Neo

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

NEO är en block­ked­je­ba­se­rad kryp­to­va­lu­ta, byggd i Ki­na. På sam­ma sätt som Et­he­re­um är den kon­stru­e­rad för att ska­pa smar­ta kon­trakt och ut­veck­la di­gi­ta­la till­gång­ar.

Inu­ti nät­ver­ket kan NEO an­vän­das för att sat­sa GAS­mynt, som an­vänds som bräns­le för platt­for­men och se­dan för att be­ta­la för be­räk­ning el­ler ge­ne­re­ring av smar­ta kon­trakt.

In­tres­sant nog är den mins­ta en­he­ten 1 NEO, och den kan in­te de­las in i mind­re en­he­ter. Det skil­jer den från and­ra kryptovalutor, där han­del kan gö­ras med de­lar av ett mynt.

NEO är kon­stru­e­rad för att va­ra snabb, nät­ver­ket kan stöd­ja upp till 10 000 trans­ak­tio­ner per se­kund. Has­tig­he­ten, kom­bi­ne­rat med an­vänd­ning­en av smar­ta kon­trakt, har gett NEO en stark drag­nings­kraft. Som ett re­sul­tat av det gav va­lu­tan en strå­lan­de av­kast­ning un­der 2017 och till och med i bör­jan av 2018. Men myn­tet sjönk se­dan i pris i mit­ten av feb­ru­a­ri.

Ki­na har in­te nå­gon sär­skilt vän­lig in­ställ­ning till kryptovalutor, än­då har NEO job­bat hårt för att föl­ja reg­ler­na. Ki­nas störs­ta kryp­to­va­lu­ta kan där­för kla­ra sig bra i år, me­dan and­ra mynt har bör­jat få det svå­ra­re.

Som en in­ve­ste­ring på den asi­a­tis­ka mark­na­den är NEO än­då in­tres­sant. Håll ett öga på pri­set och på ny­he­ter från Ki­na om en re­gle­ring om du vill lyc­kas med det här myn­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.