Mo­ne­ro

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Mo­ne­ro är en an­nan kryp­to­va­lu­ta ba­se­rad på sek­re­tess. Även om lig­ga­ren är of­fent­lig är nät­ver­ket kon­stru­e­rat för att döl­ja av­sän­da­ren, mot­ta­ga­ren och trans­ak­tions­pro­ces­sen. Mo­ne­ro har upp­märk­sam­mats på se­na­re tid på grund av de hår­da­re re­gel­ver­ken och den in­ten­si­va gransk­ning­en. Och det har fun­nits an­kla­gel­ser om att nät­ver­ket an­vänds av kri­mi­nel­la.

Mo­ne­ros sek­re­tess in­ne­bär att nät­ver­ket an­vänds för and­ra mynt. För att skyd­da sin sek­re­tess har vis­sa myn­tan­vän­da­re väx­lat sin va­lu­ta mot Mo­ne­ros XMR. Mo­ne­ro­nät­ver­ket an­vänds se­dan för att fö­ra över peng­ar­na på ett sä­kert sätt, där mot­ta­ga­ren väx­lar XMR till en an­nan va­lu­ta. Men ef­tersom det finns spa­rat på han­dels­plat­sen är me­to­den in­te helt sä­ker.

Mo­ne­ro pas­sar för bryt­ning via central­pro­ces­sorn, vil­ket har fått vis­sa webb­plat­ser att bäd­da in bry­tarkod. När en be­sö­ka­re kom­mer in an­vänds den­nes da­tor för att bry­ta Mo­ne­ro. Det kan gö­ras med god­kän­nan­de, som ett al­ter­na­tiv till an­non­ser, men vis­sa webb­plat­ser har gjort det i smyg. Mo­ne­ro gav god av­kast­ning 2017, men har upp­levt sam­ma pris­fall som and­ra kryptovalutor un­der vin­tern 2018. Frå­gan är, vad är dess pri­mä­ra syf­te? Om det är tänkt för kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter kan and­ra han­dels­plat­ser väl­ja bort den, vil­ket skul­le sän­ka pri­set än mer. Var för­sik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.