De sto­ra upp- och ned­gång­ar­na

Bitcoin har gett oli­ka re­sul­tat för oli­ka män­ni­skor – här är någ­ra av de bäs­ta histo­ri­er­na.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

När Bitcoin lan­se­ra­des var myn­ten un­der fle­ra år in­te sär­skilt myc­ket vär­da. Det tog fak­tiskt så lång tid in­nan va­lu­tan öka­de i vär­de att män­ni­skor tap­pa­de bort si­na lö­senord och pri­va­ta nyck­lar och för­lo­ra­de mil­jo­ner, el­ler glöm­de att de ha­de ett in­ne­hav och se­dan fick ve­ta att de äg­de en för­mö­gen­het. Här föl­jer de bäs­ta ex­emp­len.

Kas­ta­de dem i so­por­na

Ja­mes Ho­wells var ti­digt in­ne på Bit­co­in­mark­na­den och sam­la­de ihop 7 500 mynt 2009. När nå­gon spill­de väts­ka över hans da­tor, där hans plån­bok fanns, tog han ut hård­dis­ken och för­va­ra­de den i by­rå­lå­dan un­der fle­ra år. Han ha­de helt glömt sitt Bit­co­i­nin­ne­hav och kas­ta­de bort hård­dis­ken 2013.

När han in­såg vad som fanns på hård­dis­ken räk­na­de han ut att myn­ten var vär­da mot­sva­ran­de he­la 56 mil­jo­ner kro­nor. I de­cem­ber 2017 var de up­pe i om­kring 980 mil­jo­ner kro­nor.

Ho­wells dis­ku­te­rar nu med kom­mu­nen om det är möj­ligt att grä­va upp den lo­ka­la de­po­nista­tio­nen och för­sö­ka åter­stäl­la hård­dis­ken.

Bit­co­in­piz­zan

Den 22 maj 2010 köp­te Laszlo Ha­nyec två piz­zor från ked­jan Do­mi­no’s för 10 000 BTC. Han ha­de in­te för­lo­rat för­stån­det: vid den tid­punk­ten var sum­man ba­ra värd om­kring två piz­zor (om­kring 350 kro­nor). Idag finns dag­li­ga upp­da­te­ring­ar på Twit­ter­kon­tot @bit­co­in_piz­za om piz­zor­nas vär­de med ak­tu­ell väx­el­kurs: höjd­punk­ten nåd­des i de­cem­ber 2017 med 193 300 650 dol­lar (cir­ka 870 mil­jo­ner kro­nor).

Su­per­da­torn för lö­senord­så­ter­ställ­ning

Philip Neu­mei­er köp­te 15 bitcoin 2013 för 260 dol­lar och såg pri­set skju­ta i höj­den till näs­tan 300 000 dol­lar i de­cem­ber 2017. Olyck­ligt nog för Neu­mei­er kan han in­te kom­ma ihåg den kom­plexa lö­senords­fras han be­hö­ver för att få ut si­na peng­ar.

Ef­ter att ha fun­de­rat på hyp­nos för att min­nas har Neu­mei­er byggt en su­per­da­tor som ska knäc­ka hans lö­senord. Den 1,5 me­ter höga da­torn sit­ter på en 1 200 li­ter stor vat­ten­tank som ska hål­la den sval. Ty­värr är chan­sen att han ska lyc­kas li­ten, och det kan ta 300 år.

”Jag kom­mer för­mod­li­gen va­ra om­kring 332 år då – för­hopp­nings­vis kom­mer Bitcoin va­ra värt någonting”, sa­de Neu­mei­er till Wall Stre­et Jour­nal.

Till­fäl­lig­hets­mil­jo­nä­ren

Rap­pa­ren 50 Cent an­sök­te om kon­kurs 2015, ef­ter att ha för­lo­rat he­la sin för­mö­gen­het. Men det han in­te viss­te var att han skul­le bli Bit­co­in­mil­jo­när. 2014, när 50 Cent släpp­te ett al­bum med ti­teln Ani­mal Am­bi­tion, er­bjöd han si­na fans möj­lig­he­ten att be­ta­la i Bitcoin. Ef­ter att ha fått in 700 bitcoin vid till­fäl­let glöm­de han bort dem.

Det var först när Bitcoin bör­ja­de bli om­skri­vet i pres­sen som 50 Cent in­såg att han satt på en för­mö­gen­het: 8 mil­jo­ner dol­lar i bör­jan av ja­nu­a­ri. Ing­en då­lig över­rask­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.