jor och god­kän­nan­det av ar­be­tet.

För­u­tom tra­di­tio­nel­la bry­tar­no­der, som ska­par nya block, an­vän­der Dash sig av en and­ra upp­sätt­ning no­der, kal­la­de mas­ter­no­der. Var­je mas­ter­nod mås­te hål­la 1 000 dash och de här no­der­na lig­ger bakom Pri­va­te­send, In­stantsend och över­vak­ning­en.

Prak­tiskt nog går 10 pro­cent av block­be­lö­ning­ar­na au­to­ma­tiskt till­ba­ka till ”skatt­kam­ma­ren”, som be­kos­tar ut­veck­ling­en och in­te­gre­ring­en av Dash samt kost­na­der­na för de an­ställ­da. Dash är där­för en va­lu­ta att hål­la koll på, som kan kom­ma att ge bra till­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.