Stel­lar

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Stel­lar är ett nät­verk för väx­ling av peng­ar. När det lan­se­ra­des var det ba­se­rat på pro­to­kol­let Ripp­le, men va­lu­tans grun­da­re har se­dan dess gjort vik­ti­ga för­änd­ring­ar i ko­den.

Till skill­nad från Ripp­le, som är ett kom­mer­si­ellt fö­re­tag, är Stel­lar ba­se­rad på en öp­pen käll­kod och är en ic­ke vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tion, vil­ket har gjort Stel­lar sär­skilt fram­gångs­rik i u-län­der­na.

Men nät­ver­ket har ock­så fått myc­ket upp­märk­sam­het bland de sto­ra fö­re­ta­gen, IBM har med­de­lat att Stel­lar kom­mer ut­gö­ra rygg­ra­den i de­ras nya gräns­lö­sa be­tal­nings­nät­verk.

In­ne i nät­ver­ket är ori­gi­nal­va­lu­tan Stel­lar Lu­mens (XLM), som är en vik­tig del av nät­ver­kets var­dags­an­vänd­ning. Myn­ten an­vänds som en an­tis­pam­nings­åt­gärd. Ge­nom en mind­re av­gift (0,00001 lu­men) av­skräc­ker man kri­mi­nel­la från att över­sväm­ma mark­na­den med trans­ak­tio­ner. Dess­utom mås­te al­la del­ta­ga­re i nät­ver­ket äga minst en lu­men, vil­ket hjäl­per till att ve­ri­fi­e­ra kon­ton.

I nät­ver­ket kan van­li­ga va­lu­ta­par väx­las (som pund till dol­lar), men om det in­te finns nå­gon di­rekt mark­nad kan Lu­men age­ra som en över­bryg­gan­de va­lu­ta.

Pre­cis som and­ra va­lu­tor steg pri­set för Lu­men raskt un­der 2017 och föll un­der vin­tern 2018. När det här skrivs har pri­set i stort sett sta­bi­li­se­rats och upp­märk­sam­he­ten från IBM gör Stel­lar till en in­tres­sant va­lu­ta och ett nät­verk som bor­de fin­nas kvar på sikt.

Om pri­set sti­ger igen kan Stel­lar Lu­mens va­ra en bra lång­tidsin­ve­ste­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.